Hra boxes

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)
boxes.pngAutor: Ľuboš Saloky
Program: Boxes.pas
Soubor exe: Boxes.exe
Potřebné: Boxes.zipMaingr.pasMys.pasPomgr.pasBoxes.mgpHlavny15.msfHlavny8.msfPrechody.mp

Hra boxes. Hráči postupne píšu čiarky na štvorčekovom papiery tak aby posledná čiarka vytvorila štvorec (box). Hráč ktorý má viac boxov vyhráva.
{$G+}
unit PomGr;
                INTERFACE
uses MainGr,Dos,Mys;
var AttrCitaj:record
         Blik:word;
         FarbaTextu,FarbaKurzora:byte;
         Font:pointer;
        end;
Procedure Citaj(PosX,PosY:word;Max:byte;var s:string);
Procedure SuboroveOkno(Font:pointer;Titul,Filter:string;var Nazov:string);
procedure NahrajAPustFLI(Nazov:string);
 
               IMPLEMENTATION
Procedure Citaj(PosX,PosY:word;Max:byte;var s:string);
var StaryCas,BiosSeg,PosXKurz,AktOfs:word;
  AktZnak:char;
  Vyska:byte;{fontu}
  Viditelny:byte;
  p:pointer;
begin
 s:='';PosXKurz:=PosX;
 asm {urcenie vysky fontu}
       call AkTrebaVypniMys
       mov es,word ptr AttrCitaj.Font+2
       mov si,word ptr AttrCitaj.Font
       mov al,[es:si+513]
       mov Vyska,al
 end;
 GetMem(p,Vyska*320+320);
 StiahniBMP(0,PosY-1,320,Vyska+1,p);
 repeat
  asm
       cld
       mov BiosSeg,0040h
       mov es,BiosSeg
       mov ax,word[es:6Ch]
       mov StaryCas,ax
       mov ax,320
       mul PosY
       add ax,PosXKurz
       mov AktOfs,ax
       mov Viditelny,0
{ ----- cakaci cyklus ----- }
@Cakanie:  mov ah,1
       int 16h
       jnz @Klaves
       mov es,BiosSeg
       mov ax,word[es:6Ch]
       sub ax,AttrCitaj.Blik
       cmp ax,StaryCas
       jb @Cakanie
{ ----- spracovanie blikania kurzora ----- }
       add ax,AttrCitaj.Blik
       mov StaryCas,ax
       not Viditelny
       mov es,VSeg
       mov di,AktOfs
       mov al,0
       cmp Viditelny,0
       jne @Spoj1
       mov al,AttrCitaj.FarbaKurzora
@Spoj1:   mov ah,al
       xor ch,ch
       mov cl,Vyska
@DalsiBod:  stosw
       add di,318
       loop @DalsiBod
       jmp @Cakanie
{ ----- bol stlaceny klaves ----- }
@Klaves:   mov ah,0
       int 16h
       mov AktZnak,al
  end;
  if (AktZnak=#8) and (Length(s)>0) then begin
   Delete(s,Length(s),1);
   while s[Length(s)] in ['~','`','^','|'] do Delete(s,Length(s),1);
   PosXKurz:=PosX+LengthPixel(AttrCitaj.Font,s);
  end;
  if (not(AktZnak in [#13,#8])) and (LengthDiak(s)<Max) then begin
   s:=s+AktZnak;
   PosXKurz:=PosXKurz+LengthPixel(AttrCitaj.Font,AktZnak);
  end;
  PrilepBMP(0,PosY-1,p);
  VypisPO(PosX,PosY,AttrCitaj.Font,s,AttrCitaj.FarbaTextu);
 until AktZnak=#13;
 AkTrebaZapniMys;
 FreeMem(p,Vyska*320+320);
end; { Citaj }
Procedure SuboroveOkno(Font:pointer;Titul,Filter:string;var Nazov:string);
const PosX=50;PosY=40;
   RozX=194;RozY=120;
   PocetOP=11;
