Heterogénna evidencia kníh

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
eknihy.pngProgram: Eknihy.pasGzoznam.pasGfront.pasGzasob.pas
Súbor exe: Eknihy.exe
Potrebné: Knihy.txt

Heterogénna evidencia kníh. Používa tieto zoznamy
- ZASOBNIK - dynamické pole so smerníkmi na obsah
- ZOZNAM - lineárny zreťazený zoznam s hlavou
- FRONT - dynamické pole
{ eknihy.pas        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Heterogenna evidencia knih.                    }
{ Pouziva:                              }
{  - ZASOBNIK - dynamicke pole so smernikmi na obsah        }
{  - ZOZNAM - linearny zretazeny zoznam s hlavou          }
{  - FRONT - dynamicke pole                     }
{  - Interaktívne menu                       }
{                                  }
{ Datum:17.04.2007               http://www.trsek.com }
Program eKnihy;
Uses crt, gzoznam, gzasob, gfront;
 
Const EscPgm=#27;
   EscHlp=#27;
   EscInf=#27;
   Enter =#13;
 
   MAX = 11;
 
Type cMenu = object
    Koniec : boolean;
      Key : integer;
    constructor Init;
    destructor Done; virtual;
    procedure  OknoZakl;
    procedure  Ukoncenie;
    procedure  Help;
    procedure  Prev;
    procedure  Next;
    procedure  View;
   end;
 
 
Var knizky : cEvidKni;
   menu : cMenu;
 
 
constructor cMenu.Init;
begin
 ClrScr;
 Koniec:=False;
 Key:=1;
end;
 
 
destructor cMenu.Done;
Begin
End;
 
 
procedure cMenu.OknoZakl;
Begin
 textcolor(lightgray);
 textbackground(red);
 Clrscr;
 gotoxy(28,1); write('Heterogenna evidencia ver.1.1');
 window(2,2,78,22);
 textbackground(black);
 clrscr;
End;
 
 
procedure cMenu.Ukoncenie;
var Znak: char;
Begin
 window(25,15,55,20);
 textcolor(red);
 textbackground(white);
 clrscr;
 gotoxy(7,4);
 write('Ukoncit program A/N');
 
 Repeat
  Znak:=readkey;
 Until Znak in ['A','a','N','n'];
 
 Koniec := Znak in ['A','a'];
End;
 
 
procedure cMenu.Help;
Begin
 window(10,7,70,17);
 textcolor(black);
 textbackground(yellow);
 clrscr;
 gotoxy(8,2);
 write('Help');
 
 Repeat
 Until Readkey = EscHlp;
End;
 
 
procedure cMenu.Prev;
begin
  Key := Key-1;
  { uz je hore }
  if( Key<1 )then
    Key:=MAX;
end;
 
 
procedure cMenu.Next;
begin
  Key := Key+1;
  { uz je dole }
  if( Key>MAX )then
    Key:=1;
end;
 
 
procedure cMenu.View;
const
MenuList : array[1..MAX] of string = (
	' 1. Pridaj        ',
	' 2. Vymaz        ',
	' 3. Edituj        ',
	' 4. Presun na prvy    ',
	' 5. Presun na predosly  ',
	' 6. Presun na nasledovny ',
	' 7. Presun na posledny  ',
	' 8. Hladaj        ',
	' 9. Zrus hladanie    ',
	' A. Zoznam autorov    ',
	' 0. Koniec (ESC)     '
	);
var i: integer;
 mList: cMenuList;
begin
 OknoZakl;
 mList.Init;
 
 { naplnime zoznam }
 for i:=1 to MAX do
  mList.Pridaj( MenuList[i]);
 
 { nastavime kluc }
 mList.SetHighlight( MAX-Key+1 );
 
 { zobrazime menu }
 mList.MainMenu;
 while( not(mList.JePrazdna)) do
 	 mList.UkazPolozku;
 
 { zrusime alokovanu memory }
 mList.Done;
 writeln;
 writeln(' ---------------------------');
 writeln(' Pohyb sipkami, shortcut 1-8');
end;
 
 
 
{ vypise zoznam autorov }
procedure Autori;
var mAutori: cAutori;
  autor: string;
  ind: integer;
begin
 mAutori.Init;
 Knizky.MoveFirst;
 
 if( Knizky.JePrazdna = false )then
 { kazdeho autora zaradim }
 repeat
 
  ind := Knizky.Index;    { posledny index }
  autor := Knizky.Aktual^.Info.autor;
  mAutori.Pridaj( autor );
  Knizky.MoveNext;
 
 until ( ind = Knizky.Index );
 
 { teraz ich vypisem }
 mAutori.MainMenu;
 while( not(mAutori.JePrazdna)) do
 	 mAutori.UkazPolozku;
 
 mAutori.Done;
 
 { pocka na klaves }
 writeln;
 writeln(' Stlac Enter');
 readln;
end;
 
Begin
 Menu.Init;
 Menu.OknoZakl;
 Knizky.Init;
 
 Repeat
  Menu.View;
  Knizky.UkazZaznam;
  Knizky.Status;
 
  Case Readkey of
    EscPgm : Menu.Ukoncenie;
    Enter : Case Menu.Key of
		    1 : Knizky.PridajZozbraz; { pridaj dalsi zaznam }
		    2 : Knizky.VyradAktual;  { vymaz aktualny zaznam }
		    3 : Knizky.ZmenAktual;   { zmeni aktualny zaznam }
		    4 : Knizky.MoveFirst;	  { pohyb po zaznamoch }
		    5 : Knizky.MovePrev;
		    6 : Knizky.MoveNext;
		    7 : Knizky.MoveLast;
		    8 : Knizky.Search;	  { hladaj }
		    9 : Knizky.ZrusFilter;	  { zrus hladanie }
		    10 : Autori;		  { koniec }
		    11 : Menu.Ukoncenie;	  { koniec }
    		 End;
    #0   : Case Readkey of
         {F1}  #59 : Menu.Help;
         {Prev} #72 : Menu.Prev;
         {Next} #80 : Menu.Next;
         End;
 
		{ shortcut }
    #49  : Knizky.PridajZozbraz;	{ pridaj dalsi zaznam }
    #50  : Knizky.VyradAktual;	{ vymaz aktualny zaznam }
    #51  : Knizky.ZmenAktual;   { zmeni aktualny zaznam }
    #52  : Knizky.MoveFirst;	{ pohyb po zaznamoch }
    #53  : Knizky.MovePrev;
    #54  : Knizky.MoveNext;
    #55  : Knizky.MoveLast;
    #56  : Knizky.Search;		{ hladaj }
    #57  : Knizky.ZrusFilter;	{ zrus hladanie }
    'A'  : Autori;        { zoznm autorov }
    #48  : Menu.Ukoncenie;	{ koniec }
  End;
 Until Menu.Koniec;
 
 Menu.Done;
 Knizky.Done;
End.