Jednoduchá 3D rotácia kocky s jednoduchým vyhladzovaním hrán (antialiasingom) a tieňovaním

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)
rotacia_kocky.pngProgram: Rotacia_kocky.pas
Soubor exe: Rotacia_kocky.exe
Potřebné: Vstup.txt

Jednoduchá 3D rotácia kocky s jednoduchým vyhladzovaním hrán (antialiasingom) a tieňovaním. Ovládanie pomocou klávesnice.
{ ROTACIA_KOCKY.PAS                         }
{ Jednoducha 3D rotacia kocky s jednoduchym vyhladzovanim hran   }
{ (antialiasingom) a tienovanim. Ovladanie pomocou klavesnice.   }
{                                  }
{ Author: Unknown                          }
{ Datum: 23.02.2009              http://www.trsek.com }
 
program ROTACIA_KOCKY;
uses Crt;
 
type bod = record
    x,y,z:real;
   end;
   stena = record
    a,b,c,d: integer;
    poradie: integer;
    max_y,min_y:real;
    privratena:boolean;
   end;
   TBitmap = array [0..199,0..319] of byte;
 
var
 screen: TBitmap absolute $A000:0; { priamy pristup do pamate grafickej karty }
 pocetVrcholov, pocetHran, pocetStien: integer;
 vrcholy: array [1..100] of bod;
 steny: array [1..100] of stena;
 
 side: array[0..3] of integer; { pole, kde sa ukladaju pozicie bocnych stien }
 buf: array[0..3,0..1279] of byte; { jeden riadok obrazovky (320x1) ale 4x vacsi }
 y_pos: integer; { ktory riadok sa momentalne spracovava }
 
{ Nastavi farbu c na RGB hodnotu }
procedure SET_COLOR(r,g,b,c:byte);
begin
 port[$3C8]:=c;
 port[$3C9]:=r;
 port[$3C9]:=g;
 port[$3C9]:=b;
end;
 
{ Vykresli riadok y na obrazovku tak, ze spriemeruje 4x4 pixely z pola buf }
procedure VYKRESLI(y:integer);
var
 x:integer;
 i,j:integer;
 s:integer;
begin
 for x:=0 to 319 do begin
  s:=0;
  for i:=0 to 3 do
   for j:=0 to 3 do begin
    s:=s+buf[j,(x SHL 2)+i]; { x SHL 2 je vlastne x*4 ale rychlejsie }
   end;
  screen[y,x]:=s SHR 4; { s div 16 }
 end;
end;
 
 
procedure MODE(mode: byte);
begin
 ASM
 mov ah,0
 mov al,mode
 int $10
 end;
end;
 
 
{
procedure POINT(x,y:word; f:byte);
begin
 inc(x,640);
 inc(y,400);
 if (x<0)or(y<y_pos)or(x>=1280)or(y>=y_pos+4) then exit;
 buf[(y-y_pos),x]:=f;
end;
}
 
{ Vzdy kreslime iba jeden riadok skutocnej obrazovky, to su 4 riadky virtualnej 4x vacsej.
Preto pole side a aj pole buf ma vysku iba 4 }
 
{ Nastavi okrajovu tabulku na default hodnoty }
procedure CLEAR_SIDE;
begin
 side[0]:=-1;
 side[1]:=-1;
 side[2]:=-1;
 side[3]:=-1;
end;
 
{ Vykresli okraj strany. Ak uz je to druha cast, tak ju spoji ciarou s predchadzajucou }
procedure POINT2(x,y:word; f:byte);
var
 x1,x2:integer;
begin
 inc(x,640);
 inc(y,400);
 if (x<0)or(y<y_pos)or(x>=1280)or(y>y_pos+3) then exit;
 dec(y,y_pos);
 if(side[y]>=0) then begin
  x1:=x;
  x2:=side[y];
  if(x2<x1) then begin
   x1:=side[y];
   x2:=x;
  end;
  side[y]:=x;
  for x:=x1 to x2 do
   if buf[y,x]<f then buf[y,x]:=f;
 end else side[y]:=x;
end;
 
