Program vytvorí prechod medzi dvoma farbami

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Makepal.pasGraphx.pasTextscr.pas
Súbor exe: Makepal.exe

MAKEPAL - návod
 • tento program slouží k vytvoření různých VGA palet. Zajímavou možností je vytvoření plynulého přechodu mezi dvěma barvami.
 • program je nutné spouštět z příkazového řádku (jako parametr je vyžadován název souboru, kam bude paleta uložena) Např.: makepal.exe paleta1
 • pokud tento soubor již existuje bude přepsán!!!
 • vzniklý soubor je typový soubor. Typu array [0..255,0..2] of byte.
OVLÁDÁNÍ -
Mezi paložkami se pohybujete stiskem klávesy se znakem počátečního písmene zvolené položky (pro položku 1BARVA to je "1" atd.)
šipka nahoru - zvětšuje hodnotu položky
šipka dolů - zmenšuje hodnotu položky
položky:
 • 1BARVA - výběr 1. barvy (klávesa "1")
 • 2BARVA - vžběr 2. barvy (klávesa "2")
 • R - hodnota červené složky dané barvy (klávesa "R")
 • G - hodnota zelené složky dané barvy (klávesa "G")
 • B - hodnota modré složky dané barvy (klávesa "B")
 • "DANÁ BARVA" je ta, která byla vybrána naposled (pokud jste naposled stiskli "1" budete měnit složky 1. barvy)
 • TEXT - možnost nastavení barvy textu (může se stát, že na text na obrazovce vyjde černá barva a text se tak stane nečitelný - touto položkou lze barvu měnit)
 • "P...Process" - vytvoří plynulý přechod mezi 1. a 2. barvou
 • program se ukončí stiskem klávesy "ESC"
{ MAKEPAL.PAS               Copyright (c) Ales Kucik }
{ Program slouzi k vytvoreni ruznych VGA palet.           }
{ Zajimavou moznosti je vytvoreni plynuleho prechodu mezi dvema   }
{ barvami.                             }
{                                  }
{ Datum:29.11.2002               http://www.trsek.com }
 
program super_paleta;
{$G+}
uses crt,graphX,textscr;
const
 choiceC:boolean =true; {menim b1 nebo b2 (barvu cislo 1 nebo 2)}
 lastPressed:byte = 1;
 
 b1X= 10;  {souradnice textu}
 b1Y= 10;
 b1H:byte= 1;  {prednastaveni hodnoty pro polozku 1Barva}
 
 b2X= 10;
 b2Y= 20;
 b2H:byte= 1;  {prednastaveni hodnoty b2H}
 
 rX = 10;
 rY = 30;
 
 gX = 10;
 gY = 40;
 
 bX = 10;
 bY = 50;
 
 tX = 180;
 tY = 10;
 
 pX = 180;
 pY = 40;
 
 uX = 180;
 uY = 50;
 
 palX = 32;
 palY = 180;
 palV = 10;
 
 textCol:byte = 15;
 
 konec:boolean = false;
 
var
 font:pointer;
 pal:tpal;
 r,g,b:byte;
 virtScreen:^tVirtual;
 virt:word;
 name:string[8];
 soubor:file of tpal;
 
procedure init;
begin
 if paramCount = 0 then
  begin
   writeln('Prosim uvedte nazev souboru ve kterem bude ulozena nova');
   writeln('paleta. Nazev by mel obsahovat pouze pripustne znaky.');
   writeln('POZOR!! Pri pokusu otevrit jiz existujici soubor, bude');
   writeln('prepsan!!!');
   writeln('Tvar : makepal.exe xxxxxxxx');
   writeln('Napr.: makepal.exe pokus');
   writeln;writeln;
   writeln('Vase paleta bude ulozena v souboru xxxxxxxx.pal');
   writeln;
   writeln('Bol vybran default pokus.pal');
   name:='pokus';
  end
 else
  name:=paramStr(1);
 
 assign(soubor,name+'.pal');
 rewrite(soubor);
 close(soubor);
 getmem(virtScreen,sizeof(virtScreen));
 virt:=seg(virtScreen^);
 setVGA;
 font:=BIOSfont;
end;
 
procedure finish;
begin
 setText;
 freemem(virtScreen,sizeof(virtScreen));
end;
 
procedure drawPal(x,y,h:integer; where:word);
var
 i:byte;
begin
 for i:=0 to 255 do
  lineV(x+i,y,h,i,where);
end;
 
procedure process(c1,c2:byte);
var
 r1,g1,b1,
 r2,g2,b2: byte;
 
 stepR,
 stepG,
 stepB:   shortint;
 
 step,
 i:   byte;
 
begin
 getpal(c1,r1,g1,b1);
 getpal(c2,r2,g2,b2);
 stepR:=r2-r1;
 stepG:=g2-g1;
 stepB:=b2-b1;
 
 step:=c2-c1;
 
 for i:=1 to step-1 do
  setpal(c1+i,r1+stepR*i div step,g1+stepG*i div step,b1+stepB*i div step);
end;
 
procedure uloz;
var
 temp:tpal;
begin
 rewrite(soubor);
 getVGApal(temp);
 write(soubor, temp);
 close(soubor);
end;
 
