English
English
Slovensky
Slovensky
╚esky
╚esky
ęari╣sky
ęari╣sky
Kategˇria: Programy v Pascale (KMP)
sach.png
Autor: Miro Kuki
Program: Sach.pas
S˙bor exe: Sach.exe
Je tu koneŔne ╣ach pre dvoch (sÝce s hroznou grafilkou, ale Ŕo uż)
Ovlßdanie je veÁmi jednoduchÚ pohybuje sa pomocou:
ő Ŕo umożnÝ pohyb smerom do Áava
Ě Ŕo umożnÝ pohyb smerom dolu
Ť Ŕo umożnÝ pohyb smerom do prava
^ Ŕo umożnÝ pohyb smerom nahor
medzernÝk Ŕo umożnÝ zobratie fig˙rky

V - znamenß veża
K - znamenß k˘˛
S - znamenß strelec
Q - znamenß krßÁovna
+ - znamenß krßÁ, s ktorřm sa e╣te nepohlo
R - znamenß krßÁ, s ktorřm sa pohlo
P - znamenß pe╣iak

Pre ukonŔenie nßpovedy stisnite "ENTER" a pre ukonŔenie hry stisnite k
(ale aż po tom,ako stlaŔÝte "ENTER" )
Prajem prÝjemnu zßbavu
ZobrazenÚ: 6361x


{ SACH.PAS                 Copyright (c) Miro Kuki }
{                                  }
{ Je tu koneŔne Üach pre dvoch (sÝce s hroznou grafilkou, ale Ŕo u×)}
{ Ovlßdanie je veżmi jednoduchÚ pohybuje sa pomocou:        }
{ ő Ŕo umo×nÝ pohyb smerom do żava                 }
{ í Ŕo umo×nÝ pohyb smerom dolu                   }
{ Ť Ŕo umo×nÝ pohyb smerom do prava                 }
{ ^ Ŕo umo×nÝ pohyb smerom nahor                  }
{ medzernÝk Ŕo umo×nÝ zobratie fig˙rky               }
{                                  }
{ V - znamenß ve×a                         }
{ K - znamenß k˘˛                          }
{ S - znamenß strelec                        }
{ Q - znamenß krßżovna                       }
{ + - znamenß krßż, s ktorřm sa eÜte nepohlo            }
{ R - znamenß krßż, s ktorřm sa pohlo                }
{ P - znamenß peÜiak                        }
{                                  }
{ Pre ukonŔenie nßpovedy stisnite "ENTER" a pre ukonŔenie hry    }
{ stisnite k (ale a× po tom,ako stlaŔÝte "ENTER" )         }
{ Prajem prÝjenu zßbavu                       }
{                                  }
{ Author: Miro Kuki                         }
{ Date : 28.8.2006              http://www.trsek.com }
 
program sach;
 
uses  crt;
 
const  biely = 15;
    cierny = 9;
    minx  = 30; {Určuje, kde sa nachádza prvý bod}
    miny  = 10;
    hlaska = 12;
    z   = 15;
    vy   = 14;
    ak   = 13;
    ine  = 11;
    koniec = 12;
 
var   sachovnica      : array [minx..minx+16,miny..miny+16] of char;
                {tu sa uklada, či ide o čierneho alebo bieleho}
    pole         : array [minx..minx+16,miny..miny+16] of char;
    poradie        : byte;
    pomocna        : char;
    p           : char;
    x,y          : byte;
    px,py         : byte;
    nic          : char;
    j,i          : integer;   {na vymazanie sachovnice, ale dá sa hocikde použiť}
    ozaj         : boolean;
    kral1pohyb,kral2pohyb : boolean;
    prvytah        : array [1..16,1..2] of boolean;{pre prvy tah pesiaka}
    e,f          : byte;
    koniechry       : boolean;
 
 
 
Function zistenieciniektonevyhral:boolean;
var   a,b,c:byte;
begin
c:=0;
zistenieciniektonevyhral:=false;
for a:=miny to miny+16 do
 for b:=minx to minx+16 do
  begin
   if sachovnica[b,a] = '┼' then inc(c);
  end;
if c < 2 then zistenieciniektonevyhral:=true;
end;
 
 
Procedure pohyb;
begin
 case p of
  'H': dec(y,2);
  'P': inc(y,2);
  'K': dec(x,2);
  'M': inc(x,2);
 end;
if x >= minx+17 then x:=minx+2;
if x <= minx  then x:=minx+16;
if y >= miny+17 then y:=miny+2;
if y <= miny  then y:=miny+16;
end;
 