 
{
procedure USECKA(x1,y1,x2,y2:integer; f:byte);
var
 dx, dy, P, DP1, DP2, krok, pom, x, y: integer;
 vymena: boolean;
begin
 if(y1+400<y_pos)and(y2+400<y_pos) then exit;
 if(y1+400>y_pos+3)and(y2+400>y_pos+3) then exit;
 
 vymena:=false;
 
 
 if abs(y2-y1) > abs(x2-x1) then
  begin
   vymena:=true;
   pom:=x1; x1:=y1; y1:=pom;
   pom:=x2; x2:=y2; y2:=pom;
  end;
 
 if x2<x1 then
  begin
   pom:=x1; x1:=x2; x2:=pom;
   pom:=y1; y1:=y2; y2:=pom;
  end;
 
 if y2<y1 then
  krok:= -1
 else
  krok:= 1;
 
 
 dx:= x2-x1;
 dy:= abs(y2-y1);
 P:= 2*dy-dx;
 DP1:= 2*dy;
 DP2:= 2*dy-2*dx;
 
 while x1 < x2+1 do
 begin
  if vymena then
   POINT(y1,x1,f)
  else
   POINT(x1,y1,f);
 
  if P > 0 then
   begin
    p:= p + DP2;
    y1:= y1 + krok;
   end
  else
   p:= p + DP1;
  inc(x1);
 end;
end;
}
 
procedure USECKA2(x1,y1,x2,y2:integer; f:byte);
var
 dx, dy, P, DP1, DP2, krok, pom, x, y: integer;
 vymena: boolean;
begin
 { Ak je usecka mimo momentalne vykreslovaneho riadku, tak ihned skonci }
 if(y1+400<y_pos)and(y2+400<y_pos) then exit;
 if(y1+400>y_pos+3)and(y2+400>y_pos+3) then exit;
 
 vymena:=false;
 
 if abs(y2-y1) > abs(x2-x1) then
  begin
   vymena:=true;
   pom:=x1; x1:=y1; y1:=pom;
   pom:=x2; x2:=y2; y2:=pom;
  end;
 
 if x2<x1 then
  begin
   pom:=x1; x1:=x2; x2:=pom;
   pom:=y1; y1:=y2; y2:=pom;
  end;
 
 if y2<y1 then
  krok:= -1
 else
  krok:= 1;
 
 
 dx:= x2-x1;
 dy:= abs(y2-y1);
 P:= 2*dy-dx;
 DP1:= 2*dy;
 DP2:= 2*dy-2*dx;
 
 while x1 < x2+1 do
 begin
  if vymena then
   POINT2(y1,x1,f)
  else
   POINT2(x1,y1,f);
 
  if P > 0 then
   begin
    p:= p + DP2;
    y1:= y1 + krok;
   end
  else
   p:= p + DP1;
  inc(x1);
 end;
end;
 
 
procedure NACITANIE;
var
 f: text;
 i:integer;
begin
 assign(f,'vstup.txt');
 reset(f);
 readln(f,pocetVrcholov);
 for i:=1 to pocetVrcholov do
  begin
  read(f,vrcholy[i].x);
  read(f,vrcholy[i].y);
  readln(f,vrcholy[i].z);
  vrcholy[i].x:=vrcholy[i].x*6;
  vrcholy[i].y:=vrcholy[i].y*6;
  vrcholy[i].z:=vrcholy[i].z*6;
  end;
 readln(f,pocetStien);
 for i:= 1 to pocetStien do
  begin
  read(f,steny[i].a);
  read(f,steny[i].b);
  read(f,steny[i].c);
  readln(f,steny[i].d);
  steny[i].poradie:=i;
  end;
 close(f);
end;
 