   MaxPocetSub=800;
   SipkaHore:array[1..68] of byte=(8 ,0 ,8 ,0 ,  {rozmery bitmapy}
                   0 ,0 ,0 ,55,55,0 ,0 ,0 ,
                   0 ,0 ,0 ,55,55,0 ,0 ,0 ,
                   0 ,0 ,55,59,59,55,0, 0 ,
                   0 ,0 ,55,59,59,55,0, 0 ,
                   0 ,55,59,63,63,59,55,0 ,
                   55,59,63,28,28,63,59,55,
                   55,59,63,28,28,63,59,55,
                   0 ,55,59,59,59,59,55,0 );
   SipkaDole:array[1..68] of byte=(8 ,0 ,8 ,0 ,  {rozmery bitmapy}
                   0 ,55,59,59,59,59,55,0,
                   55,59,63,28,28,63,59,55,
                   55,59,63,28,28,63,59,55,
                   0 ,55,59,63,63,59,55,0 ,
                   0 ,0 ,55,59,59,55,0, 0 ,
                   0 ,0 ,55,59,59,55,0, 0 ,
                   0 ,0 ,0 ,55,55,0 ,0 ,0 ,
                   0 ,0 ,0 ,55,55,0 ,0 ,0 );
   SipkaVpravo:array[1..84] of byte=(10 ,0 ,8 ,0 ,  {rozmery bitmapy}
                   0 ,55,55,55,55,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,
                   55,59,59,59,59,55,0 ,0 ,0 ,0 ,
                   59,59,59,63,63,59,55,55,0 ,0 ,
                   59,28,28,28,28,63,59,59,55,55,
                   59,28,28,28,28,63,59,59,55,55,
                   59,59,59,63,63,59,55,55,0 ,0 ,
                   55,59,59,59,59,55,0 ,0 ,0 ,0 ,
                   0 ,55,55,55,55,0 ,0 ,0 ,0 ,0 );
   SipkaVlavo:array[1..84] of byte=(10 ,0 ,8 ,0 ,  {rozmery bitmapy}
                   0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,55,55,55,55,0 ,
                   0 ,0 ,0 ,0 ,55,59,59,59,59,55,
                   0 ,0 ,55,55,59,63,63,59,59,59,
                   55,55,59,59,63,28,28,28,28,59,
                   55,55,59,59,63,28,28,28,28,59,
                   0 ,0 ,55,55,59,63,63,59,59,59,
                   0 ,0 ,0 ,0 ,55,59,59,59,59,55,
                   0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,55,55,55,55,0 );
   Aktiv:array[1..PocetOP+1,1..4] of word=(
       (PosX+6,PosY+20,PosX+106,PosY+34),   {citanie nazvu suboru}
       (PosX+6,PosY+42,PosX+106,PosY+96),   {okno s nazvami suborov}
       (PosX+6,PosY+102,PosX+186,PosY+116),  {okno pre aktualny adresar}
       (PosX+124,PosY+20,PosX+184,PosY+36),  {OK}
       (PosX+124,PosY+40,PosX+184,PosY+56),  {Zavri}
       (PosX+106,PosY+39,PosX+116,PosY+49),  {sipka hore}
       (PosX+106,PosY+89,PosX+116,PosY+99),  {sipka dole}
       (PosX+131,PosY+80,PosX+141,PosY+90),  {sipka vlavo}
       (PosX+158,PosY+80,PosX+169,PosY+90),  {sipka vpravo}
       (PosX+106,PosY+50,PosX+116,PosY+86),  {posuvanie sa po pruhu}
       (PosX+142,PosY+78,PosX+157,PosY+92),  {zadavanie pismena disku}
       (400,0,0,0));
   Klav:array[1..PocetOP+1] of char=('n','s','a','o','z','8','2','4','6',#0,'d',#255);
