Editor fontov verzia2 pre programy Saloky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Program: Font2.pas
Súbor exe: Font2.exe
Potrebné: Prechod.mf

Editor fontov verzia2 pre programy Saloky.
{ font2.pas                             }
{ Editor fontov verzia2 pre programy Saloky.            }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Editor_fontov_verzia_2;
{ vyska pismena je max. 40 pixelov (pole Akt)}
uses MukoGr,MukoUtil,Myska,Dos;
const FontPath='prechod.mf';
   MenuX=240;
   PocetOP=12;
   RozPismeno=5;
   Aktiv:array[1..PocetOP,1..4] of word=(
    (0,0,0,0),                     {pismeno}
    (MenuX,2,MenuX+64,14),               {novy}
    (MenuX,18,MenuX+64,30),              {subor}
    (MenuX,34,MenuX+64,46),              {pridaj}
    (MenuX,50,MenuX+64,62),              {odstran}
    (MenuX,66,MenuX+64,78),              {zmaz}
    (MenuX,82,MenuX+30,94),              {predosly}
    (MenuX+34,82,MenuX+64,94),             {dalsi}
    (MenuX,98,MenuX+30,110),              {o 10 naspat}
    (MenuX+34,98,MenuX+64,110),            {o 10 dalej}
    (MenuX,114,MenuX+64,126),             {koniec}
    (MenuX,130,MenuX+64,142));             {paleta}
   Texty:array[2..PocetOP-1] of string[10]=(
    ' Nov`y',' S`ubor','Pridaj','Odstr`a~n',' Zma~z',' <',' >','<<<','>>>','Koniec');
   OLH:array[0..PocetOP] of string[40]=(
    '','Kresli p`ismeno.','Vytvorenie nov`eho p`isma.','Otvorenie s`uboru s p`ismom.',
    'Pridanie p`ismena.','Odstr`anenie pismena.','Zmazanie p`ismena.','Predo~sl`e p`ismeno.',
    'Nasleduj`uce p`ismeno.','O 10 p`ismen nasp|a~t.','O 10 p`ismen ~dalej.',
    'Koniec programu.','Vyber si farbu.');
var f:file;
  ASubor:SearchRec;
  Pismo:array[0..40000] of byte;{buffer pre pismo, neskomprimovane}
  Akt:array[0..1599] of byte;  {aktualne pismeno, sirka je 40}
  i,j,k,l,x,y,z,nx,ny,Udalost,UStara,RozX,RozY,AktPism:word;
  Tlacidla,Farba:byte;
  Subor:string[12];
  Hl:record            {hlavicka datoveho suboru}
   Verzia,Vyska,PPismen,Posun,PMedzier,SMedzer:byte;
   Rezerva:array[1..10] of byte;
  end;
  Adresa:array[0..255] of word;  {offsety pismen v poli Pismo}
  UBlok:array[0..255] of record  {hlavicka kazdeho pismena}
   Ascii,Sirka,PozDlz,PozMak,Rezerva1,Rezerva2:byte;{ !!! sirka je neskomprimovana !!! }
  end;
 
Procedure ZobrazAktualnuFarbu;
begin
 VypniKurzorMysi;
 Nastav(MenuX,142,Farba);
 VyplnPlochu(64,10);
 ZapniKurzorMysi;
end; { ZobrazAktualnuFarbu }
Procedure UlozAktualnePismeno;{do pola Pismo}
var MaxJ,OfsDPov,OfsD,PPres:word;{p"vodny a novy offset dalsieho pismena; pocet presuvanych bajtov}
begin
 MaxJ:=0;
 for i:=0 to 39 do        {hladanie minimalnej sirky pismena}
  for j:=0 to 39 do
   if (Akt[i*40+j]>0) and (j>MaxJ) then MaxJ:=j;
