Kreslí graf podľa pola hodnoty

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
grafy4p.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Grafy4p.pas
Súbor exe: Grafy4p.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Kreslí graf podľa pola hodnoty. Grafom je možné hýbať pomocou kláves a,s,w,z.
{ grafy4p.pas                            }
{ Kresli graf podla pola hodnoty.                  }
{ Grafom je mozne hybat pomocou klaves a,s,w,z.           }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program grafmaster;
uses graph,crt,dos;
const HorizRes=320;
   VertRes=200;
var x,y,xmin,xmax,ymin,ymax,xrel,yrel:real;
  gd,gm,cyklus,osX,posun,z:integer;
  farba:byte;              {farba grafu}
  rataj:integer;            {pre procedury - vyzva vypocitat hodnoty[rataj]}
  hodnoty:array[0..HorizRes] of integer;{pole s hodnotami pre prikaz LineTo}
  s,d,f,g:string;
  ch:char;               {pre ReadKey}
procedure Vypocitaj;      {vypocita funkcnu hodnotu pre zadanu horizontalnu suradnicu}
begin
{ ----- sem zadaj hladanu funkciu ----- }
 y:=Exp(x*ln(2)){abs(abs(x*x+2*x-2)-6)-2};
 hodnoty[rataj]:=round((VertRes*(ymax-y))/(ymax-ymin));
end;
 
procedure os;
var osY:integer;
begin
 if (xmin<0) and(xmax>0) then
 begin
  osY:=trunc(-xmin/xrel);
  line(osY,0,osY,VertRes-1);
 end;
end;
procedure Kresli;       {kresli graf podla pola hodnoty}
var store,hod:byte;
  pom1:longint;
begin
 store:=getcolor;
 if store=0 then setcolor(0)
       else setcolor(2);
 os;
 line(0,osX,HorizRes-1,osX);
 setcolor(store);
 MoveTo(0,hodnoty[0]);
 for cyklus:=1 to HorizRes-2 do
 begin
 pom1:=$b8000+longint(hodnoty[cyklus])*(HorizRes div 2)+cyklus div 2;
  if cyklus mod 2=1 then hod:=16
           else hod:=1;
 putpixel(cyklus,hodnoty[cyklus],store);
{ lineto(cyklus,hodnoty[cyklus]);    }
 end;
 if store=0 then setcolor(0)
         else setcolor(3);
 str(ymin:1:2,s);
 if store>0 then outtextxy(0,0,'ymin=');
 outtextxy(48,0,s);
 str(ymax:1:2,d);
 if store>0 then outtextxy(0,10,'ymax=');
 outtextxy(48,10,d);
 str(xmin:1:2,f);
 if store>0 then outtextxy(0,20,'xmin=');
 outtextxy(48,20,f);
 str(xmax:1:2,g);
 if store>0 then outtextxy(0,30,'xmax=');
 outtextxy(48,30,g);
end;
procedure PosuvajVpravo;    {posuva cely graf o 'posun' bodov dolava}
begin
 setcolor(0);
 Kresli;
 setcolor(farba);
 move(hodnoty[posun],hodnoty[0],HorizRes*2-2*posun);
 xmin:=xmin+xrel*posun;
 xmax:=xmax+xrel*posun;
 for z:=HorizRes-2-posun to HorizRes-2 do
 begin
  rataj:=z;
  x:=xmax-xrel*(HorizRes-z-2);
  Vypocitaj;
 end;
 Kresli;
end;
procedure PosuvajVlavo;    {posuva cely graf o 'posun' bodov doprava}
begin
 setcolor(0);
 Kresli;
 setcolor(farba);
 move(hodnoty[0],hodnoty[posun],HorizRes*2-2*posun);
 xmin:=xmin-xrel*posun;
 xmax:=xmax-xrel*posun;
 for z:=0 to posun do
  begin
  rataj:=z;
  x:=xmin+xrel*z;
  Vypocitaj;
  end;
 Kresli;
end;
procedure PosuvajHore;
begin
 setcolor(0);
 Kresli;
 setcolor(farba);
 for z:=0 to HorizRes-1 do
  Inc(hodnoty[z],posun);
 ymin:=ymin+yrel*posun;
 ymax:=ymax+yrel*posun;
 osX:=osX+posun;
 Kresli;
end;
procedure PosuvajDole;
begin
 setcolor(0);
 Kresli;
 Setcolor(farba);
 for z:=0 to HorizRes-1 do
  Dec(hodnoty[z],posun);
 ymin:=ymin-yrel*posun;
 ymax:=ymax-yrel*posun;
 osX:=osX-posun;
 Kresli;
end;
                         {hlavny program}
BEGIN
gd:=9;gm:=2;farba:=5;
initgraph(gd,gm,'');
xmin:=-2;xmax:=4;ymin:=-2;ymax:=5;x:=xmin;posun:=5;
xrel:=(xmax-xmin)/HorizRes;
yrel:=(ymax-ymin)/VertRes;
osX:=round(VertRes*ymax/(ymax-ymin));
os;
for rataj:=0 to Horizres-1 do
begin                       {vypocita funkcne hodnoty}
 x:=x+xrel;
 Vypocitaj;
end;
setcolor(farba);
Kresli;
repeat
ch:=readkey;
if ch='a' then PosuvajVlavo;
if ch='s' then PosuvajVpravo;
if ch='w' then PosuvajHore;
if ch='z' then PosuvajDole;
until ch='c';
END.