   Help:array[0..PocetOP] of string[40]=('','Zad`avanie n`azvu s`uboru',
    'V`yber s`uboru','Aktu`alny adres`ar','Potvrdenie','Zru~senie',
    'Posun hore','Posun dole','Predo~sl`y disk','~Dal~s`i disk','Posun po s`uboroch','P`ismeno disku');
type TZoznam=array[1..MaxPocetSub] of string[12];
   TFarbaSub=array[1..MaxPocetSub] of byte;
var Udalost:word;
  poz:pointer;
  Zn:string[1];
  Subor,Adresar,Cesta:string;
  Zoznam:^TZoznam;
  FarbaSub:^TFarbaSub;
  i,j,Pocet,Horny:integer;
 procedure VypisVselico(Horny:integer);
 var j:integer;
 begin
  GetDir(0,Adresar);
  Zn:=Copy(Adresar,1,1);
  Zn[1]:=UpCase(Zn[1]);
  Color:=169;
  CakajNaVOI;
  Ramcek(PosX+6,PosY+20,100,14,4);
  VypisPO(59,63,Font,Nazov,Zlta);
  Ramcek(PosX+6,PosY+102,180,14,4);
  VypisPO(59,146,Font,Adresar,Zlta);
  Ramcek(PosX+142,PosY+77,16,16,4);
  VypisPO(196,121,Font,Zn,Zlta);
  for j:=0 to 4 do begin
   Color:=4;
   VyplnPlochu(59,81+10*j,96,10);
   if Horny+j<Pocet then VypisPO(59,83+10*j,Font,Zoznam^[Horny+j],FarbaSub^[Horny+j]);
  end;
  Color:=0;
  CiaraZvisla(PosX+107,PosY+48,40);
  CiaraZvisla(PosX+108,PosY+48,40);
  CiaraZvisla(PosX+113,PosY+48,40);
  CiaraZvisla(PosX+114,PosY+48,40);
  Color:=55;
  CiaraZvisla(PosX+109,PosY+48,40);
  CiaraZvisla(PosX+112,PosY+48,40);
  Color:=59;
  CiaraZvisla(PosX+110,PosY+48,40);
  CiaraZvisla(PosX+111,PosY+48,40);
  Color:=15;
  if Pocet>5 then CiaraVodorovna(PosX+107,Round(PosY+50+(Horny-1)*38/(Pocet-5)),8)
 end;
 procedure NacitajSubory(var Pocet:integer);
 var AktPol:SearchRec;
 begin
  Horny:=1;
  FindFirst('*.*',Directory,AktPol); {prva polozka v adresari je akt. adresar, preskocime}
  i:=1;
  while DosError=0 do begin
   if ((AktPol.Attr and Directory)>0) and (AktPol.Name<>'.') then begin
    Zoznam^[i]:=AktPol.Name;
    FarbaSub^[i]:=Oranzova;
    Inc(i);
   end;
   FindNext(AktPol);
  end;
  FindFirst(Filter,$21,AktPol); {prva polozka v adresari je akt. adresar, preskocime}
  while DosError=0 do begin
   Zoznam^[i]:=AktPol.Name;
   FarbaSub^[i]:=Zlta;
   Inc(i);
   FindNext(AktPol);
  end;
  Pocet:=i;
 end;
begin
 GetMem(Poz,RozX*RozY+4);
 GetMem(Zoznam,MaxPocetSub*13);
 GetMem(FarbaSub,MaxPocetSub);
 VM;
 StiahniBMP(PosX,PosY,RozX,RozY,Poz);
 NacitajSubory(Pocet);
 Horny:=1;
{ ----- uvodne vypisy ----- }
 Color:=15;Ramcek(PosX,PosY,RozX,RozY,3);
 CiaraVodorovna(PosX,PosY+14,RozX);
 VypisPO(PosX+(RozX-LengthPixel(Font,Titul)) div 2,PosY+4,Font,Titul,Zlta);
 Tlacidlo3D(PosX+124,PosY+20,60,16,Font,'OK',Hneda,Modra,False);
 Tlacidlo3D(PosX+124,PosY+40,60,16,Font,'Zavri',Hneda,Modra,False);
 PrilepBMPPO(PosX+107,PosY+40,@SipkaHore);
 PrilepBMPPO(PosX+107,PosY+88,@SipkaDole);
 PrilepBMPPO(PosX+132,PosY+81,@SipkaVlavo);
 PrilepBMPPO(PosX+158,PosY+81,@SipkaVpravo);
 VypisPO(PosX+130,PosY+66,Font,'Disk:',Hneda);
