{ 4PRVKY.PAS } { Usporiadanie 4-prvkovej postupnosti na 5 porovnani zostupne. } { } { Author: „uboč Saloky } { Datum: 01.01.1996 http://www.trsek.com } program Usporiadaj; {Uspor. 4-prvkovej postupnosti na 5 porovnani zostupne.} var a:array[1..4] of integer; x:integer; procedure Posun(x1,x2:integer); var pom:integer; begin pom:=a[x2]; for x:=x2-1 downto x1 do a[x+1]:=a[x]; a[x1]:=pom; end; BEGIN repeat writeln('Zadaj postupnost styroch cisel.'); readln(a[1],a[2],a[3],a[4]); if a[2]>a[1] then Posun(1,2); {Tieto tri riadky} if a[3]>a[1] then Posun(1,3); {usporiadaju prve tri} if a[3]>a[2] then Posun(2,3); {cleny postupnosti.} {Dalej sa porovna 4. clen s 2. a ak je vacsi, tak sa porovna s prvym a zacleni sa na 1. alebo 2. miesto. Ak nie je vacsi, tak sa porovna s tretim a zacleni sa na 3. alebo 4. miesto} if a[4]>a[2] then begin if a[4]>a[1] then Posun(1,4) else Posun(2,4); end else if a[4]>a[3] then Posun(3,4); for x:=1 to 4 do write(a[x],' '); writeln; until a[1]=0; END.