Program ako obslu¾ný SW pre výtvory amatérskej programátorskej skupiny KMP v Pre¹ove

Delphi & Pascal (èeská wiki)
Pøejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Zdeno Sekerák (vedúci)
web: www.trsek.com/cover

Program: Cover.pas
Súbor exe: Cover.exe
Potrebné: Cover.mnuCover.zipBold.chrDascii.comDascii.datEgavga.bgiLitt.chrSans.chrTrip.chr

Tento program bol vytvorený ako obslu¾ný SW pre výtvory amatérskej programátorskej skupiny, ktorá vznikla pri ITASe. KMP ako sme ho nazvali u¾ funguje 5 rokov (1922-1997) ka¾dú sobotu v popoludnaj¹ích hodinách.
{ COVER.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Date:15.02.1997               http://www.trsek.com }
 
{$M 4096,0,0}
Program Spustac_program;
Uses crt,Dos;
 
const
 nmenu ='Cover.mnu';
 MaxPocItm = 50; {max. pocet poloziek menu }
 MaxMnuItm = 17; {max. zobrazeny pocet poloziek menu}
 Maxmnulen = 50; {max. delka polozky menu}
 ArUP=#72; ArDn=#80; {klavesy pohybu}
 Home=#71; KEnd=#79;
 F1=#59;
 Enter=#13; Esc =#27; {klavesy na vstup a vystup}
 
 Dskcolor=Blue*16+yellow; {definicie farieb}
 SetColor=Green*16+red;
 InfColor=LightGray*16+Black;
 MnuColor=lightGray*16+Black;
 DosColor=Black*16+LightGray;
 
Type
 MnuTyp= record
     NPrg : pathStr;        { EXEC na program }
     Sitm : string[MaxMnuLen];   { popis programu }
     OVlp : string[MaxMnuLen];   { ovladanie }
     Meno : string[40];       { meno programatora }
     Ulica : string[40];      { ulica bydliska }
     Mesto : string[40];      { mesto bydliska }
     Dop1 : string[65];      { neaky doplnok k bydlisku }
     Rocnik : string[40];      { aktualny rocnik, ktory navstevuje }
     ZS : string[40];        { zakladna skola, ktoru navstevuje }
     ZSMesto : string[40];     { mesto kde ZS je }
     Dop2 : string[65];      { neaky doplnok k skole }
 end;
 
Var
 fmenu :text; {subor menu}
 ncmd :Pathstr; {meno povoleneho procesu}
 menu :array[1..MaxPocItm+1] of MnuTyp; {pole poloziek menu}
 ncount:integer; {skutocny pocet polooziek}
 i,mlen:integer; {mlen : skutecna delka nejdelsi polozky}
 pom  :integer;
 s   : string;
 
procedure KurzorZap(ZapVyp:boolean);
var Regs : Registers;
begin
 with Regs do
  begin
  AH := $03;
  BH := $00;
  Intr($10,Regs);
  If not (Zapvyp) then
    CH := CH or $20
   else
    CH := CH and $DF;
 
  AH := $01;
  Intr($10,Regs);
  end;
end;
 
Function Zarovnaj(s:string;kolko:byte):string;
var i:integer;
begin
 if Length(s)>kolko then s:=copy(s,1,kolko);
 for i:=length(s) to kolko do s:=s+' ';
 Zarovnaj:=s;
end;
 
Procedure WriteXY(x,y:integer;tex:string);
begin
 GotoXY(x,y);
 Write(tex);
 KurzorZap(false);
end;
 
Procedure InitDesk ; {pripravenie obrazovky pre zobrazenie menu}
begin
 TextAttr:=DskColor; ClrScr;
 TextAttr:=InfColor; ClrEol;
 Gotoxy(1,1);
 Write(' (1997) Cover disk ver. 2.0                Software by TRSEK');
 Gotoxy(1,25);ClrEol;
 WriteXY(30,17,'ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿');
 WriteXY(30,18,'³ Klub mlad˜ch program torov (KMP)      ³');
 WriteXY(30,19,'³ pri In¨tit£te vzdel vania umenia a ¨portu  ³');
 WriteXY(30,20,'³ ITAS, Slovensk  67, Pre¨ov, 08 001     ³');
 WriteXY(30,21,'³ tel./fax (091)/723 007           ³');
 WriteXY(30,22,'ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ');
 