 AttrCitaj.Font:=Font;
 Nazov:=Filter;
 Color:=169;
 Ramcek(PosX+6,PosY+40,100,56,4);
 VypisVselico(1); {od zaciatku}
 ZM;
 VypinajMys:=True;
 repeat
  Udalost:=ObsluzUdalostSHelpom(@Aktiv,@Klav,Font,@Help);
  if Udalost in [2,8,9] then CakajNaPustenie;
 { ----- spracovanie udalosti ----- }
  case Udalost of
   1:begin
    Color:=169;Ramcek(PosX+6,PosY+20,100,14,4);
    Citaj(PosX+9,PosY+23,12,Nazov);
    if Pos('*',Nazov)>0 then begin
     Filter:=Nazov;
     NacitajSubory(pocet);
     Horny:=1;
     VypisVselico(Horny);
    end;
   end; { case 1 - zadanie nazvu suboru}
   2:begin
    j:=Horny+(MysY-82) div 10; {zvoleny bol j-ty prvok z pola Zoznam^}
    if j<=Pocet then begin
     if FarbaSub^[j]=Zlta then Nazov:=Zoznam^[j]
     else begin
      Cesta:=Adresar;
      if Length(Adresar)>3 then Cesta:=Cesta+'\';{ak nie je v hlavnom adresari}
      if Zoznam^[j]<>'..' then Cesta:=Cesta+Zoznam^[j]
      else Cesta:='..';
      ChDir(Cesta);
      NacitajSubory(Pocet);
      Horny:=1;
     end;
     VypisVselico(Horny);
    end;
   end; { case 2 - vyber suboru zo zoznamu}
   3:begin
    Color:=169;Ramcek(PosX+6,PosY+102,180,14,4);
    Citaj(PosX+9,PosY+106,23,Adresar);
    ChDir(Adresar);
    NacitajSubory(Pocet);
    VypisVselico(Horny);
   end; { case 3 - zadanie adresara}
   6:begin
    if Horny>1 then begin
     Dec(Horny);
     VypisVselico(Horny);
    end;
    for j:=1 to 6 do CakajNaVOI;
   end;
   7:begin
    if Horny<Pocet-5 then begin
     Inc(Horny);
     VypisVselico(Horny);
    end;
    for j:=1 to 6 do CakajNaVOI;
   end;
   8:if Zn[1]>'A' then begin
    Dec(byte(Zn[1]));
    ChDir(Zn+':');
    NacitajSubory(Pocet);
    VypisVselico(Horny);
   end; { case 8 - posun na predosly disk }
   9:begin
    Inc(byte(Zn[1]));
    ChDir(Zn+':');
    NacitajSubory(Pocet);
    VypisVselico(Horny);
   end; {case 9 - posun na dalsi disk}
   10:if Pocet>5 then begin
    Horny:=Round((MysY-50-PosY)*(Pocet-5)/38)+1;
    VypisVselico(Horny);
   end;
   11:begin
    Color:=0;VyplnPlochu(0,191,320,9);
    VypisPO(0,192,Font,'Zvo~l si p`ismeno disku:',SvetloModra);
    Color:=169;
    Ramcek(PosX+142,PosY+77,16,16,4);
    asm   {ch:=ReadKey}
        mov ah,0
        int 16h
        mov byte ptr Zn+1,al
    end;
    Zn[0]:=#1;
    Zn[1]:=UpCase(Zn[1]);
    ChDir(Zn+':');
    NacitajSubory(Pocet);
    VypisVselico(Horny);
   end; { case 11 - volba pismena disku }
  end; { case }
 until (Udalost=5) or ((Udalost=4) and (Pos('*',Nazov)=0));
 if Udalost=4 then Tlacidlo3D(PosX+124,PosY+20,60,16,Font,'OK',Hneda,Modra,True)
 else Tlacidlo3D(PosX+124,PosY+40,60,16,Font,'Zavri',Hneda,Modra,True);
 CakajNaPustenie;
 PrilepBMP(PosX,PosY,Poz);
 FreeMem(Zoznam,MaxPocetSub*13);
 FreeMem(FarbaSub,MaxPocetSub);
 FreeMem(Poz,RozX*RozY+4);
 if Udalost=5 then Nazov:='';