 Inc(MaxJ);            {max. pocet pixelov v riadku}
 OfsD:=Adresa[AktPism]+Hl.Vyska*MaxJ;
 OfsDPov:=Adresa[AktPism+1];
 PPres:=Adresa[Hl.PPismen]-Adresa[AktPism+1];
  {teraz presuny, ak sa zmenila sirka uz editovaneho pismena}
 if (OfsDPov>0) and (OfsDPov<>OfsD) then begin
  if OfsDPov>OfsD then {schudlo pismeno}
   for i:=1 to PPres do Pismo[OfsD+i-1]:=Pismo[OfsDPov+i-1];
  if OfsDPov<OfsD then {stucnelo pismeno}
   for i:=PPres downto 1 do Pismo[OfsD+i-1]:=Pismo[OfsDPov+i-1];
  for i:=AktPism+1 to Hl.PPismen do Adresa[i]:=Adresa[i]+integer((integer(OfsD)-integer(OfsDPov)));
 end;
 Adresa[AktPism+1]:=OfsD;   {dalsia adresa je adresa+vyska*sirka}
 UBlok[AktPism].Sirka:=MaxJ;
 for i:=0 to Hl.Vyska-1 do   {prekopirovanie do pola Pismo}
  Move(Akt[i*40],Pismo[Adresa[AktPism]+i*MaxJ],MaxJ);
end; { UlozAktualnePismeno }
Procedure ZobrazAktualnePismeno;
var AktSirka:word;
begin
 nx:=4892;
 Nastav(0,0,0);VyplnPlochu(200,190);
 AktSirka:=UBlok[AktPism].Sirka;
 for i:=0 to Hl.Vyska-1 do   {prekopirovanie do pola Akt}
  Move(Pismo[Adresa[AktPism]+AktSirka*i],Akt[40*i],AktSirka);
 for i:=0 to 1599 do begin
  Nastav((i mod 40)*RozPismeno,(i div 40)*RozPismeno,Akt[i]);
  VyplnPlochu(RozPismeno,RozPismeno);
 end; { for }
 Nastav(MenuX+20,155,0);VyplnPlochu(48,35);
 VypisPriehladne(Chr(UBlok[AktPism].Ascii),SvetloModra);
 Nastav(MenuX+28,155,0);PrilepBitmapu(40,Hl.Vyska,Ofs(Akt));
 for i:=0 to 39 do
  for j:=0 to Hl.Vyska do
   PolozBod(i*RozPismeno,j*RozPismeno,38);
end; { ZobrazAktualnePismeno }
Procedure PridajPismeno;
begin
 UlozAktualnePismeno;
 AktPism:=Hl.PPismen;
 Inc(Hl.PPismen);
 Nastav(0,0,0);VyplnPlochu(220,190);Nastav(0,1,0);
 VypisPriehladne('ASCII k`od nov`eho p`ismena:',Oranzova);
 Nastav(0,11,0);Citaj(3,Zelena);
 Val(Ret,UBlok[AktPism].Ascii,j);
 FillChar(Akt,SizeOf(Akt),#0);
 ZobrazAktualnePismeno;
end; { PridajPismeno }
BEGIN
{ ----- inicializacia ----- }
{!!!!!}Hl.Vyska:=5;UBlok[0].Ascii:=65;
 RozX:=40;Farba:=7;nx:=4892;
 InicializujGrafiku;
 NacitajFontAPaletu(FontPath);
 for i:=2 to PocetOP-1 do begin
  Nastav(Aktiv[i,1],Aktiv[i,2],15);
  Ramcek(Aktiv[i,3]-Aktiv[i,1],Aktiv[i,4]-Aktiv[i,2],5);
  Nastav(Aktiv[i,1]+3,Aktiv[i,2]+3,0);
  VypisPriehladne(Texty[i],Zlta);
 end; { for }
 Nastav(MenuX-1,129,26);Obdlznik(66,24);
 for i:=0 to 15 do begin
  Nastav(MenuX+4*i,130,i);
  VyplnPlochu(4,12);
 end; { for }
 ZobrazAktualnuFarbu;
 ZobrazAktualnePismeno;
 ZapniKurzorMysi;
{ ----- cakanie na udalost ----- }
 UStara:=0;
 repeat
  repeat
   ZistiPoziciu(x,y,Tlacidla);
   x:=x div 2;
   Udalost:=0;
   for z:=1 to PocetOP do
    if (x>=Aktiv[z,1]) and (x<=Aktiv[z,3]) and (y>=Aktiv[z,2]) and (y<=Aktiv[z,4]) then Udalost:=z;
   if (x<RozPismeno*RozX) and (y<RozPismeno*Hl.Vyska) then Udalost:=1;
   if Udalost<>UStara then begin