 
 
procedure POSUNUTIE(posun: integer; smer: char);
var
 i:integer;
begin
 for i:=1 to pocetVrcholov do
  begin
  case smer of
   'l': vrcholy[i].x:= vrcholy[i].x - posun;
   'r': vrcholy[i].x:= vrcholy[i].x + posun;
   'u': vrcholy[i].y:= vrcholy[i].y - posun;
   'd': vrcholy[i].y:= vrcholy[i].y + posun;
   '+': begin
      vrcholy[i].x:= vrcholy[i].x * 1.01;
      vrcholy[i].y:= vrcholy[i].y * 1.01;
      vrcholy[i].z:= vrcholy[i].z * 1.01;
      end;
   '-': begin
      vrcholy[i].x:= vrcholy[i].x / 1.01;
      vrcholy[i].y:= vrcholy[i].y / 1.01;
      vrcholy[i].z:= vrcholy[i].z / 1.01;
      end;
  end;
  end;
end;
 
 
{
procedure VYPLN(i: integer);
var x: array[0..3] of integer;
  y: array[0..3] of integer;
  pom, k, kk: integer;
  k12, k32, k34, k14: real;
  xxx1,xxx2: real;
begin
 x[0]:= round(vrcholy[steny[i].a].x);
 y[0]:= round(vrcholy[steny[i].a].y);
 x[1]:= round(vrcholy[steny[i].b].x);
 y[1]:= round(vrcholy[steny[i].b].y);
 x[2]:= round(vrcholy[steny[i].c].x);
 y[2]:= round(vrcholy[steny[i].c].y);
 x[3]:= round(vrcholy[steny[i].d].x);
 y[3]:= round(vrcholy[steny[i].d].y);
 
 maxY:= y[0];
 kk:= 0;
 
 for k:= 1 to 3 do
 begin
  if y[k] > maxY then
  begin
   pom:= y[k];
   y[k]:= maxY;
   maxY:= pom;
   kk:= k;
  end;
 end;
 
 if y[(kk+1) mod 4] > y[(kk-1) mod 4] then
  begin
  pom:= y[(kk+1) mod 4];
  y[(kk+1) mod 4]:= y[(kk-1) mod 4];
  y[(kk-1) mod 4]:= pom;
  pom:= x[(kk+1) mod 4];
  x[(kk+1) mod 4]:= x[(kk-1) mod 4];
  x[(kk-1) mod 4]:= pom;
  end;
 
 yy2:= y[kk];
 xx2:= x[kk];
 yy3:= y[(kk+1) mod 4];
 xx3:= x[(kk+1) mod 4];
 yy1:= y[(kk-1) mod 4];
 xx1:= x[(kk-1) mod 4];
 yy4:= y[(kk+2) mod 4];
 xx4:= x[(kk+2) mod 4];
 
 if (yy3 - yy2) = 0 then
  k32:= 0
 else
  k32:= (xx3 - xx2) / (yy3 - yy2);
 
 if (yy1 - yy2) = 0 then
  k12:= 0
 else
  k12:= (xx1 - xx2) / (yy1 - yy2);
 
 if (yy3 - yy4) = 0 then
  k34:= 0
 else
  k34:= (xx3 - xx4) / (yy3 - yy4);
 
 
 if (yy1 - yy4) = 0 then
  k14:= 0
 else
  k14:= (xx1 - xx4) / (yy1 - yy4);
 
 
 xxx1:= xx2;
 xxx2:= xx2;
 
 for y:= yy2 downto y3 do
  begin
  USECKA(round(xxx1),y,round(xxx2),y,7);
  xxx1:= xxx1 + k32;
  xxx2:= xxx2 + k12;
  end;
end;
}
 