end; { SuboroveOkno }
procedure TestujVOI;assembler;
asm
       mov dx,03DAh
@VOI:    in al,dx
       test al,8
       jz @VOI
end;
procedure ChunkDeltaFLI;assembler;
asm
       call TestujVOI
       mov ax,0A000h
       mov es,ax
       mov ax,320
       mul word ptr [si]  {offset zaciatku meneneho riadka}
       mov di,ax
       mov bx,word ptr[si+2]{pocet menenych riadkov}
       add si,4       {sme na zaciatku 1. komprimovaneho riadku}
@DalsiRiadok:push di
       mov bh,byte[si]   {pocet elementov}
       cmp bh,0
       je @KoniecRiadka
       inc si
@DalsiElem: xor ah,ah
       lodsb
       add di,ax      {x-ova suradnica}
       mov cl,byte[si]   {nacitame riadiaci bajt RLE kompresie}
       inc si
       cmp cl,0
       je @KoniecRiadka
       jg @Kopiruj
       neg cl        {nacitany bajt sa prilepi CX-krat}
       lodsb
     rep stosb
       dec bh
       jz @KoniecRiadka
       jmp @DalsiElem
@Kopiruj:rep movsb
       dec bh
       jz @KoniecRiadka
       jmp @DalsiElem
@KoniecRiadka:pop di
       add di,320
       dec bl
       jnz @DalsiRiadok
end;
procedure ChunkPaleta;assembler;
asm
       call TestujVOI
       mov bx,word[si]   {pocet menenych usekov palety}
       add si,2
       xor ah,ah
@DalsiUsek: add ah,byte[si]   {Skip Count = kolko preskocit}
       mov cl,byte[si+1]  {Color Count = kolko zapisat}
       add si,2
@DalsiaFarba:mov dx,03C8h
       mov al,ah
       out dx,al
       mov dx,03C9h
       lodsb
       out dx,al
       lodsb
       out dx,al
       lodsb
       out dx,al
       inc ah
       dec cl
       jnz @DalsiaFarba
       dec bl
       jnz @DalsiUsek
end;
procedure ChunkByteRun;assembler;
asm
       call TestujVOI
       mov ax,0A000h
       mov es,ax
       xor di,di
       mov ah,200      {pocet riadkov}
@DalsiRiadok:mov bl,byte[si]   {pocet elementov}
       inc si
@Dalsi:   xor ch,ch
       mov cl,byte[si]   {riadiaci bajt}
       inc si
       cmp cl,0
       jl @Kopiruj
       lodsb
     rep stosb        {roztiahni dany bajt}
       jmp @OK
@Kopiruj:  neg cl
     rep movsb        {skopiruj ho}
@OK:     dec bl
       jnz @Dalsi
       dec ah
       jnz @DalsiRiadok
end;
procedure NahrajAPustFLI(Nazov:string);
var FLIHlavicka:record
   Dlzka:longint;  {vsetko je nanic, pouziva sa len Rychlost a PocetSnimkov }
   ID,PocetSnimkov,Sirka,Vyska,Hlbka,Priznaky,Rychlost:word;
  end;
  p:pointer;
  c1,PocetSubChunks,FHandle:word;
begin
 GetMem(p,65500);
 Nazov:=Nazov+#0;
 asm
       push ds
{ ----- Assign(f,Nazov);Reset(f,1); ----- }
       mov ax,ss
       mov ds,ax
       mov ax,3D00h     {Otvor subor, len citanie}
       lea dx,Nazov
       inc dx        {DS:DX ukazuje na nazov suboru}
       int 21h
       mov FHandle,ax
{ ----- BlockRead(f,FLIHlavicka,18); ----- }
