Spracovanie ZIP archívov

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Zipshell.pas
Súbor exe: Zipshell.exe

Spracovanie ZIP archívov.
{ zipshell.pas                           }
{ Spracovanie ZIP archivov.                     }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Spracovanie_ZIP_archivov;
{$M 16384,0,0}
uses Dos,Crt;
var time,sekundy:real;
  e,hod,min,sec,stot:word;
  d:longint;
  pom:searchrec;
  prep,ciel:string;
  ch:char;
 
procedure adresar(zac:string);
var z:searchrec;
begin
 FindFirst(zac+'*.*',0,z);
 while DosError=0 do begin
  Inc(e);
  if z.Name<>ParamStr(1) then d:=d+z.Size;
  FindNext(z);
 end;
 FindFirst(zac+'*.*',$10,z);
 while DosError=0 do begin
  if (z.attr and directory<>0) and (z.name<>'.') and (z.name<>'..') then adresar(zac+z.name+'\');
  FindNext(z);
 end;
end;
 
BEGIN      {----- hlavny program -----}
 ClrScr;
 prep:='-ex ';
 ciel:='';
 writeln('k - Kompresia: maximálna');
 writeln('c - Cieľový adresár a disk: totožný so zdrojovým');
 writeln('iná klávesa - začiatok komprimácie');
 repeat
  ch:=ReadKey;
  case ch of
   'k':begin
    GotoXY(16,1);
    if prep='-ex ' then begin
     prep:='-en ';
     writeln('normálna ');
    end
    else begin
     prep:='-ex ';
     writeln('maximálna');
    end;
   end;
   'c':begin
    GotoXY(1,4);
    write('Zadaj cieľový adresár a cestu:');
    readln(ciel);
    GotoXY(29,2);
    if ciel='' then writeln('totožný so zdrojovým')
    else writeln(ciel+'               ');
    GotoXY(1,4);
    DelLine;
   end;
  end;
 until (ch<>'k') and (ch<>'c');
 if ciel<>'' then ciel:=ciel+'\';
 if ciel[1]='a' then prep:=prep+'-&amp; ';
 GetTime(hod,min,sec,stot);
 time:=60*hod+min+sec/60+stot/6000;
 Exec('pkzip.exe',prep+'-p -r '+ciel+ParamStr(1)+' *.*');
 GetTime(hod,min,sec,stot);
 time:=60*hod+min+sec/60+stot/6000-time;
 sekundy:=Frac(time)*60;
 case DosError of
  0:begin
   writeln('Čas komprimácie: ',time:0:0,' minút ',sekundy:0:2,' sekúnd');
   d:=0;e:=0;
   adresar('');
   writeln('Počet súborov: ',e-1);
   FindFirst(ciel+ParamStr(1),$3F,pom);
   writeln('Celková dĺžka: ',d,' skomprimovaná na ',pom.Size);
   writeln('Kompresný pomer: ',pom.Size/d*100:0:2,'%');
   writeln('Rýchlosť komprimácie: ',d/1048576/time:0:3,' MB za minútu');
  end;
  2:writeln('Súbor nenájdený.');
  3:writeln('Cesta k súboru neplatná.');
  5:writeln('Prístup k súboru zakázaný!!!');
  6:writeln('DosError #6: Invalid Handle.');
  8:writeln('Nie je dostatok pamate.');
  10:writeln('DosError #10: Innvalid Environment.');
  11:writeln('DosError #11: Invalid Format.');
  18:writeln('Nie je možné otvoriť viac súborov!!!');
 end;
END.