Procedure vymena;
var proc:boolean;
begin
proc:=true;
if pomocna = 'P' then
 begin
  if (y = 12)
   or (y = 26) then
    begin
     repeat
      gotoxy(35,30);
      write('Napíš ktorú chceš figúrku: ');
      readln(pomocna);
      case pomocna of
       'v': begin
          if poradie = 1 then pole[x,y]:='c'
                  else pole[x,y]:='b';
          pomocna:='V';
          proc:=true;
         end;
       'q': begin
          if poradie = 1 then pole[x,y]:='c'
                  else pole[x,y]:='b';
          pomocna:='Q';
          proc:=true;
         end;
       's': begin
          if poradie = 1 then pole[x,y]:='c'
                  else pole[x,y]:='b';
          pomocna:='S';
          proc:=true;
         end;
       'k': begin
          if poradie = 1 then pole[x,y]:='c'
                  else pole[x,y]:='b';
          pomocna:='K';
          proc:=true;
         end;
       else
        begin
         proc:=false;
         gotoxy(46,30);
         write(' ');
        end;
       end;
     until proc=true;
    end;
 end;
gotoxy(35,30);
write('               ');
end;
 
Function skusp:boolean;  {pre pešiakov}
begin
skusp:=false;
if pomocna = 'P' then
begin
f:=(px-minx);
 if poradie = 1 then
  begin {Zaciatok cierneho}
   if ((pole[x,y] = 'b') and ((px = x+2) and (py = y+2)))
    or ((pole[x,y] = 'b') and ((px = x-2) and (py = y+2))) then skusp:=false
                               else
     begin
      if ((py >= (y+4)) and (prvytah[f,2] = true))
      or ((py >= (y+6)) and (prvytah[f,2] = false))
      or (pole[x,y] = 'c')
      or (py < y)
      or ((pole[x,y] = ' ') and (px <> x))
      or ((pole[x,y] = ' ') and (py = y))
      or ((pole[x,y] = 'b') and (px = x))
      or ((pole[x,y] = 'b') and (py = y))
      or (pole[x,y] = 'c')
      or (px <> x) then
       begin
        skusp:=true;
        y:=py;
        x:=px;
        textcolor(cierny);
       end;
     end;
  end {koniec cierneho}
         else  {Zaciatok bieleho}
  begin
   if ((pole[x,y] = 'c') and ((px = x+2) and (py = y-2)))
    or ((pole[x,y] = 'c') and ((px = x-2) and (py = y-2))) then skusp:=false
                               else
     begin
      if ((py <= (y-4)) and (prvytah[f,1] = true))
      or ((py <= (y-6)) and (prvytah[f,1] = false))
      or (pole[x,y] = 'b')
      or (py > y)
      or ((pole[x,y] = ' ') and (px <> x))
      or ((pole[x,y] = ' ') and (py = y))
      or ((pole[x,y] = 'c') and (px = x))
      or ((pole[x,y] = 'c') and (py = y))
      or (pole[x,y] = 'b')
      or (px <> x) then
       begin
        skusp:=true;
        y:=py;
        x:=px;
        textcolor(biely);
       end;
     end;
  end; {Koniec Bieleho}
end;
vymena; {odkaz na proceduru, ktorá vymení pešiaka za niečo ine}
end;
Function skusv:boolean;  {pre vežu}
begin
skusv:=false;
if pomocna = 'V' then
begin
 if poradie = 1 then
  begin
          {Skuska, či niekto nestojí v ceste}
   if px > x then    {doľva}
     for i:=x+1 to px do
       if pole[i,y] <> ' ' then
        begin
         skusv:=true;
         y:=py;
         x:=px;
         textcolor(cierny);
        end;
   if px < x then    {doprava}
     for i:=px to x-1 do
      begin
       if pole[i,y] <> ' ' then
        begin
         skusv:=true;
         y:=py;
         x:=px;
         textcolor(cierny);
        end;
      end;
   if py > y then    {hore}
     for i:=y+1 to py do
       if pole[x,i] <> ' ' then
        begin
         skusv:=true;
         y:=py;
         x:=px;
         textcolor(cierny);
        end;
   if py < y then    {dolu}
     for i:=py to y-1 do
      begin
       if pole[x,i] <> ' ' then
        begin
         skusv:=true;
         y:=py;
         x:=px;
         textcolor(cierny);
        end;
      end;
           {Koniec preskakovania}
   if (py <> y) and (px <> x)
    or (py = y) and (px = x)
    or (pole[x,y] = 'c')
    or (pole[x,y] = 'c') then
     begin
      skusv:=true;
      y:=py;
      x:=px;
      textcolor(cierny);
     end
  end     else
  begin
          {preskakovanie}
   if px > x then    {doľva}
     for i:=x+1 to px do
       if pole[i,y] <> ' ' then
        begin
         skusv:=true;
         y:=py;
         x:=px;
         textcolor(biely);
        end;
   if px < x then    {doprava}
     for i:=px to x-1 do
      begin
       if pole[i,y] <> ' ' then
        begin
         skusv:=true;
         y:=py;
         x:=px;
         textcolor(biely);
        end;
      end;
   if py > y then    {hore}
     for i:=y+1 to py do
       if pole[x,i] <> ' ' then
        begin
         skusv:=true;
         y:=py;
         x:=px;
         textcolor(biely);
        end;
   if py < y then    {dolu}
     for i:=py to y-1 do
      begin
       if pole[x,i] <> ' ' then
        begin
         skusv:=true;
         y:=py;
         x:=px;
         textcolor(biely);
        end;
      end;
           {Koniec preskakovania}
   if (py <> y) and (px <> x)
    or (py = y) and (px = x)
    or (pole[x,y] = 'b')
    or (pole[x,y] = 'b') then
     begin
      skusv:=true;
      y:=py;
      x:=px;
      textcolor(biely);
     end;
  end;
end;
end;
Function skuss:boolean;   {pre strelca}
var k:byte;
begin
skuss:=false;
if pomocna = 'S' then
begin
  {ci nieco nestojí v ceste}
j:=0;
if (x > px) and (py < y) then
 for i:=px to x-1 do
  begin
   k:=py+j;
   if pole[i,k] <> ' ' then
    begin
     skuss:=true;
     y:=py;
     x:=px;
     if poradie = 1 then textcolor(cierny)
             else textcolor(biely);
    end;
   inc(j);
  end;
 
