{ prasata5.pas } { Matematicka uloha: Mame 2 miestnosti a 3 prasiatka v jednej } { z nich. Kazdu minutu prejde jedno prasiatko do druhej miestnosti. } { Za aky cas budu vsetky tri prasiatka v druhej miestnosti? } { } { Author: „uboč Saloky } { Datum: 01.01.1996 http://www.trsek.com } {$G+} program Tri_prasiatka_a_assembler_a_velke_prvocislo; uses Dos; const PocetPokusov:word=100; var ncOfs,tpOfs:word; tp:array[1..300] of word; {tabulka pocetnosti} suc,x:longint; nc:array[1..13395] of byte; f:file; hod,min,sec,stot:word; time:real; BEGIN {012=1. prasa, 345=2., 678=3., 9 ignoruj} Assign(f,'prv13395.txt'); Reset(f,13395); BlockRead(f,nc,1); Close(f); for x:=1 to 13395 do nc[x]:=nc[x]-48; for x:=1 to 300 do tp[x]:=0; ncOfs:=Ofs(nc)+13395; tpOfs:=Ofs(tp); GetTime(hod,min,sec,stot); time:=hod*3600+min*60+sec+stot/100; asm mov di,ncOfs {indexovanie v poli nc} sub di,13395 mov cx,PocetPokusov {pocet pokusov} @DalsiPokus: mov bx,0 {indexovanie v poli tp a pocet minut} mov al,00000111b {tri jednotky su tri prasiatka} @Znova: cmp al,0 je @Hotovo mov ah,[di] inc di cmp di,ncOfs jl @Dalej sub di,13395 {ak je koniec tabulky} @Dalej: cmp ah,9 je @Znova {pre ah=9 ignoruj} cmp ah,6 jl @NieTretie xor al,00000001b {tretie prasa} add bx,2 jmp @Znova @NieTretie: cmp ah,3 jl @NieDruhe xor al,00000010b {druhe prasa} add bx,2 jmp @Znova @NieDruhe: xor al,00000100b add bx,2 jmp @Znova @Hotovo: inc word[tpOfs+bx] loopne @DalsiPokus end; suc:=0; for x:=1 to 300 do suc:=suc+x*tp[x]; GetTime(hod,min,sec,stot); time:=hod*3600+min*60+sec+stot/100-time; writeln('Pocet pokusov ',PocetPokusov); writeln('Prasata pobehovali ',suc,' minut.'); writeln('Priemerny cas: ',suc/PocetPokusov:2:2); writeln('Cas vypoctu: ',time:0:2,' sekundy.'); readln; END.