       mov bx,ax      {DS:DS cielove miesto nacitania}
       mov ax,ss
       mov ds,ax
       lea dx,FLIHlavicka
       mov cx,18
       mov ah,3Fh      {citanie}
       int 21h
{ ----- Seek(f,128); ----- }
       mov ax,4200h
       mov bx,FHandle
       mov cx,0
       mov dx,128
       int 21h
       pop ds
{ ----- For c1:=1 to FLIHlavicka.PocetSnimkov do begin ----- }
       mov c1,1
@Cyklus:   mov ax,c1
       cmp ax,FLIHlavicka.PocetSnimkov
       jge @Koniec
{ ----- nacitaj z disku do p^ 4 bajty (Dlzka snimku) ----- }
       push ds
       mov dx,word ptr p
       mov ds,word ptr p+2
       mov ah,3Fh
       mov bx,FHandle
       mov cx,4
       int 21h
{ ----- nacitaj Dlzka-4 bajtov do p^ - aktualny snimok ----- }
       mov ah,3Fh
       mov si,dx
       mov cx,word[si]
       sub cx,4
       add dx,4
       int 21h
{ ----- zacina zobrazovaci algoritmus snimku ----- }
       cld
       mov si,word ptr p
       mov ds,word ptr p+2 {DS:SI ukazuje na hlavny chunk snimky}
       mov cx,[si+6]    {pocet subchunk}
{!!!!!}  {  xor ch,ch  }    {??? zeby ??? }
       mov PocetSubChunks,cx
       jcxz @BezZmeny    {snimka je identicka}
       add si,16      {ideme na prvy subchunk}
{ ----- v AX bude identifikator subchunku, nasleduje prikaz CASE ----- }
@DalsiChunk: mov ax,[si+4]    {co sa bude diat}
       add si,6
       cmp ax,0Ch      {DeltaFLI kompresia}
       jne @Case2
       call ChunkDeltaFLI
       jmp @CaseEnd
@Case2:   cmp ax,0Bh      {zmena palety}
       jne @Case3
       call ChunkPaleta
       jmp @CaseEnd
@Case3:   cmp ax,0Fh      {ByteRun kompresna schema}
       jne @Case4
       call ChunkByteRun
       jmp @CaseEnd
@Case4:   cmp ax,10h      {snimok bez kompresie}
       jne @Case5
       mov ax,0A000h
       mov es,ax
       xor di,di
       mov cx,32000
     rep movsw
       jmp @CaseEnd
@Case5:   cmp ax,0Dh      {cierna snimka}
       jne @Case6
       mov ax,0A000h
       mov es,ax
       xor di,di
       mov ax,0A0Ah
       mov cx,32000
     rep stosw
       jmp @CaseEnd
@Case6:
@CaseEnd:  dec PocetSubChunks
       jnz @DalsiChunk
{ ----- obrazok je hotovy, este spracuj rychlost animacie a VOI ----- }
@BezZmeny:  pop ds
       mov cx,FLIHlavicka.Rychlost
       dec cx
       mov dx,03DAh     {cakanie na vertikalny obnovovaci impulz}
@VOI1:    in al,dx
       test al,8
       jz @VOI1
@VOI2:    in al,dx
       test al,8
       jnz @VOI2
       loop @VOI1
       mov ah,1
       int 16h
       jz @NieJeKlaves
       jmp @Koniec
@NieJeKlaves:inc c1
       jmp @Cyklus
@Koniec:
{ ----- Close(f); ----- }
       mov ah,3Eh
       mov bx,FHandle
       int 21h
 end;
 FreeMem(p,65500);
end;
 
BEGIN
 AttrCitaj.Blik:=2;     {dost rychlo}
 AttrCitaj.FarbaTextu:=Zlta;
 AttrCitaj.FarbaKurzora:=15; {biela}
END.