English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [actual]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-148]

Order:91
Author: Peter Burian
Program: Pomzik.pas
File exe: Pomzik.exe
This program rating your name, surname, age and number 1, number2. After finished rating program print your rate on printer.
Views: 2024x


Order:92
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Ponorka.pas
File exe: Ponorka.exe
Ponorka sa pohybuje pod hladinou stojatej vody rýchlosťou v m/s. Jej čelná plocha S=5m^2 a tvarový súčiniteľ c=0.17.Pri pohybe musí ponorka prekonávať odpor vody Fv=Ro*v^2*c*S/2 newtonov, kde Ro=1000kg/m^3 je hustota vody. Naprogramovaná funkcia Fv(v) vyjadruje závislosť sily Fv od rýchlosti v (podprogram typu FUNCTION).

Zostavte program, ktorý
  • vytvorí vektor rýchlosti Vektor_v=(v[1],v[2],...,v[11]), kde v[i]=1+0.5(i-1), i=1,2,...,11 ;
  • k vektoru rýchlosti vypočíta zodpovedajúci vektor síl Vektor_F=(F[1],F[2],...,F[11])( F[i]=Fv(v[i]), použite pripravený podprogram) a vektor výkonov Vektor_P=(P[1],P[2],...,P[11]), kde P[i]=F[i].v[i].

Všetky tri vektory treba vypísať. V programe použite aspoň jeden podprogram typu PROCEDURE.
Views: 1834x


Order:93
Author: RaptoR
Program: Praca.pas
File exe: Praca.exe
Program vypočíta vykonanú prácu.
Views: 1805x


Order:94
Author: Radovan Slavkovský
Program: Pretekar.pas
File exe: Pretekar.exe
Ide o program, ktorý bol zadaný ako semestrálna práca ku predmetu programovanie.

Pretekár dosiahol po niekoľkých pretekoch určitý bodový zisk (za každý pretek určitý počet bodov).
Úloha 1: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke všetky možnosti (kombinácie), ako bolo možné dosiahnuť aktuálny bodový zisk z jednotlivých pretekov (nezáleží na poradí).
Úloha 2: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke najúspešnejšiu možnosť (alebo možnosti), v ktorom (ktorých) získal pretekár najväčší počet prvých umiestnení v pretekoch.

Poznámka: Pre každého študenta je pripravené konkrétne zadanie s konkrétnymi hodnotami celkového bodového zisku, jednotlivých ocenení za konkrétne poradové miesto v pretekoch, počet pretekov, ktorých sa pretekár zúčastnil. Riešenie musí zobraziť výstup na obrazovke spôsobom, ako ukazuje konkrétne zadanie pre študenta.
Views: 2388x


Order:95
Author: Gabriel Staron
Program: Priroda.pas
File exe: Priroda.exe
need: Egavga.bgi
A picture of nature drawn in the graphics.
Views: 1584x


Order:96
Author: ghostix
Program: Procedura_vymena.pas
File exe: Procedura_vymena.exe
Načíta 3 čísla a potom pomocou procedúr ich vymení medzi sebou.
Views: 1600x


Order:97
Author: Slavomir Hudak
Program: Proj1_0.pas
File exe: Proj1_0.exe
need: Egavga.bgi
Paint Brush. A good substitution of the well-known graphic editor.
Views: 1075x


Order:98
Author: Unknown (author, please send me your name)
Program: Pytagoras.pas
This program calculte te missing side at a triangle.
Views: 1411x


Order:99
Author: Werbhofen
Program: Python2.pasKniznica.pasData.pas
File exe: Python2.exe
Hra had ako ju poznate z mobilnych telefonov.
Views: 4405x


Order:100
radian.png
Author: Jardo
Program: Radian.pas
File exe: Radian.exe
Program na prevod uhlov zo stupňov na radiány a naopak. Zaujímavé je grafické spracovanie pomocou systémovej jednotky crt.
Views: 2226x


Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [actual]  
[101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-148]