j:=-1;
if (px > x) and (py < y) then
 for i:=x+1 to px do
  begin
   k:=y+j;
   if pole[i,k] <> ' ' then
    begin
     skuss:=true;
     i:=px;
     y:=py;
     x:=px;
     if poradie = 1 then textcolor(cierny)
             else textcolor(biely);
    end;
   dec(j);
  end;
 
j:=0;
if (x > px) and (py > y) then
 for i:=px to x-1 do
  begin
   k:=py-j;
   if pole[i,k] <> ' ' then
    begin
     skuss:=true;
     y:=py;
     x:=px;
     if poradie = 1 then textcolor(cierny)
             else textcolor(biely);
    end;
   inc(j);
  end;
 
j:=1;
if (px > x) and (py > y) then
 for i:=x+1 to px do
  begin
   k:=y+j;
   if pole[i,k] <> ' ' then
    begin
     skuss:=true;
     y:=py;
     x:=px;
     if poradie = 1 then textcolor(cierny)
             else textcolor(biely);
    end;
   inc(j);
  end;
 
    {už vieme či niečo stjí v ceste, alebo nie}
 
 if poradie = 1 then
  begin
   if (abs(py-y) <> abs(px-x))
    or (py = y) and (px = x)
    or (pole[x,y] = 'c')
    or (pole[x,y] = 'c') then
     begin
      skuss:=true;
      y:=py;
      x:=px;
      textcolor(cierny);
     end
  end     else
  begin
   if (abs(py-y) <> abs(px-x))
    or (py = y) and (px = x)
    or (pole[x,y] = 'b')
    or (pole[x,y] = 'b') then
     begin
      skuss:=true;
      y:=py;
      x:=px;
      textcolor(biely);
     end;
  end;
end;
end;
Function skusk:boolean;   {pre koňa}
begin
skusk:=false;
if pomocna = 'K' then
begin
 if poradie = 1 then
  begin
   if (py <> y-4) or (px <> x+2)
    or (pole[x,y] = 'c') then
     begin
      if (py <> y-4) or (px <> x-2)
      or (pole[x,y] = 'c') then
       begin
        if (px <> x-4) or (py <> y+2)
         or (pole[x,y] = 'c') then
          begin
           if (px <> x-4) or (py <> y-2)
           or (pole[x,y] = 'c') then
            begin
             if (py <> y+4) or (px <> x+2)
              or (pole[x,y] = 'c') then
               begin
                if ((py <> y+4) or (px <> x-2))
                 or (pole[x,y] = 'c') then
                  begin
                   if ((px <> x+4) or (py <> y+2))
                   or (pole[x,y] = 'c') then
                    begin
                     if ((px <> x+4) or (py <> y-2))
                      or (pole[x,y] = 'c') then
 
