Testovanie či je správna Veľká Fermatova veta

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Fermat3.pasFermat4.pasFermat5.pasFermat6.pas
Súbor exe: Fermat3.exeFermat5.exeFermat6.exe

Testovanie či je správna Veľká Fermatova veta.
{ fermat4.pas                            } 
{ Testovanie ci je spravna Velka Fermatova veta. Verzia 4.     }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Testovanie_ci_je_platna_Velka_Fermatova_veta;
{nedokonceny, nie najrychlejsi algoritmus}
var x,y:comp;
{$M 1024,0,8192}
{ES:offset            Registre:
  0 - word - 2000h        6n+6 ...... 24 bitov ... AL:SP
  2 - word - 3000h        nĂ˝+3n+1 ... 40 bitov ... AH:SI:DI
  4 - word - 4000h        n^3 ....... 48 bitov ... BX:CX:DX
  6 - word - 5000h
  8 - word - 6000h        indexovanie v pamati ... BP
  10- word - 7000h
  12- word - 8000h
  14- word - 9000h
  16- word - X
  18- word - Y
  20- word - reg. SP
  22-3word - jeden zo scitancov - nepouzite
  28- word - Stred
  30- word - Posun
  32- 24bit- inicializacna hodnota 6n+6
  35- 40bit- inicializacna hodnota 3nĂ˝+3n+1
  40- 48bit- inicializacna hodnota prveho scitanca
  46- word - pomocne slovo
  48-
  }
procedure Kontrola;
var z:comp;
begin
 z:=MemW[$1F00:0016];
 x:=z*z*z;
 z:=MemW[$1F00:0018];
 x:=x+z*z*z;
 if x<>y then writeln('Chyba pre ',x:0:0,',',y:0:0)
end;
procedure Mocnina;assembler;
asm
       mov cx,0
       mov ax,word[es:18]
       mul ax
       mov si,ax
       mov di,dx
       mul word[es:18]
       add si,ax
       adc cx,dx
       mov ax,di
       mul word[es:18]
       add cx,ax
       adc bx,dx
end;
BEGIN
 asm
{ ----- inicializacia pamate ----- }
       mov ax,1F00h
       mov es,ax
       mov word[es:0],2000h
       mov word[es:2],3000h
       mov word[es:4],4000h
       mov word[es:6],5000h
       mov word[es:8],6000h
       mov word[es:10],7000h
       mov word[es:12],8000h
       mov word[es:14],9000h
       mov word[es:16],1
       mov word[es:18],1
       mov word[es:20],sp
       mov word[es:22],0
       mov word[es:24],0
       mov word[es:26],1
       mov byte[es:32],0
       mov word[es:33],12
       mov byte[es:35],0
       mov word[es:36],0
       mov word[es:38],7
       mov word[es:40],0
       mov word[es:42],0
       mov word[es:44],1
{ ----- inicializacia registrov ----- }
@DalsieY:  mov al,0
       mov sp,0 {12}
       mov ah,0
       mov dx,0
       mov di,0  {7}
       mov bx,0
       mov cx,0
       mov si,1
       add al,byte[es:32]
       add sp,word[es:33]
       add ah,byte[es:35]
       add dx,word[es:36]
       add di,word[es:38]
       add bx,word[es:40]
       add cx,word[es:42]
       add si,word[es:44]
{ ----- vypocet suctu tretich mocnin ----- }
@Dalsia:   add si,di  {+3nĂ˝+3n+1 v BX:CX:SI}
       adc cx,0
       adc bx,0
       add cx,dx
       adc bx,0
       add bl,ah
       adc bh,0
       add di,sp  {+6n+6 v AH:DX:DI}
       adc dx,0
       adc ah,0
       add dl,al
       adc dh,0
       adc ah,0
       add sp,6  {+6 v AL:SP}
       adc al,0
       inc word[es:16]{x}
 
 
       xchg sp,word[es:20]
       pusha
       lea di,y
       mov word[di],si
       mov [di+2],cx
       mov [di+4],bx
       mov word[di+6],0
       call Kontrola
       mov ax,1F00h
       mov es,ax
       popa
       xchg sp,word[es:20]
 
 
       cmp word[es:16],65535
       jb @Dalsia
       inc word[es:18]
       mov word[es:46],ax
       mov ax,word[es:16]
       mov word[es:18],ax
       mov ax,word[es:44]
       add ax,word[es:38]
       mov word[es:44],ax
       adc word[es:42],0
       adc word[es:40],0
       mov ax,word[es:42]
       add ax,word[es:36]
       mov word[es:42],ax
       adc word[es:40],0
       mov al,byte[es:40]
       add al,byte[es:35]
       mov byte[es:40],al
       adc byte[es:41],0
       {daj do AX}
       add word[es:38],word[es:33]
       adc word[es:36],0
       adc byte[es:35],0
       add byte[es:36],byte[es:32]
       adc byte[es:37],0
       adc byte[es:35],0
       add word[es:34],6
       adc byte[es:32],0
       mov ax,word[es:46]
(*
       add si,di  {+3nĂ˝+3n+1 v BX:CX:SI}
       adc cx,0
       adc bx,0
       add cx,dx
       adc bx,0
       add bl,ah
       adc bh,0
       add di,sp  {+6n+6 v AH:DX:DI}
       adc dx,0
       adc ah,0
       add dl,al
       adc dh,0
       adc ah,0
       add sp,6  {+6 v AL:SP}
       adc al,0*)
       cmp word[es:18],10
       jb @DalsieY
 
{ ----- ukoncenie programu ----- }
       mov sp,word[es:20]
 end;
END.