 
procedure ROTACIA(uhol: real; os: char);
var
 v_x, v_y, v_z: real; {vrcholy}
 c,s:real;
 i:integer;
begin
 uhol:= (uhol*Pi) / 180;
 c:=cos(uhol);
 s:=sin(uhol);
 for i:= 1 to pocetVrcholov do
  begin
  v_x:= vrcholy[i].x;
  v_y:= vrcholy[i].y;
  v_z:= vrcholy[i].z;
  case os of
   'x': begin
      vrcholy[i].x:= v_x;
      vrcholy[i].y:= c*v_y - s*v_z;
      vrcholy[i].z:= s*v_y + c*v_z;
      end;
   'y': begin
      vrcholy[i].x:= c*v_x + s*v_z;
      vrcholy[i].y:= v_y;
      vrcholy[i].z:= - s*v_x + c*v_z;
      end;
   'z': begin
      vrcholy[i].x:= c*v_x - s*v_y;
      vrcholy[i].y:= s*v_x + c*v_y;
      vrcholy[i].z:= v_z;
      end;
  end;
  end;
end;
 
 
 
function NORMALA_Z(a,b,c:bod):real;
var u,v,n: bod;
begin
 u.x:= a.x - b.x;
 u.y:= a.y - b.y;
 u.z:= a.z - b.z;
 
 v.x:= b.x - c.x;
 v.y:= b.y - c.y;
 v.z:= b.z - c.z;
 
 n.x:= u.y * v.z - u.z * v.y;
 n.y:= u.z * v.x - u.x * v.z;
 NORMALA_Z:= u.x * v.y - u.y * v.x;
end;
 
{ Vrati hodnotu normaly, ale normovanu, aby sa dala pouzit na farbu }
function NORMALA_Z2(a,b,c:bod):real;
var u,v,n: bod;
begin
 u.x:= a.x - b.x;
 u.y:= a.y - b.y;
 u.z:= a.z - b.z;
 
 v.x:= b.x - c.x;
 v.y:= b.y - c.y;
 v.z:= b.z - c.z;
 
 n.x:= u.y * v.z - u.z * v.y;
 n.y:= u.z * v.x - u.x * v.z;
 n.z:= u.x * v.y - u.y * v.x;
 NORMALA_Z2:= n.z*23/sqrt(n.z*n.z+n.x*n.x+n.y*n.y);
end;
 
 
function PRIVRATENA(s:integer): boolean;
begin
 if NORMALA_Z(vrcholy[steny[s].a],
       vrcholy[steny[s].b],
       vrcholy[steny[s].c]) > 0 then PRIVRATENA:= true
 else PRIVRATENA:= false;
end;
 
{ Urci farbu steny podla hodnoty uhla normaly }
function FARBA_STENY(s:integer):byte;
var
 r:real;
begin
 r:=NORMALA_Z2(vrcholy[steny[s].a],vrcholy[steny[s].b],vrcholy[steny[s].c]);
 FARBA_STENY:=trunc(r)+40;
end;
 
 
procedure VYKRESLI_STENY(i:integer);
var
 farba:byte;
begin
   farba:=FARBA_STENY(steny[i].poradie); { spocitanie farby }
   CLEAR_SIDE;
   USECKA2(round(vrcholy[steny[i].a].x), round(vrcholy[steny[i].a].y),
       round(vrcholy[steny[i].b].x), round(vrcholy[steny[i].b].y),farba);
 
   USECKA2(round(vrcholy[steny[i].b].x), round(vrcholy[steny[i].b].y),
       round(vrcholy[steny[i].c].x), round(vrcholy[steny[i].c].y),farba);
 
   USECKA2(round(vrcholy[steny[i].c].x), round(vrcholy[steny[i].c].y),
       round(vrcholy[steny[i].d].x), round(vrcholy[steny[i].d].y),farba);
 
   USECKA2(round(vrcholy[steny[i].d].x), round(vrcholy[steny[i].d].y),
       round(vrcholy[steny[i].a].x), round(vrcholy[steny[i].a].y),farba);
 
end;
 