                       begin
                        skusk:=true;
                        y:=py;
                        x:=px;
                        textcolor(cierny);
                       end;
                    end;
                  end;
               end;
            end;
          end;
       end;
     end;
  end     else
  begin
   if (py <> y-4) or (px <> x+2)
    or (pole[x,y] = 'b') then
     begin
      if (py <> y-4) or (px <> x-2)
      or (pole[x,y] = 'b') then
       begin
        if (px <> x-4) or (py <> y+2)
         or (pole[x,y] = 'b') then
          begin
           if (px <> x-4) or (py <> y-2)
           or (pole[x,y] = 'b') then
            begin
             if (py <> y+4) or (px <> x+2)
              or (pole[x,y] = 'b') then
               begin
                if ((py <> y+4) or (px <> x-2))
                 or (pole[x,y] = 'b') then
                  begin
                   if ((px <> x+4) or (py <> y+2))
                   or (pole[x,y] = 'b') then
                    begin
                     if ((px <> x+4) or (py <> y-2))
                      or (pole[x,y] = 'b') then
 
                       begin
                        skusk:=true;
                        y:=py;
                        x:=px;
                        textcolor(biely);
                       end;
                    end;
                  end;
               end;
            end;
          end;
       end;
     end;
  end;
end;
end;
Function skusq:boolean; {pre kráľovnu}
var k:byte;
begin
skusq:=false;
if pomocna = 'Q' then
 begin
  if poradie = 1 then
   begin
    if (py <> y) and (px = x) and (pole[x,y] <> 'c')
     or (py = y) and (px <> x) and (pole[x,y] <> 'c') then skusq:=false
                  else
     begin
      if (abs(py-y) <> abs(px-x))
       or (py = y) and (px = x)
       or (pole[x,y] = 'c') then
        begin
         skusq:=true;
         y:=py;
         x:=px;
         textcolor(cierny);
        end;
     end;
   end     else
   begin
    if (py <> y) and (px = x) and (pole[x,y] <> 'b')
     or (py = y) and (px <> x) and (pole[x,y] <> 'b') then skusq:=false
                             else
     begin
      if (abs(py-y) <> abs(px-x))
       or (py = y) and (px = x)
       or (pole[x,y] = 'b') then
        begin
         skusq:=true;
         y:=py;
         x:=px;
         textcolor(biely);
        end;
     end;
   end;
if skusq = true then
        else
begin
        {Skuska, či niekto nestojí v ceste vodorovne a zvysle}
 if (abs(py-y) <> abs(px-x)) then
  begin
   if px > x then    {doľva}
     for i:=x+1 to px do
       if pole[i,y] <> ' ' then
        begin
         skusq:=true;
         y:=py;
         x:=px;
         if poradie = 1 then textcolor(cierny)
                 else textcolor(biely);
        end;
   if px < x then    {doprava}
     for i:=px to x-1 do
      begin
       if pole[i,y] <> ' ' then
        begin
         skusq:=true;
         y:=py;
         x:=px;
         if poradie = 1 then textcolor(cierny)
                 else textcolor(biely);
        end;
      end;
   if py > y then    {hore}
     for i:=y+1 to py do
       if pole[x,i] <> ' ' then
        begin
         skusq:=true;
         y:=py;
         x:=px;
         if poradie = 1 then textcolor(cierny)
                 else textcolor(biely);
        end;
   if py < y then    {dolu}
     for i:=py to y-1 do
      begin
       if pole[x,i] <> ' ' then
        begin
         skusq:=true;
         y:=py;
         x:=px;
         if poradie = 1 then textcolor(cierny)
                 else textcolor(biely);
        end;
      end;
  end            else
         {Koniec vertikálneho a horizontálneho zisťovania}
begin
j:=0;
         {Zisťovanie či nieco nestojí v šikmej ceste}
if (x > px) and (py < y) then
 for i:=px to x-1 do
  begin
   k:=py+j;
   if pole[i,k] <> ' ' then
    begin
     skusq:=true;
     y:=py;
     x:=px;
     if poradie = 1 then textcolor(cierny)
             else textcolor(biely);
    end;
   inc(j);
  end;
 