 WriteXY(30, 4,'ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿');
 WriteXY(30, 5,'³ Autor :                   ³');
 WriteXY(30, 6,'³ Ulica :                   ³');
 WriteXY(30, 7,'³ Mesto :                   ³');
 WriteXY(30, 8,'³                       ³');
 WriteXY(30, 9,'³ Nav¨tevuje :                ³');
 WriteXY(30,10,'³                       ³');
 WriteXY(30,11,'³                       ³');
 WriteXY(30,12,'³                       ³');
 WriteXY(30,13,'³ Ovl danie programu:             ³');
 WriteXY(30,14,'³                       ³');
 WriteXY(30,15,'ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ');
 WriteXY(1,25,' F1 - Help  '+Chr(24)+','+chr(25)+',Home,End - pohyb  ENTER - v˜ber  ESC - koniec ');
end;
 
Procedure Help;
begin
 WriteXY(30, 4,'ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿');
 WriteXY(30, 5,'³ Tento program bol vytvoren˜ na z klade   ³');
 WriteXY(30, 6,'³ v˜tvorov amat‚rskej program torskej skupiny,³');
 WriteXY(30, 7,'³ ktor  vznikla pri ITASe. KMP ako sme ho naz-³');
 WriteXY(30, 8,'³ vali u‘ funguje 5 rokov ka‘d£ sobotu v po- ³');
 WriteXY(30, 9,'³ poludnaj¨¡ch hodin ch. Ak m ¨ z ujem a ne- ³');
 WriteXY(30,10,'³ vie¨ v“bec programovaŸ, alebo si tak˜ dobr˜,³');
 WriteXY(30,11,'³ ‘e tvoji kamar ti u‘ na teba nasta‡ia pri- ³');
 WriteXY(30,12,'³ hl s sa.M“‘e¨ sa staŸ zdatn˜m program torom ³');
 WriteXY(30,13,'³ v niektor˜ch z jazykov PASCAL, C.      ³');
 WriteXY(30,14,'³    TRSEK alias Zdeno Seker k ved£ci KMP ³');
 WriteXY(30,15,'ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ');
 repeat until keypressed;
 
 WriteXY(30, 4,'ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿');
 WriteXY(30, 5,'³ Autor :                   ³');
 WriteXY(30, 6,'³ Ulica :                   ³');
 WriteXY(30, 7,'³ Mesto :                   ³');
 WriteXY(30, 8,'³                       ³');
 WriteXY(30, 9,'³ Nav¨tevuje :                ³');
 WriteXY(30,10,'³                       ³');
 WriteXY(30,11,'³                       ³');
 WriteXY(30,12,'³                       ³');
 WriteXY(30,13,'³ Ovl danie programu:             ³');
 WriteXY(30,14,'³                       ³');
 WriteXY(30,15,'ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ');
end;
 
Procedure Vypis_pol(pocm,zac:integer);
var i:integer;
begin
 for i:=1 to pocm do begin
 writeXY(6,i+4,chr(179));
 write(menu[zac+i].SItm);
 writeXY(mlen+7,i+4,chr(179));
 end;
end;
 
Function SelectItem(od:integer) :integer;
 {Zobrazy menu popsane v poli 'menu' a vrati menu poradi vybranej polozky.Polozka je vybrana klavesou Enter,
 klavesa Esc ukoncuje vyber shodnotou 0}
 
Var
 i,pocm,zacm:integer;
 c:char;
begin
 TextAttr :=MnuColor;
 writeXY(6,4,chr(218));
 if ncount>MaxMnuItm then pocm:=MaxMnuItm
           else pocm:=ncount;
 
 for i:=1 to mlen do write(chr(196));
 write(chr(191));
 
 for i:=1 to pocm do begin
 writeXY(6,i+4,chr(179));
 write(menu[i].SItm);
 writeXY(mlen+7,i+4,chr(179));
 end;
 vypis_pol(pocm,0);
 writeXY(6,pocm+5,chr(192));
 for i:=1 to mlen do write(chr(196));
 write(chr(217));
 i:=od;zacm:=0;
 
 repeat
 TextAttr := Setcolor;
 with menu[zacm+i] do begin
  GotoXY(7,i+4); write(SItm);
 { TextAttr := MnuColor; }
   writeXY(39, 5,Meno);
   writeXY(39, 6,Ulica);
   writeXY(39, 7,Mesto);
   writeXY(32, 8,Dop1);
   writeXY(44, 9,Rocnik);
   writeXY(44,10,ZS);
   writeXY(44,11,ZSmesto);
   writeXY(32,12,Dop2);
   writeXY(32,14,Ovlp);
  end;
 
 c:=readkey;
 TextAttr := MnuColor;
 writeXY(7,i+4,menu[zacm+i].SItm);
 
 if c=#0 then begin
   c:=readkey;
   case c of
   F1 : help;
   ArUp :if i>1 then Dec(i)
          else begin
          if zacm>0 then begin
            Dec(zacm);
            vypis_pol(pocm,zacm);
           end
           else i:=1;
          end;
   ArDn :if i< pocm then Inc(i)
          else begin
          if zacm<(ncount-pocm) then begin
            Inc(zacm);
            vypis_pol(pocm,zacm);
           end
           else i:=pocm;
           end;
   Home : i :=1;
   KEnd : i :=pocm;
   end;
 
