Testovanie či je správna Veľká Fermatova veta

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Fermat3.pasFermat4.pasFermat5.pasFermat6.pas
Súbor exe: Fermat3.exeFermat5.exeFermat6.exe

Testovanie či je správna Veľká Fermatova veta.
{ fermat5.pas                            } 
{ Testovanie ci je spravna Velka Fermatova veta. Verzia 5.     }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Testovanie_ci_je_platna_Velka_Fermatova_veta;
{pozor,ostra verzia!!! Spustaj len pri QEMM !!! Pouziva absolutnu adresaciu segmentov 1900h - 9999h !!}
{rychlost overovania: 1..1000 3s,do 2000 11s,do 4000 41s,do 8000 170s}
{$M 1024,0,0}
const s:string='Inicializovane...$';
procedure Chyba;
begin
 writeln('Plati pre ',MemW[$1900:68],',',MemW[$1900:70]);
end;
procedure Mocnina;assembler;{pouziva DX,CX,AX,SI,DI,BP}
asm
       mov cx,0
       mov bp,0
       mov ax,word[es:18]
       mul ax
       mov di,dx
       mul word[es:18]
       mov si,ax
       mov cx,dx
       mov ax,di
       mul word[es:18]
       add cx,ax
       adc bp,dx
end;
BEGIN
 asm
       push ds
       mov ax,1900h
       mov es,ax
       mov ds,ax
       mov word[0],2000h
       mov word[2],3000h
       mov word[4],4000h
       mov word[6],5000h
       mov word[8],6000h
       mov word[10],7000h
       mov word[12],8000h
       mov word[14],9000h
       mov word[16],2{index hodnot pre DS}
       mov word[18],1{cinitel pri vypocte mocnin}
       mov word[20],128{8192^3 div 65536 div 65536}
       mov word[22],1024{16384^3}
       mov word[24],3456{24576^3}
       mov word[26],8192{32768^3}
       mov word[28],16000{40960^3}
       mov word[30],27648{49152^3}
       mov word[32],43904{57344^3}
       mov word[34],65535{65536^3-1}
       mov word[68],1{jeden zo scitancov}
       mov word[70],1{druhy}
       mov word[72],0
       mov ds,[es:0]
       mov bx,0
@Dalsia:   call Mocnina
       mov [bx],bp
       mov [bx+2],cx
       mov [bx+4],si
       add bx,6
       test word[es:18],0001111111111111b
       jnz @Nezvysuj
       mov di,word[es:16]
       add word[es:16],2
       mov ds,word[es:di]
       xor bx,bx
@Nezvysuj:  inc word[es:18]
       cmp word[es:18],63000  { !!!!!!!!!!!!!! }
       jbe @Dalsia
{ ----- kontrolny vypis ----- }
       pop ds
       lea dx,s
       inc dx
       mov ah,09h
       int 21h
       push ds
{ ----- sucet tretich mocnin ----- }
       mov ds,[es:0]
@Sucet:   mov ax,word[es:68]{vypocet segmentu}
       shr ax,13
       add ax,ax
       mov di,ax
       mov ds,[es:di]
       mov ax,word[es:68]{vypocet offsetu}
       mov dl,6
       mul dl
       sub ax,6
       mov si,ax
       mov bx,[si]{prve cislo}
       mov cx,[si+2]
       mov bp,[si+4]
       mov ax,word[es:70]{vypocet segmentu 2. cisla}
       shr ax,13
       add ax,ax
       mov di,ax
       mov ds,[es:di]
       mov ax,word[es:70]{vypocet offsetu 2. cisla}
       mul dl
       sub ax,6
       mov si,ax
       add bp,[si+4]{pricitanie druheho}
       adc cx,0
       adc bx,0
       jc @NerobDalej
       add cx,[si+2]
       adc bx,0
       jc @NerobDalej
       add bx,[si]
       jc @NerobDalej
       mov di,20{linearne medzisegmentove vyhladavanie suctu}
@ZvysSeg:  cmp bx,[es:di]
       jb @NastavSeg
       add di,2
       jmp @ZvysSeg
@NastavSeg: sub di,20
       mov ds,[es:di]
       mov di,24576{binarne vnutrosegmentove vyhladavanie}
       mov dx,12288
@BinarJMP:  cmp [di],bx
       jb @Zvys
       ja @Zniz
       cmp [di+2],cx
       jb @Zvys
       ja @Zniz
       cmp [di+4],bp
       jb @Zvys
       ja @Zniz
       pop ds
       pusha
       call Chyba
       mov ax,1900h
       mov es,ax
       popa
       jmp @NerobDalej
@Zvys:    add di,dx
       jmp @NastavPosun
@Zniz:    sub di,dx
@NastavPosun:shr dx,1
       cmp dx,3
       jae @BinarJMP
@NerobDalej: inc word[es:68]
       cmp word[es:68],50000{ !!!!!!!!!!! }
       jb @Sucet
       inc word[es:70]
       mov ax,word[es:70]
       mov word[es:68],ax
       cmp word[es:70],50000{ !!!!!!!!!!! }
       jb @Sucet
       pop ds
 end;
 writeln('OK');
END.