j:=-1;
if (px > x) and (py < y) then
 for i:=x+1 to px do
  begin
   k:=y+j;
   if pole[i,k] <> ' ' then
    begin
     skusq:=true;
     i:=px;
     y:=py;
     x:=px;
     if poradie = 1 then textcolor(cierny)
             else textcolor(biely);
    end;
   dec(j);
  end;
 
j:=0;
if (x > px) and (py > y) then
 for i:=px to x-1 do
  begin
   k:=py-j;
   if pole[i,k] <> ' ' then
    begin
     skusq:=true;
     y:=py;
     x:=px;
     if poradie = 1 then textcolor(cierny)
             else textcolor(biely);
    end;
   inc(j);
  end;
 
j:=1;
if (px > x) and (py > y) then
 for i:=x+1 to px do
  begin
   k:=y+j;
   if pole[i,k] <> ' ' then
    begin
     skusq:=true;
     y:=py;
     x:=px;
     if poradie = 1 then textcolor(cierny)
             else textcolor(biely);
    end;
   inc(j);
  end;
 
 end;   {už vieme či niečo stjí v ceste, alebo nie}
end;
end;
end;
Function skuskr:boolean;  {pre kráľa}
begin
skuskr:=false;
if pomocna = '┼' then
 begin
  if (kral1pohyb = false) and (poradie = 0)
   or (kral2pohyb = false) and (poradie = 1) then
   begin
    if (px <= x-2)
     or (px >= x+2)
     or (py >= y+2)
     or (py <= y-2) then
      begin
       if poradie = 1 then
        begin
         if (pole[x,y] = 'c') then
          begin
           skuskr:=true;
           y:=py;
           x:=px;
           textcolor(cierny);
          end        else
         begin
          if (py = y-2) and (px = x)    {zaciatok vodorovne a zvysle}
          or ((py = y+2) and (px = x))
          or ((py = y) and (px = x+2))
          or ((py = y) and (px = x-2))  {koniec vodorovne a zvysle}
          or ((py = y-2) and (px = x-2)) {zaciatok kríž}
          or ((py = y-2) and (px = x+2))
          or ((py = y+2) and (px = x-2)) {koniec kríž + to potom}
          or ((py = y+2) and (px = x+2))
          or ((px = x-4) and (py = y))
          or ((px = x+4) and (py = y)) then
           begin
            skuskr:=false;
           end
                         else
           begin
            skuskr:=true;
            y:=py;
            x:=px;
            textcolor(cierny);
           end;
         end;
        end          else
        begin
         if (pole[x,y] = 'b') then
          begin
           skuskr:=true;
           y:=py;
           x:=px;
           textcolor(biely);
          end        else
          begin
           if (py = y-2) and (px = x)    {zaciatok vodorovne a zvysle}
           or ((py = y+2) and (px = x))
           or ((py = y) and (px = x+2))
           or ((py = y) and (px = x-2))  {koniec vodorovne a zvysle}
           or ((py = y-2) and (px = x-2)) {zaciatok kríž}
           or ((py = y-2) and (px = x+2))
           or ((py = y+2) and (px = x-2)) {koniec kríž + to potom}
           or ((py = y+2) and (px = x+2))
           or ((px = x-4) and (py = y))
           or ((px = x+4) and (py = y))  then
            begin
             skuskr:=false;
            end
                           else
            begin
             skuskr:=true;
             y:=py;
             x:=px;
             textcolor(biely);
            end;
          end;
        end;
      end;
            {ROšáDA}
    if (px = x-4) and (py = y) then {doprava}
      begin
       if poradie = 1 then
        begin
         if pole[42,26] <> ' ' then
          skuskr:=true
                    else
          begin {kráľ}
           pole[40,26]:=' ';
           pole[44,26]:='c';
           sachovnica[40,26]:=' ';
           sachovnica[44,26]:='┼';
             {veža}
           pole[46,26]:=' ';
           pole[42,26]:='c';
           sachovnica[46,26]:=' ';
           sachovnica[42,26]:='V';
           gotoxy(46,26);write(' ');
           textcolor(cierny);
           gotoxy(42,26);write('V');
          end;
        end
              else
        begin
         if pole[42,12] <> ' ' then
          skuskr:=true
                    else
          begin {kráľ}
           pole[40,12]:=' ';
           pole[44,12]:='b';
           sachovnica[40,12]:=' ';
           sachovnica[44,12]:='┼';
             {veža}
           pole[46,12]:=' ';
           pole[42,12]:='b';
           sachovnica[46,12]:=' ';
           sachovnica[42,12]:='V';
           gotoxy(46,12);write(' ');
           gotoxy(42,12);write('V');
          end;
        end;
      end;
    if (px = x+4) and (py = y) then {doľava}
     begin
       if poradie = 1 then
        begin
         if pole[38,26] <> ' ' then skuskr:=true
                    else
          begin {kráľ}
           pole[40,26]:=' ';
           pole[36,26]:='c';
           sachovnica[32,26]:=' ';
           sachovnica[36,26]:='┼';
             {veža}
           pole[32,26]:=' ';
           pole[38,26]:='c';
           sachovnica[32,26]:=' ';
           sachovnica[38,26]:='V';
           gotoxy(32,26);write(' ');
           textcolor(cierny);
           gotoxy(38,26);write('V');
          end;
        end
              else
        begin
         if pole[38,12] <> ' ' then skuskr:=true
                    else
          begin {kráľ}
           pole[40,12]:=' ';
           pole[36,12]:='b';
           sachovnica[40,12]:=' ';
           sachovnica[36,12]:='┼';
             {veža}
           pole[32,12]:=' ';
           pole[38,12]:='b';
           sachovnica[32,12]:=' ';
           sachovnica[38,12]:='V';
           gotoxy(32,12);write(' ');
           gotoxy(38,12);write('V');
          end;
        end;
      end;
   end         else
   begin
    if poradie = 1 then
     begin
      if (pole[x,y] = 'c') then
       begin
        skuskr:=true;
        y:=py;
        x:=px;
        textcolor(cierny);
       end        else
       begin
        if (py = y-2) and (px = x)    {zaciatok vodorovne a zvysle}
         or ((py = y+2) and (px = x))
         or ((py = y) and (px = x+2))
         or ((py = y) and (px = x-2))  {koniec vodorovne a zvysle}
         or ((py = y-2) and (px = x-2)) {zaciatok kríž}
         or ((py = y-2) and (px = x+2))
         or ((py = y+2) and (px = x-2)) {koniec kríž + to potom}
         or ((py = y+2) and (px = x+2)) then
          begin
           skuskr:=false;
          end
                        else
          begin
           skuskr:=true;
           y:=py;
           x:=px;
           textcolor(cierny);
          end;
       end;
     end     else
     begin
      if (pole[x,y] = 'b') then
       begin
        skuskr:=true;
        y:=py;
        x:=px;
        textcolor(biely);
       end        else
       begin
        if (py = y-2) and (px = x)    {zaciatok vodorovne a zvysle}
         or ((py = y+2) and (px = x))
         or ((py = y) and (px = x+2))
         or ((py = y) and (px = x-2))  {koniec vodorovne a zvysle}
         or ((py = y-2) and (px = x-2)) {zaciatok kríž}
         or ((py = y-2) and (px = x+2))
         or ((py = y+2) and (px = x-2)) {koniec kríž + to potom}
         or ((py = y+2) and (px = x+2)) then
          begin
           skuskr:=false;
          end
                        else
          begin
           skuskr:=true;
           y:=py;
           x:=px;
           textcolor(biely);
          end;
       end;
     end;
   end;
 end;
if (px = x) and (py = y) then skuskr:=true;
end;
 
