{ KLAVIRUS.PAS 1.0 } { Program pre tvorbu melodii } { ------------------------------------------- } { | pato1 studio @ Patrik Benyak | } { | http://pato1.ic.cz/ | } { ------------------------------------------- } { | Tento program je sireny pod licenciu | } { | P1PL OS (http://pato1.ic.cz/p1plos.txt) | } { ------------------------------------------- } { | Copyrights (C) pato1 2009/10 | } { } { Datum:19.04.2009 http://www.trsek.com } program klavirus; uses crt, JwaWinBase; var a, b, c, d, e: integer; znak: char; f: TextFile; meno, songname: string; begin d:=50; ClrScr; writeln('Vitaj v klaviruse: nástroji na skladanie melódií pre pascal'); writeln; write('Náhodná pripočítaná hodnota [1/0]: '); readln(e); if e=0 then begin write('Pripočítaná hodnota: '); readln(d); end; write('Zadaj počet MILISEKÚND dĺžky každého tónu: '); readln(b); write('Zadaj meno súboru: '); readln(meno); write('Zadaj meno melodie: '); readln(songname); writeln; writeln('1.riadok v subore je "TONERATE". 2.riadok v subore je "SONGNAMA" a zvišok sú tóny'); writeln; Assign(f, meno); ReWrite(f); writeln(f, b); writeln(f, songname); writeln('Hraj !!! [ESC]koniec'); repeat if e=1 then d:=Random(100)+30; znak:=ReadKey; Beep(Ord(znak)+d, b); writeln(f, Ord(znak)+d); until znak=#27; Close(f); ClrScr; end. { rutiny na spustanie melodie (neodskusana (iba teoria)):(treba vymazat posledny riadok) program run; uses crt, SysUtils, pato1asvk; //pre spustaciu rutinu je potrebná moja kniznica pato1asvk v 1.3 (http://pato1.ic.cz/pato1asvk/13.rar) var a: integer; f: TextFile; meno, songname, buffer: string; begin Write('Zadaj meno suboru: ';) readln(meno); Assign(f, meno); readln(f, buffer); a:=StrToInt(buffer); readln(f, songname); ClrScr; writeln(songname, ' TONERATE: ', a, ' : PLAYING:'); while not Eof(f) do begin readln(f, buffer); pip(StrtoInt(buffer), a); end; end. }