{ Postupne po jednom riadku kresli celu scenu. Je to sice trochu pomale, ale
zato ovela jednoduchsie a efektivnejsie ako Jozove riesenie antialiasingu,
kedze sa to cele vojde do zakladnej pamate a netreba ziadne strankovanie.
Mal som v plane este trosku optimalizovat RENDERUJ, no uz som to nestihol :_( }
procedure RENDERUJ;
var
 y,i:integer;
 min,max:real;
begin
 { Kontrolu privratenosti strany som premiestnil sem. Spolu s tym si pre
 kazdu stenu vypocitam jej maximalne a minimalne y }
 
 for i:=1 to pocetStien do
  begin
   if PRIVRATENA(steny[i].poradie) then begin
    steny[i].privratena:=true;
    min:=vrcholy[steny[i].a].y;
    max:=vrcholy[steny[i].a].y;
    if(min>vrcholy[steny[i].b].y) then min:=vrcholy[steny[i].b].y;
    if(min>vrcholy[steny[i].c].y) then min:=vrcholy[steny[i].c].y;
    if(min>vrcholy[steny[i].d].y) then min:=vrcholy[steny[i].d].y;
    if(max<vrcholy[steny[i].b].y) then max:=vrcholy[steny[i].b].y;
    if(max<vrcholy[steny[i].c].y) then max:=vrcholy[steny[i].c].y;
    if(max<vrcholy[steny[i].d].y) then max:=vrcholy[steny[i].d].y;
    steny[i].max_y:=max+400;
    steny[i].min_y:=min+400;
   end
   else steny[i].privratena:=false;
  end;
 
 { Teraz to prejde zaradom vsetky riadky obrazovky a kazdy samostatne vykresli }
 for y:=0 to 199 do begin
  y_pos:=y SHL 2; { y_pos je virtualna pozicia na 4x vacsej obrazovke. y SHL 2 je to iste ako y*4 }
  FillChar(buf,SizeOf(buf),0); { vycistenie riadku, ktory sa prave spracovava }
  for i:=1 to pocetStien do begin
   { Teraz to vykresli vsetky steny, ktore su momentalne privratene a zaroven je ich cast
   v prave vykreslovanom riadku }
   if(steny[i].privratena)and(steny[i].min_y<=y_pos+3)and(steny[i].max_y>=y_pos) then
    VYKRESLI_STENY(i);
  end;
  { V skutocnosti si do pamate nekreslim jeden riadok, ale obrazok 4x vacsi. Procedure
  VYKRESLI teraz spracuje ten jeden 4x vacsi obrazok a zmensi ho tak, ze vzdy spriemeruje
  4x4 pixely. Toto je vlastne antialiasing. }
  VYKRESLI(y);
 end;
end;
 
var
 i:integer;
 klav: char; {klavesa}
begin
 NACITANIE;
 MODE($13);
 
 for i:=1 to 63 do begin
  SET_COLOR(i,i,i,i);
 end;
 
 RENDERUJ;
 klav:= readkey;
 
 while klav <> 'p' do
  begin
   case klav of
    'a': begin ROTACIA(2,'x'); end;
    's': begin ROTACIA(2,'y'); end;
    'd': begin ROTACIA(2,'z'); end;
    'q': begin ROTACIA(-2,'x'); end;
    'w': begin ROTACIA(-2,'y'); end;
    'e': begin ROTACIA(-2,'z'); end;
    'j': begin POSUNUTIE(3,'l'); end;
    'l': begin POSUNUTIE(3,'r'); end;
    'i': begin POSUNUTIE(3,'u'); end;
    'k': begin POSUNUTIE(3,'d'); end;
    'm': begin POSUNUTIE(3,'+'); end;
    'n': begin POSUNUTIE(3,'-'); end;
   end;
   RENDERUJ;
   klav:= readkey;
  end;
 MODE($03);
end.
{ Prepac, viac som nestihol. Snad Ti aj toto trosku pomoze. }