{ PRIRODA.PAS } { } { Author: Gabriel Staron } { Date : 15.02.1997 http://www.trsek.com } program Priroda; uses graph,crt; var gd,gr : integer; p : pointer; size : word; i : integer; begin gd:=detect; initgraph(gd,gr,''); cleardevice; circle(50,50,10); circle(50,50,20); circle(50,50,30); line(0,300,100,220); line(100,220,160,295); {1.kopec} line(160,295,270,230); line(270,230,330,280); {2.kopec} line(330,280,470,140); line(470,140,620,280); {3.kopec} line(620,280,640,260); {zac.4.kopca} line(117,240,230,160); line(230,160,390,220); {zadny 1.kopec} line(320,193,500,100); line(500,100,640,170); circle(600,400,10); {hlava} line(600,410,600,450); {trup} line(600,450,580,470); {noha1} line(600,450,620,470); {noha2} line(580,420,620,420); {ruky} setfillstyle(1,brown); {vyfarbenie prvych kopcov na hnedo} floodfill(10,470,white); setfillstyle(1,cyan); {---II----- oblohy na svetlo modro} floodfill(200,10,white); setfillstyle(1,darkgray); {--II--- 1.zadneho kopca na tmavo sivo} floodfill(200,200,white); setfillstyle(1,white); {---II-- 2.zadneho kopca na bielo} floodfill(400,200,white); setfillstyle(1,yellow); {---II-- slnka na zlto} floodfill(50,50,cyan); size:=imagesize(570,390,620,470); {presunutie casti obrazovky - suradnice velkosti obrazku} getmem(p,size); {vyhradenie miesta v pamati pre obrazok} getimage(570,390,620,470,p^); {ulozenie obrazka na vyhradene miesto v pamati} for i:=10 to 570 do { } putimage(i,390,p^,normalput); {nakreslenie obrazka na suradnice noveho miesta} repeat until keypressed; {opakuj pokial nestikne klaves} closegraph; {uzatvor pracu s grafikou} end. {konec programu}