   if zacm>0 then WriteXY(6,5,chr(30));
   if zacm>0 then WriteXY(7+mlen,5,chr(30));
   if (pocm+zacm)<ncount then WriteXY(6,pocm+4,chr(31));
   if (pocm+zacm)<ncount then WriteXY(7+mlen,pocm+4,chr(31));
 end;
until c in [Enter,Esc];
if (c=Esc) then Selectitem:=0
      else SelectItem:=zacm+i;
end;
 
begin
 assign(fmenu,nmenu);
 {$I-}
 reset(fmenu);
 {$I+}
if IOResult <> 0 then begin
  writeln('Soubor ',nmenu,' nieje. Bude mi chybat');
  Halt(1);
end;
ncmd:=getEnv('Comspec');
if ncmd = '' then begin
  writeln('Prikazovy procesor,alebo cesta na Command.com vadna.');
  Halt(2);
end;
 
ncount:=0; mlen := 0;
while not(Eof(fmenu)) and (ncount < (MaxPocItm+1) ) do begin
   readln(fmenu,s);
   if (s[1]='+') then begin     { precita EXEC a popis }
     Inc(ncount);
     with menu[ncount] do begin
       NPrg := copy(s,2,Pos(',',s)-2);
       SItm := copy(s,Pos(',',s)+1,length(s));
       if mlen<length(SItm)
         then mlen :=length(SItm);
       if ncount=17 then
         i:=i;
       Ovlp:=Zarovnaj('',42);
       Meno:=Zarovnaj('',35);  Ulica:=Zarovnaj('',35);
       Mesto:=Zarovnaj('',35);  Dop1:=Zarovnaj('',42);
       Rocnik:=Zarovnaj('',30); ZS:=Zarovnaj('',30);
       ZSmesto:=Zarovnaj('',30); Dop2:=Zarovnaj('',42);
       end;  { of with }
    end;
 
   if (s[1]='-') then begin     { precita ovladanie programu }
     if length(s)>MaxMnuLen then menu[ncount].Ovlp:=copy(s,2,MaxMnuLen)
                else menu[ncount].Ovlp:=Zarovnaj(copy(s,2,Length(s)),42);
     end;
 
   if (s[1]=')') then begin     { precita adresu autora }
     menu[ncount].Meno:=Zarovnaj(copy(s,2,Pos(',',s)-2),35);
     delete(s,1,Pos(',',s));
     menu[ncount].Ulica:=Zarovnaj(copy(s,1,Pos(',',s)-1),35);
     delete(s,1,Pos(',',s));
     menu[ncount].Mesto:=Zarovnaj(copy(s,1,Pos(',',s)-1),35);
     delete(s,1,Pos(',',s));
     menu[ncount].Dop1:=Zarovnaj(s,42);
    end;
 
   if (s[1]='(') then begin     { precita skolu autora }
     menu[ncount].Rocnik:=Zarovnaj(copy(s,2,Pos(',',s)-2),30);
     delete(s,1,Pos(',',s));
     menu[ncount].ZS:=Zarovnaj(copy(s,1,Pos(',',s)-1),30);
     delete(s,1,Pos(',',s));
     menu[ncount].ZSMesto:=Zarovnaj(copy(s,1,Pos(',',s)-1),30);
     delete(s,1,Pos(',',s));
     menu[ncount].Dop2:=Zarovnaj(s,42);
    end;
 
    s[1]:=' ';
end;
 
if ncount>MaxPocItm then ncount:=MaxPocItm;
 
if ncount=0 then begin
  writeln('S£bor ',nmenu,' je pr zdny.');
  Halt(3);
end;
 
for i:=1 to ncount do begin {uprava pololoziek mmenu}
  while length(menu[i].SItm) <mlen
  do menu[i].SItm := menu[i].SItm+' ';
  menu[i].SItm := ' '+menu[i].SItm+' ';
end;
 
Exec(ncmd,'/c '+'dascii.com dascii.dat > nul');
Inc(mlen,2);i:=1;
repeat
 InitDesk;
 i:=SelectItem(i);
 if i<> 0 then begin
  TextAttr := DosColor;ClrScr;
  Exec(ncmd,'/c '+menu[i].NPrg);
  TextAttr := DosColor + Blink;
  writeXY(1,25,'Stlac klaves ...');
  pom:= integer(ReadKey);
 end;
until i=0;
 TextAttr := DosColor; {zaverecny uklid obrazovky}
 ClrScr;
end.