    VypniKurzorMysi;
    Nastav(0,191,0);
    VyplnPlochu(320,9);
    Nastav(0,192,0);
    VypisPriehladne(OLH[Udalost],SvetloModra);
    UStara:=Udalost;
    ZapniKurzorMysi;
   end; { if }
  until Tlacidla>0;
{ ----- spracovanie udalosti ----- }
  if not (Udalost in [1,3,12]) then VypniKurzorMysi;
  case Udalost of
   1:if Tlacidla=Lave then begin
     if (x div RozPismeno<>nx) or (y div RozPismeno<>ny) then begin
      nx:=x div RozPismeno;
      ny:=y div RozPismeno;
      VypniKurzorMysi;
      Akt[ny*40+nx]:=Farba;
      Nastav(nx*RozPismeno,ny*RozPismeno,Farba);
      VyplnPlochu(RozPismeno,RozPismeno);
      PolozBod(MenuX+28+nx,155+ny,Farba);
      ZapniKurzorMysi;
     end; { if }
    end else begin
     nx:=x div RozPismeno;
     ny:=y div RozPismeno;
     Farba:=Akt[nx+40*ny];
     ZobrazAktualnuFarbu;
    end; {if &amp; case 1 - kreslenie }
   2:begin
    Nastav(0,0,0);VyplnPlochu(220,190);Nastav(0,1,0);
    VypisPriehladne('Zadaj n`azov nov`eho s`uboru:',Oranzova);
    Nastav(0,11,0);Citaj(12,Zelena);Subor:=Ret;
    Nastav(0,21,0);VypisPriehladne('V`y~ska p`ismen:',Oranzova);
    Nastav(0,31,0);Citaj(2,Zelena);
    Val(Ret,Hl.Vyska,j);        {vyska fontu}
    Nastav(0,41,0);VypisPriehladne('Po~cet pixelov medzi'#13'dvoma p`ismenami:',Oranzova);
    Nastav(0,61,0);Citaj(2,Zelena);
    Val(Ret,Hl.PMedzier,j);      {pocet medzier medzi dvoma pismenami}
    Nastav(0,71,0);VypisPriehladne('~S`irka klasickej medzery:',Oranzova);
    Nastav(0,81,0);Citaj(2,Zelena);
    Val(Ret,Hl.SMedzer,j);       {sirka medzerovnika}
    Hl.Verzia:=2;           {verzia fontu}
    Hl.PPismen:=0;           {pocet pismen}
    Hl.Posun:=Hl.Vyska+2;       {posun pri #13, zatial sa nastavuje automaticky}
    AktPism:=0;
    PridajPismeno;
   end; { case 2 - novy }
   3:begin
    AktPism:=0;
    SuboroveOkno(20,20,'S`ubory:','msf',ASubor);
    Subor:=ASubor.Name;
    if Subor<>'' then begin
     Assign(f,ASubor.Name);
     Reset(f,1);
     BlockRead(f,Hl,16); {dekomprimacny algoritmus}
     for i:=0 to Hl.PPismen-1 do begin  {i je aktualne pismeno}
      BlockRead(f,UBlok[i],6);
      l:=(UBlok[i].Sirka) div 2+1;   {l je skomprimovana sirka pismena}
      BlockRead(f,Akt,Hl.Vyska*l);
      for j:=0 to Hl.Vyska-1 do     {j je cyklus pre zvisly rozmer}
       for k:=0 to UBlok[i].Sirka-1 do {k je cyklus pre vodor. rozmer}
        if k mod 2=1 then Pismo[Adresa[i]+j*UBlok[i].Sirka+k]:=Akt[j*l+k div 2] shr 4
               else Pismo[Adresa[i]+j*UBlok[i].Sirka+k]:=Akt[j*l+k div 2] and $0F;
      Adresa[i+1]:=Adresa[i]+UBlok[i].Sirka*Hl.Vyska;
     end; { for }
     Close(f);
     FillChar(Akt,SizeOf(Akt),#0);
     VypniKurzorMysi;
     ZobrazAktualnePismeno;
     ZapniKurzorMysi;
    end else begin