 
    {Usporiadanie figuriek}
Procedure figurkyb;      {IBA PRE ZAČIATOK}
var c,d:byte;
begin
d:=miny+4;
c:=minx;
e:=1;
 repeat
  inc(c,2);
  gotoxy(c,d);
  textcolor(biely);
  write('P');
  sachovnica[c,d]:='P';
  pole[c,d]:='b';
  inc(e);
  prvytah[e,1]:=false;
 until c>=minx+16;
d:=miny+2;
c:=minx+2;
 gotoxy(c,d);
 write('V');
 sachovnica[c,d]:='V';
 pole[c,d]:='b';
gotoxy(c+2,d);
write('K');
sachovnica[c+2,d]:='K';
pole[c+2,d]:='b';
 gotoxy(c+4,d);
 write('S');
 sachovnica[c+4,d]:='S';
 pole[c+4,d]:='b';
gotoxy(c+6,d);
write('Q');
sachovnica[c+6,d]:='Q';
pole[c+6,d]:='b';
 gotoxy(c+8,d);
 write('┼');
 sachovnica[c+8,d]:='┼';
 pole[c+8,d]:='b';
gotoxy(c+10,d);
write('S');
sachovnica[c+10,d]:='S';
pole[c+10,d]:='b';
 gotoxy(c+12,d);
 write('K');
 sachovnica[c+12,d]:='K';
 pole[c+12,d]:='b';
gotoxy(c+14,d);
write('V');
sachovnica[c+14,d]:='V';
pole[c+14,d]:='b';
end;
Procedure figurkyc;
var c,d:byte;
begin
d:=miny+14;
c:=minx;
e:=1;
 repeat
  inc(c,2);
  gotoxy(c,d);
  textcolor(cierny);
  write('P');
  sachovnica[c,d]:='P';
  pole[c,d]:='c';
  inc(e);
  prvytah[e,2]:=false
 until c>=minx+16;
d:=miny+16;
c:=minx+2;
 gotoxy(c,d);
 write('V');
 sachovnica[c,d]:='V';
 pole[c,d]:='c';
gotoxy(c+2,d);
write('K');
sachovnica[c+2,d]:='K';
pole[c+2,d]:='c';
 gotoxy(c+4,d);
 write('S');
 sachovnica[c+4,d]:='S';
 pole[c+4,d]:='c';
gotoxy(c+6,d);
write('Q');
sachovnica[c+6,d]:='Q';
pole[c+6,d]:='c';
 gotoxy(c+8,d);
 write('┼');
 sachovnica[c+8,d]:='┼';
 pole[c+8,d]:='c';
gotoxy(c+10,d);
write('S');
sachovnica[c+10,d]:='S';
pole[c+10,d]:='c';
 gotoxy(c+12,d);
 write('K');
 sachovnica[c+12,d]:='K';
 pole[c+12,d]:='c';
gotoxy(c+14,d);
write('V');
sachovnica[c+14,d]:='V';
pole[c+14,d]:='c';
end;
 