procedure drawMenu;
var
 s:string;
 i:byte;
 
begin
 str(b1H:3,s);
 xytextB(font, b1X, b1Y, textCol,'1BARVA:'+s+#0,virt);
 for i:=0 to 7 do
  lineH(b1X+100,b1Y+i,20,b1H,virt);
 str(b2h:3,s);
 xytextB(font, b1X, b2Y, textCol,'2BARVA:'+s+#0,virt);
 for i:=0 to 7 do
  lineH(b2X+100,b2Y+i,20,b2H,virt);
 
 if choiceC then getpal(b1H,r,g,b)
  else getpal(b2H,r,g,b);
 str(r:2,s);
 xytextB(font, rX, rY, textCol,'R:'+s+#0,virt);
 str(g:2,s);
 xytextB(font, gX, gY, textCol,'G:'+s+#0,virt);
 str(b:2,s);
 xytextB(font, bX, bY, textCol,'B:'+s+#0,virt);
 
 str(textCol:3,s);
 xytextB(font, tX, tY, textCol,'TEXT:'+s+#0,virt);
 xytextB(font, pX, pY, textCol,'P..PREPOCITEJ!'+#0,virt);
 xytextB(font, uX, uY, textCol,'U..ULOZ'+#0,virt);
 
 {ramecek kolem palety}
 lineH(palX-1,palY-1,257,textCol,virt);
 lineH(palX-1,palY+palV+1,257,textCol,virt);
 lineV(palX-1,palY-1,palV+2,textCol,virt);
 lineV(palX+256,palY-1,palV+2,textCol,virt);
 drawpal(palX,palY,palV,virt);
end;
 
 
begin
 init;
 getVGApal(pal);
 repeat
  cls(0,virt);
  drawMenu;
  waitretrace;
  flip(virt,VGA);
  case getkey of
   49: begin         {stisknuta 1}
      lastpressed:=1;
      choiceC:=true;
     end;
   50: begin         {stisknuta 2}
      lastpressed:=2;
      choiceC:=false;
     end;
   114,82: lastpressed:=3;    {stisknuto r}
   103,71: lastpressed:=4;    {stisknuto g}
   98, 66: lastpressed:=5;    {stisknuto b}
   328:case lastpressed of  {sipka nahoru}
      1: if b1H < 255 then inc(b1H);
      2: if b2H < 255 then inc(b2H);
      3: if choiceC then
        begin
         getpal(b1H,r,g,b);
         if r<63 then
          begin
           inc(r);
           setpal(b1H,r,g,b);
          end;
        end
        else
        begin
         getpal(b2H,r,g,b);
         if r<63 then
          begin
           inc(r);
           setpal(b2H,r,g,b);
          end;
        end;
      4: if choiceC then
        begin
         getpal(b1H,r,g,b);
         if g<63 then
          begin
           inc(g);
           setpal(b1H,r,g,b);
          end;
        end
        else
        begin
         getpal(b2H,r,g,b);
         if g<63 then
          begin
           inc(g);
           setpal(b2H,r,g,b);
          end;
        end;
      5: if choiceC then
        begin
         getpal(b1H,r,g,b);
         if b<63 then
          begin
           inc(b);
           setpal(b1H,r,g,b);
          end;
        end
        else
        begin
         getpal(b2H,r,g,b);
         if b<63 then
          begin
           inc(b);
           setpal(b2H,r,g,b);
          end;
        end;
      6: if textCol<255 then inc(textCol);
     end; {konec sipka nahoru}
   336:case lastpressed of  {sipka dolu}
      1: if b1H > 0 then dec(b1H);
      2: if b2H > 0 then dec(b2H);
      3: if choiceC then
        begin
         getpal(b1H,r,g,b);
         if r>0 then
          begin
           dec(r);
           setpal(b1H,r,g,b);
          end;
        end
        else
        begin
         getpal(b2H,r,g,b);
         if r>0 then
          begin
           dec(r);
           setpal(b2H,r,g,b);
          end;
        end;
      4: if choiceC then
        begin
         getpal(b1H,r,g,b);
         if g>0 then
          begin
           dec(g);
           setpal(b1H,r,g,b);
          end;
        end
        else
        begin
         getpal(b2H,r,g,b);
         if g>0 then
          begin
           dec(g);
           setpal(b2H,r,g,b);
          end;
        end;
      5: if choiceC then
        begin
         getpal(b1H,r,g,b);
         if b>0 then
          begin
           dec(b);
           setpal(b1H,r,g,b);
          end;
        end
        else
        begin
         getpal(b2H,r,g,b);
         if b>0 then
          begin
           dec(b);
           setpal(b2H,r,g,b);
          end;
        end;
      6: if textCol>0 then dec(textCol);
     end; {konec sipka dolu}
   116,84: lastpressed:=6;
   112,80: if b1H < b2H then process(b1H, b2H)
       else if b2H < b1H then process(b2H, b1H);
   117,85:uloz;
   27:konec:=true;
  end;
 
 until konec;
 setVGApal(pal);
 finish;
end.