Program pro hru LODĚ. Program by měl umožnit hru dvou protihráčů nebo i hru proti počítači.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)
lode.pngAutor: Aleš Kučík
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Lode.pasHraci.pasMcrt01.pasMouse01.pasTmenu01.pas
Soubor exe: Lode.exe
Vývojak: Lode_popis.htm

Program pro hru LODĚ. Program by měl umožnit hru dvou protihráčů nebo i hru proti počítači. Každý hráč má dvě hrací plochy stejné velikosti. V levé ploše jsou rozmístěny hráčovy lodě, které si zde sám na začátku rozmístí, a v průběhu hry se zde ještě zobrazují zásahy a minutí. V pravé ploše se v průběhu hry zobrazují hráčovy zásahy a minutí. Vítězem se stává ten, kdo první zničí všechny protihráčovy lodě.
{ MCRT01.PAS                Copyright (c) Ales Kucik }
{ Moje CRT ver. 01                         }
{ Modul s ruznymi uzitecnymi procedurami a funkcemi pro praci s v/v }
{                                  }
{ Datum:09.04.2002               http://www.trsek.com }
 
unit MCRT01;
{
 KONSTANTY:
 
 page0, page1, page2, page3 - ofsety jednotlivych videostranek
 page_size - velikost videostranky (jen pro obrazovku 80x25)
 
 PROMENNE:
 
 ActivePage - aktivni videostranka;
 VideoSeg - segment pocatku videopameti
 
 PROCEDURY A FUNKCE:
 
 procedure SetCursor(h,d:byte);
  -nastavi velikost kurzoru (cisla v intervalu 0..7)
 
 procedure CursorOn;
  -nastavi velikost kurzoru na puvodni velikost
 
 procedure CursorOff;
  -skrije kurzor
 
 procedure GetChar(var character:char; var attr:byte);
  -cte znak z aktualni pozice kurzoru, vrati znak a jeho atribut
 
  Parametry:
  -character - vraci znak precteny z aktualni pozice kurzoru
  -attr - vraci cislo atributu precteneho znaku
 
 procedure SetActivePage(number:byte);
  -nastavi aktivni videostranku
 
  Parametr:
  -number - cila z intervalu 0..3
 
 procedure CopyPage(source, destination:word);
  -kopirovani videostranek (!! ZADAVAT OFSETY!!)
 
  Parametry:
  -source - ofset zdrojove videostranky
  -destination - oset cilove videostranky
 
 procedure WriteXY(x,y:byte; s:string);
  -zobrazi text na danych souradnicich
 
  Parametry:
  -x - cislo sloupce
  -y - cislo radky
  -s - text pro zobrazeni
 
 procedure HWriteXY(x,y,z,c:byte; s:string);
  -zobrazi text na danych souradnicich s jednim zviraznenym pismenem
 
  Parametry:
  -x - cilo sloupce
  -y - cislo radky
  -z - cislo zvirazneneho znaku text. retezce
  -c - barva zvirazneni
 
 procedure NormalWin(x1,y1,x2,y2:byte);
  -vytvori okno o danych souradnicich
 
  Parametry:
  -x1,y1 - souradnice leveho horniho rohu okna (cislo sloupce, radku)
  -x2,y2 - souradnice praveho dolniho rohu okna (sloupe, radek)
 
 procedure ErrorMes(s:string);
  -zobrazi hlaseni o chybe, zlutym pismem na cervenem podklade a
  ceka na stisk libovolne klavesy
  -max 28 znaku
 
  Parametr:
  -s - hlaseni o chybe
 
 function YesNo:boolean;
  -pri stisku klaves 'A','a' vraci true
  -pri stisku klaves 'N','n' vraci false
 
 function YesNoQ(s:string):boolean;
  -zobrazi dotaz a ceka na stisk klaves 'a,'A' pro ANO
  (pak vrati true) nebo 'n','N' pro NE (pak vrati false)
  -max 28 znaku
 
  Parametr:
  -s - text. retezec otazky
 
 function GetKey:integer;
  -Vraci cislo stisknute klavesy. Jsou zde osetreny i specialni
  klavesy, ktere nejprve posilaji znak cislo 0 a potom dalsi.
  Rozliseni je provedeno prictenim 256 k hodnote znaku.
 
