English
English
Slovensky
Slovensky
Česky
Česky
Šarišsky
Šarišsky
Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-33]

Poradie:1
Program: 3dpriam.pas
Zistí či body A,B,C ležia na jednej priamke a nájde parametrické rovnice priamok A-B, A-C, B-C.
Zobrazené: 4573x


Poradie:2
Program: Poilinp.pasPoilinu.pas
Súbor exe: Poilinp.exePoilinu.tpu
Potrebné: Angeom02.tpuUninout.tpuEgavga.bgi
Vývoják: Poilin.docAmater.txt
Príklady: Angeom02.pasUninout.pas
Pre programovú jednotku (unit) AnGeom02 (algebraická geometria) vytvorte funkciu Distance_LP, ktorá pre zadaný bod a priamku vypočíta vzdialenos bodu od priamky.

FUNCTION Distance_LP(Line1:TLine; bodA:TPoint): Real;
Zobrazené: 1492x


Poradie:3
bezier-bspline.png
Autor: Neznámy (ozvi sa mi)
Program: Bezier-bspline.pas
Súbor exe: Bezier-bspline.exe
Program na vyskreslovanie a porovnanie bezierovych a b-spline kriviek na zaklade uzivatelskeho vstupu.
Zobrazené: 3374x


Poradie:4
Program: Bod_pria.pas
Zistí či bod leží na priamke. Vstupom sú koeficienty priamky a koeficienty bodu.
Zobrazené: 3133x


Poradie:5
Program: Bodtroj.pas
Program spomedzi zadaných bodov určí 3 tak aby v rovine utvorili trojuholník s čo najväč‘ím obsahom.
Zobrazené: 3213x


Poradie:6
wall.png
Autor: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Dungeon.pas
Súbor exe: Dungeon.exe
Potrebné: Wall.pcx
Demonštrační program na téma 3D DUNGEON
  • tento program by měl jednoduše nastíniť techniku, jak vykreslit nejaký 3D pohled
  • nedostatkem je špatná orientace v takovem dungeonu, protože se můžete otočit jen po 90 stupních
  • další nedostatek mnou použité metódy zobrazení objevíte, když se postavíte proti zdi rohu tak, že byste měli částečne po strane videt do chodby, po stranách se neobjevi zdi (a nebo jen kousek), i když by měly treba pokračovat. Ale tento nedostatek by měl jít odstranit.
Vysvetlivky: zdi jsou deleny na Z, A, B, C (od největší po nejmenší) postupne s poloviční délkou strany než predešlá napr. BSwall znamená - B Side wall - postranní zed velikosti B
Zobrazené: 3512x


Poradie:7
Program: Graf2d.pas
Súbor exe: Graf2d.exe
Potrebné: Egavga.bgi
Zobrazí 2D graf prezentovaný nasledovnými funkciami. x = 6*(4+sin(t)+3*cos(t)-0.7*sin(2*t)+0.8*cos(15*t)+0.3*abs(cos(30*t)))*cos(t)-15
y = 6*(6+sin(t)+3*cos(t)-0.9*sin(2*t)+0.3*cos(15*t)+0.3*abs(cos(30*t)))*sin(t)
X, Y sú definované v FuncX(), FuncY().
Zobrazené: 633x


Poradie:8
Program: Grafmove.pas
Súbor exe: Grafmove.exe
Potrebné: Egavga.bgi
Program vykreslí graf funkcie y=10*sin(x)/cos(y) v 3D priestore pričom dovolí tento graf otáčať v roznych osiach súmernosti (X,Y,Z), prípadne zvaščovať zmenšovať mierku zobrazenia. Definícia vykreslovanej funkcie je v funcXY().
Teória k zobrazovaniu 2D/3D prostoru 2D na programovani.net-mag.cz<\a> 3D na programovani.net-mag.cz<\a>
Zobrazené: 743x


Poradie:9
Program:
Hranol.pas
Vývoják: Hranol.gif
Výpočet objemu a povrchu pravidelného šesťbokého hranola.
Zobrazené: 6703x


Poradie:10
kocka.png
Program: Kocka.pas
Súbor exe: Kocka.exe
Vypočíta obvod kocky a objem kocky.
Pre výpočet obvodu platí vzťah 3·4·a.
Pre výpočet povrchu platí vzťah 6·a².
Pre výpočet objemu platí vzťah a³.

Pričom:
- a je strana kocky
Zobrazené: 12441x


Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-33]