     VypniKurzorMysi;
     Nastav(0,0,0);
     VyplnPlochu(200,180);
     ZobrazAktualnePismeno;
     ZapniKurzorMysi;
    end; { if }
   end; { case 3 }
   4:PridajPismeno;
   5:begin
    UlozAktualnePismeno;
    Move(Pismo[Adresa[AktPism+1]],Pismo[Adresa[AktPism]],SizeOf(Pismo)-Adresa[AktPism+1]);
    k:=Adresa[AktPism+1]-Adresa[AktPism];
    for i:=AktPism+1 to Hl.PPismen do Adresa[i-1]:=Adresa[i]-k;
    Adresa[Hl.PPismen]:=0;
    Move(UBlok[AktPism+1],UBlok[AktPism],SizeOf(UBlok)-6*(AktPism+1));
    Dec(Hl.PPismen);
    if AktPism=Hl.PPismen then Dec(AktPism);{ak nie je na konci, zobrazuje sa nasledujuce}
    ZobrazAktualnePismeno;
   end; { case 5 - odstrán }
   6:begin
    UlozAktualnePismeno;
    FillChar(Pismo[Adresa[AktPism]],Adresa[AktPism+1]-Adresa[AktPism],Chr(Farba));
    ZobrazAktualnePismeno;
   end; {case 6 - zmaz}
   7:if AktPism>0 then begin
     UlozAktualnePismeno;
     Dec(AktPism);
     FillChar(Akt,SizeOf(Akt),#0);
     ZobrazAktualnePismeno;
    end; { if &amp; case 7 - o 1 nasp"t}
   8:if AktPism<Hl.PPismen-1 then begin
     UlozAktualnePismeno;
     Inc(AktPism);
     FillChar(Akt,SizeOf(Akt),#0);
     ZobrazAktualnePismeno;
    end; { if &amp; case 8 - o 1 dalej}
   9:if AktPism>9 then begin
     UlozAktualnePismeno;
     AktPism:=AktPism-10;
     FillChar(Akt,SizeOf(Akt),#0);
     ZobrazAktualnePismeno;
    end; { if &amp; case 9 - o 10 nasp"t}
   10:if AktPism<Hl.PPismen-10 then begin
     UlozAktualnePismeno;
     AktPism:=AktPism+10;
     FillChar(Akt,SizeOf(Akt),#0);
     ZobrazAktualnePismeno;
    end; { if &amp; case 10 - o 10 dalej}
   12:if (x-MenuX) shr 2<>Farba then begin
     Farba:=(x-MenuX) shr 2;
     ZobrazAktualnuFarbu;
    end; { if &amp; case 12 - paleta}
  end; { case }
  case Udalost of
   5,6,7,8,9,10:CakajNaPustenie;
  end; { case }
  if not (Udalost in [1,3,12]) then ZapniKurzorMysi;
 until Udalost=11;
{ ----- komprimacia, ulozenie suboru s fontom a ukoncenie programu ----- }
 if Subor<>'' then begin
  UlozAktualnePismeno;
  Assign(f,Subor);
  ReWrite(f,1);
  BlockWrite(f,Hl,SizeOf(Hl));
  for i:=0 to Hl.PPismen-1 do begin  {i je aktualne pismeno}
   BlockWrite(f,UBlok[i],6);
   FillChar(Akt,40,#0);
   l:=(UBlok[i].Sirka) div 2+1;   {l je vysledna skomprimovana sirka pismena}
   for j:=0 to Hl.Vyska-1 do     {j je cyklus pre zvisly rozmer}
    for k:=0 to UBlok[i].Sirka-1 do {k je cyklus pre vodor. rozmer}
     if k mod 2=1 then Akt[j*l+k div 2]:=Akt[j*l+k div 2]+Pismo[Adresa[i]+j*UBlok[i].Sirka+k]*16
            else Akt[j*l+k div 2]:=Pismo[Adresa[i]+j*UBlok[i].Sirka+k];
   BlockWrite(f,Akt,Hl.Vyska*l);
  end;
  Close(f);
 end;
 VypniKurzorMysi;
 ZavriGrafiku;
 Writeln('MukoSoft editor fontov verzia 2.0'#13#10'Programoval Lubos Saloky, 1997');
END.