 
 function GetTextMode:byte;
  -vraci cislo textoveho modu, precteno z datove oblasti BIOSu
 
 function GetActivePage:byte;
  -vraci cislo aktivni videostranky
}
 
interface
uses Crt;
const
 page0= $0000;
 page1= $1000;
 page2= $2000;
 page3= $3000;
 
 page_size=$FA0;
 
 
var
 ActivePage:byte;
 VideoSeg:word;
 
procedure SetCursor(h,d:byte); {Cisla v intervalu 0..7}
procedure CursorOn;
procedure CursorOff;
procedure GetChar(var character:char; var attr:byte);
procedure SetActivePage(number:byte);
procedure CopyPage(source, destination:word);
procedure WriteXY(x,y:byte; s:string);
procedure HWriteXY(x,y,z,c:byte; s:string);
procedure NormalWin(x1,y1,x2,y2:byte);
procedure ErrorMes(s:string);
 
 
function YesNoQ(s:string):boolean;
function YesNo:boolean;
function GetKey:integer;
function GetTextMode:byte; {Vraci cislo textoveho modu}
function GetActivePage:byte;
 
 
implementation
 
 
procedure SetCursor; assembler;
asm
    mov    ah, 01b
    mov    cl, d
    mov    ch, h
    int    10h
end;
 
procedure CursorOn; assembler;
asm
    mov    ah, 01h
    mov    cl, 07h
    mov    ch, 06h
    int    10h
end;
 
procedure CursorOff; assembler;
asm
    mov    ah, 01h
    mov    cl, 20h
    mov    ch, 20h
    int    10h
end;
 
procedure GetChar(var character:char; var attr:Byte);
var l,h:byte;
begin
 asm
    mov   bh, 0h
    mov   ah, 8h
    int   $10
    mov   l, al
    mov   h, ah
 end;
 character:=chr(l);
 attr:=h;
end;
 
function GetTextMode;
var b:byte absolute 0:$0449;
begin
 GetTextMode:=b;
end;
 
procedure SetActivePage;
begin
 asm
    mov   ah, 05h
    mov   al, number
    int   10h
 end;
 ActivePage:=number;
end;
 
procedure CopyPage;
begin
 move(mem[VideoSeg:source],mem[VideoSeg:destination],page_size);
end;
 
function GetActivePage:byte;
begin
  GetActivePage:=ActivePage;
end;
 
function GetKey:integer;
var a:integer;
begin
 a:=ord(readkey);
 while a=0 do a:=256+ord(readkey);
 GetKey:=a;
end;
 
procedure WriteXY;
begin
 gotoxy(x,y);
 write(s);
end;
 
procedure HWriteXY;
var attr:byte;
begin
 gotoxy(x,y);
 attr:=textattr;
 write(s);
 textcolor(c);
 gotoxy(x+z-1,y);
 write(s[z]);
 textattr:=attr;
end;
 
procedure NormalWin;
var
 i,j:byte;
 
begin
 window(x1,y1,x2,y2);
 clrscr;
 gotoxy(2,1);
 write(#201);
 for i:=1 to x2-x1-3 do write(#205);
 write(#187);
 for i:=2 to y2-y1 do
  begin
   gotoxy(2,i);
   write(#186);
   gotoxy(x2-x1,i);
   write(#186);
  end;
 gotoxy(2,y2-y1+1);
 write(#200);
 for i:=1 to x2-x1-3 do write(#205);
 write(#188);
 if lastmode>=256 then
  window(1,1,80,50)
 else
  window(1,1,80,25);
end;
 
procedure ErrorMes;
var
 x,l:byte;
 attr:byte;
begin
 attr:=TextAttr;
 textcolor(yellow);
 textbackground(red);
 l:=length(s);
 if l<28 then l:=28;
 x:=(80-l)div 2 -2;
 NormalWin(x,11,x+l+4,14);
 writeXY(x+2,12,s);
 l:=(l-28)div 2;
 writeXY(x+l+2,13,'Neco stiskni!');
 GetKey;
 TextAttr:=attr;
end;
 
 
function YesNo:boolean;
var
 nr:integer;    {cislo stisknute klavesy}
 c:char;      {znak stisknute klavesy}
 
begin
 c:='x';      {prednastaveni hodnoty (ruzne od A a N)}
 repeat
  nr:=getkey;   {precteni cisla znaku}
  if nr<256 then c:=upcase(chr(nr));
 until c in ['A','N'];
 YesNo:= c='A';
end;
 
 
function YesNoQ(s:string):boolean;
var
 x,l:byte;
 attr:byte;
 
begin
 attr:=TextAttr;
 textcolor(lightgreen);
 textbackground(lightblue);
 l:=length(s);
 if l<28 then l:=28;
 x:=(80-l)div 2 -2;
 NormalWin(x,11,x+l+4,14);
 writeXY(x+2,12,s);
 l:=(l-28)div 2;
 writeXY(x+l+2,13,'Stiskni ''A''=ANO ''N''=NE');
 YesNoQ:=YesNo;
 TextAttr:=attr;
end;
 
begin
  ActivePage:=0;
  if GetTextMode=7 then VideoSeg:=$B000
  else VideoSeg:=$B800;
end.