 
Procedure mriezka;     {Nakreslí hracie pole}
var a,b:byte;
begin
a:=miny+1;
b:=minx+1;
gotoxy(b,a);
writeln('┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐');
gotoxy(b,a+1);
writeln('│ │ │ │ │ │ │ │ │');
 repeat
  inc(a,2);
  gotoxy(b,a);
  writeln('├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤');
  gotoxy(b,a+1);
  writeln('│ │ │ │ │ │ │ │ │');
 until a>=miny+15;
gotoxy(b,a+2);
writeln('└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘');
end;
 
 
Procedure napoveda;
begin
if p = 'h' then
       begin
        clrscr;
        textcolor(z);
        writeln('Je tu konečne šach pre dvoch (síce s hroznou grafilkou, ale čo už)');
        writeln('Ovládanie je veľmi jednoduché pohybuje sa pomocou: ');
 
        textcolor(vy);           {tu začína návod hry}
        write(chr(27));
        textcolor(z);
        write(' čo umožní pohyb smerom ');
        textcolor(ak);
        writeln('do ľava');
 
        textcolor(vy);
        write(chr(25));
        textcolor(z);
        write(' čo umožní pohyb smerom ');
        textcolor(ak);
        writeln('dolu');
 
        textcolor(vy);
        write(chr(26));
        textcolor(z);
        write(' čo umožní pohyb smerom ');
        textcolor(ak);
        writeln('do prava');
 
        textcolor(vy);
        write(chr(24));
        textcolor(z);
        write(' čo umožní pohyb smerom ');
        textcolor(ak);
        writeln('nahor');
 
        textcolor(vy);                  {návod na znak až po návod na ukončenie programu}
        write('medzerník');
        textcolor(z);
        write(' čo umožní ');
        textcolor(ak);
        write(' zobratie ');
        textcolor(z);
        writeln('figúrky ');
 
        writeln;
        writeln('V - znamená veža');
        writeln('K - znamená kôň');
        writeln('S - znamená strelec');
        writeln('Q - znamená kráľovna');
        writeln('┼ - znamená kráľ, s ktorým sa ešte nepohlo');
        writeln('R - znamená kráľ, s ktorým sa pohlo');
        writeln('P - znamená pešiak');
        writeln;
 
        textcolor(z);
        write('Pre ukončenie nápovedy stisnite');
        textcolor(ine);
        write(' "ENTER" ');
        textcolor(z);                  {ukončenie hry}
        write('a pre ukončenie hry stisnite ');
        textcolor(ine);
        write('k ');
        textcolor(z);
        write('(ale až po tom,ako stlačíte ');
        textcolor(ine);
        write('"ENTER" ');
        textcolor(z);
        writeln(')');
 
        writeln('Prajem príjenu zábavu');
        readln;                {tu končí návod hry}
       end;
 
end;
 
Procedure vymaz;
begin
 for j:=minx to minx+16 do
  for i:=miny to miny+16 do
   begin
    sachovnica[j,i]:=' ';
    pole[j,i]:=' ';
   end;
end;
 
 
 
begin
textmode(CO80 + Font8x8);
clrscr;
vymaz;
x:=minx+8;
y:=miny+2;
write('Pre nápovedu stlač "H" a pre zahájenie hry "ENTER" ');
readln(p);
if p = 'h' then napoveda;
clrscr;
mriezka;
figurkyb;
figurkyc;
poradie:=0;
kral1pohyb:=false;
kral2pohyb:=false;
koniechry :=false;
repeat
 if poradie = 1 then
  begin
   gotoxy(30,1);
   textcolor(hlaska);
   write('na tahu je cierny ');
  end     else
  begin
   gotoxy(30,1);
   textcolor(hlaska);
   write('na tahu je biely ');
  end;
 repeat
  pomocna:=' ';
  gotoxy(30,40);
  textcolor(hlaska);
  write('Vybrata figurka: ');
  textbackground(8);
  textcolor(z);
  write(pomocna);
  gotoxy(x,y);
  p:=readkey;
  pohyb;
  gotoxy(x,y);
  if poradie = 1 then
   begin
    if pole[x,y] = 'c' then ozaj:=false
              else ozaj:=true;
   end     else
   begin
    if pole[x,y] = 'b' then ozaj:=false
              else ozaj:=true;
   end;
  if p = ' ' then
   begin
    if (sachovnica[x,y] = ' ')
     or (ozaj = true) then
     begin
      gotoxy(47,40);
      writeln(' ');
     end
                 else
     begin
      pomocna:=sachovnica[x,y];
      sachovnica[x,y]:=' ';
      pole[x,y]:=' ';
      gotoxy(x,y);
      write(' ');
      gotoxy(30,40);
      textcolor(hlaska);
      write('Vybrata figurka: ');
      textbackground(8);
      textcolor(z);
      write(pomocna);
      px:=x;
      py:=y;
      repeat
       gotoxy(x,y);
       p:=readkey;
       if p = ' ' then
        begin
         if (skusk = false)
          and (skusv = false)
          and (skuss = false)
          and (skusq = false)
          and (skuskr= false)
          and (skusp = false) then
           begin
            if (pomocna = '┼') then {aby sa nedala robiť rošada po pohnutí s kráľom}
             begin
              if poradie = 1 then kral2pohyb:=true
                     else kral1pohyb:=true;
             end;
            if (pomocna = 'P') then {aby sa nepohýňal s 1 pesiakom o 2 policka}
             begin
              if poradie = 1 then prvytah[f,2]:=true
                     else prvytah[f,1]:=true;
             end;
 
            gotoxy(x,y);
             if poradie = 0 then
              begin
               sachovnica[x,y]:=pomocna;
               textcolor(biely); {ak chces ist bez cierneho, len biely tak o riadok nizsie zmen na 0}
               poradie:=1;    {zmen na 1, ale len toto a uz moze ist aj cierny}
               pole[x,y]:='b';
              end     else
              begin
               sachovnica[x,y]:=pomocna;
               textcolor(cierny);
               poradie:=0;
               pole[x,y]:='c';
              end;
           writeln(sachovnica[x,y]);
 
 
           if zistenieciniektonevyhral = true then
            begin
             clrscr;
             koniechry:=true;
             textcolor(koniec);
             gotoxy(30,20);
             if poradie = 1 then write('VYHRAL BIELY')
                     else write('VYHRAL CIERNY');
 
             readln;
            end;
 
 
           end       else
           begin
            x:=px;
            y:=py;
            gotoxy(x,y);
            write(pomocna);
            sachovnica[x,y]:=pomocna;
            if poradie = 1 then pole[x,y]:='c'
                   else pole[x,y]:='b';
            sound(2000);
            delay(100);
            nosound;
           end;
        end   else pohyb;
        if koniechry = true then p:=' ';
      until p = ' ';
     end;
   end;
 until (p = ' ') or (p = 'k');
 if koniechry = true then p:='k';
until p = 'k';
delay(100);
end.

[Spusti╗] [Ulożi╗] [TlaŔ] [Posla╗ e-mailom]