{ VIDEOSTO.PAS Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak } { Na motiv klasickej pocitacovej hry zo zabavnej relacie VIDEOSTOP. } { V subore video.dat su vsetky potrebne nastavenia. } { } { Datum:08.11.1995 http://www.trsek.com } program videostop(input,output); uses crt,dos,graph,trsek; type tfarby=0..16; rgbCol= record red:byte; green:byte; blue:byte; default:byte; end; const { *** Definicia farieb pre 10 grafickych kariet *** } far:array[1..10,0..15] of tfarby = ((0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15), (0,1,2,3,2,2,6,7,8,11,14,1,0,0,0,0), (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15), (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15), (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15), (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15), (0,0,0,3,0,0,0,0,0,9,10,11,15,13,0,1), (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15), (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15), (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,13,14,15)); { *** Vypisovat nazov programu *** } nazov:array[1..9] of char = ('V','I','D','E','O','S','T','O','P'); { *** Vypisovat PREMIA ak uhadol 3 rovnake *** } prem:array[1..6] of char = ('P','R','E','M','I','A'); { *** Kde su umiestnene body kocky na obrazovke *** } bod:array[1..2,1..7] of integer = ((30,90,30,60,90,30,90),(35,35,65,65,65,95,95)); { *** Podla bodu, ktore vykreslovat ma kocke so & *** } hod:array[1..6,1..7] of byte= ((0,0,0,1,0,0,0),(0,1,0,0,0,1,0),(0,1,0,1,0,1,0), (1,1,0,0,0,1,1),(1,1,0,1,0,1,1),(1,1,1,0,1,1,1)); { *** Kolko bodov maju jednotlive ceny *** } bceny:array[1..8] of integer= (0,50,100,500,1000,1500,2000,32000); { *** Ake ceny su *** } ceny:array[1..7] of string= ('Fen','Zehlicka','Radio','Friteza','Vysavac','Hi-Fi veza', 'Satelit'); { *** Ake karty obsuhujem *** } karty:array[1..10] of string= ('CGA','CGA','EGAVGA','EGAVGA','EGAVGA','IBM8514','HERC','ATT', 'EGAVGA','PC3270'); { *** Vyplne jednotlivych boxov *** } pattern:array[1..4] of fillpatterntype= (($ff,$ff,$ff,$ff,$ff,$ff,$ff,$ff), ($36,$49,$55,$22,$22,$55,$49,$36), ($66,$99,$66,$99,$66,$99,$66,$99), ($7e,$bd,$db,$e7,$e7,$db,$bd,$7e)); { *** Aku hudbu hrat pri vyhrach, prehrach, premii *** } dlz_hud_p=8; { dlzka hudby pri premii } hudba_p:array[1..dlz_hud_p,1..2] of integer= ( (100,200),(200,100),(250,100),(100,200), (100,200),(200,100),(250,100),(100,200)); dlz_hud=3; { dlzka hudby obycajnej } hudba:array[1..3,1..dlz_hud,1..2] of integer= ( ( (600, 30),(200, 40),( 0, 0) ), { *** Obycajne tuk,tuk *** } ( (100,100),(200,100),(300,100) ), { *** Obycajne uhadnutie *** } ( (100,150),(200,150),(300,150) )); { *** Zle uhadol *** } dpause=300; { *** Default pause *** } velkobr=3722; { *** Velkost BMP suboru *** } var i,body,pocpo,pokus,pause:integer; black,blue,green,cyan,red,magenta,brown,lightgray,darkgray,lightblue, lightgreen,lightcyan,lightred,lightmagenta,yellow,white:integer; pok:array[1..28] of integer; por:array[1..3] of integer; gd,gm:integer; { *** Kvoli grafickej karty *** } error:integer; { *** Co gr chyba *** } kx,ky,px,py:real; par:string; ch:char; beep : Boolean; text_u_b : Boolean; mous : Boolean; { *** Ma mys A/N *** } put_mous : Boolean; { *** Stlacil mys A/N *** } old_put_mous : Byte; { *** Co bolo stlacene predtym *** } oldp,p:pointer; { *** Kvoli obrazku *** } cesta:string; procedure EGAVGA_dr; external; {$L EGAVGA.OBJ } procedure get_mys_but; var Reg:Registers; begin if mous then begin Reg.AX:=$0003; Reg.BX:=$0001; Intr($33,Reg); if (Reg.BX=1) and (old_put_mous=0) then put_mous:=true; old_put_mous:=Reg.BX; end; end; { *** Zinicializuje mys, ak existuje *** } function init_mys:Boolean; var Reg:Registers; begin Reg.AX:=0; Intr($33,Reg); if Reg.AX=0 then init_mys:=false else init_mys:=true; end; { *** Procedure tDelay ako nahrada *** } procedure tDelay(de:integer); var i:integer; begin for i:=1 to de do begin delay(1); get_mys_but; end; end; { *** A co takto aj readkey, aj keypressed pre mys *** } function tReadKey:char; var Reg:Registers; von:char; begin von:=#0; repeat if mous then begin Reg.AX:=$0003; Reg.BX:=$0001; Intr($33,Reg); if (Reg.BX=1) and (old_put_mous=0) then von:=#13; if (Reg.BX=2) and (old_put_mous=0) then von:=#27; old_put_mous:=Reg.BX; end; if KeyPressed then von:=readkey; until (von<>#0); tReadKey:=von; end; { *** Funkcia zistuje klaves, alebo stlacenie mysi *** } function tKeyPressed:Boolean; var Keyp:Boolean; { *** Stlacil klaves Ano/Nie *** } begin Keyp:=KeyPressed; if keyp then begin ch:=tReadkey; if (ch=#27) then { *** Esc = koniec *** } begin closegraph; window(1,1,80,25); koniec('VideoStop v.3.1','95'); halt(0); end; if (ch in [#62,#72,#80]) then begin if (ch=#62) then beep:=not(beep); { *** F4 Sound On/Off *** } if (ch=#72) then pause:=pause-20; if (ch=#80) then pause:=pause+20; if (pause<0) then pause:=10; Keyp:=false; end; end; tKeyPressed:=Keyp; if put_mous then begin tKeyPressed:=true; put_mous:=false; end; end; procedure tread(var b:byte); begin p:=Ptr(Seg(p^),Ofs(p^)+1); b:=byte(p^); end; function get_size:word; var Sub:SearchRec; begin FindFirst(paramstr(0),Archive or AnyFile or Hidden or ReadOnly,sub); get_size:=sub.size; end; { *** Vykresli Dakujem anicke *** } procedure dakujem( xd,yd:integer ); var frgb:file of byte; f:file; ch:byte; x,y,i:integer; NumRead:word; rgbcolor:array[0..255] of rgbCol; begin assign(f,paramstr(0)); reset(f,1); getmem(p,3722);oldp:=p; seek(f,word(get_size-velkobr+118)); BlockRead(f,p^,3604,NumRead); close(f); x:=0;y:=53; repeat tread(ch); inc(x); putpixel(x+xd,y+yd,ch div 16); inc(x); if (x>=132) then begin for i:=1 to 2 do tread(ch); x:=0;y:=y-1; end else putpixel(x+xd,y+yd,ch mod 16); until (y<1); freemem(oldp,3722); end; { *** Vykresli ramcek s okrajom cervenej farby *** } procedure Box( xl,yl,xp,yp,color,vzor : Integer); begin SetFillPattern(pattern[1],RED); Bar(xl-2,yl-2,xp+2,yp+2); SetFillPattern(pattern[vzor],color); Bar(xl,yl,xp,yp); end; { *** Hrat zvuky, alebo nie *** } procedure tsound(i:integer); begin if beep then sound(i); end; { *** Podklad hry videostop. Ak typ=0 cely, ak typ=1 iba text VIDEOSTOPu *** } procedure uvod( typ:integer ); var i:integer; begin SetBKColor(lightgray); { *** Celkovy podklad hry *** } SetFillStyle(8,yellow); if typ=0 then begin { *** Chce cely podklad *** } bar(0,0,640,480); SetTextStyle(0,0,2); { *** Okno software by TRSEK *** } Box(25,450,470,476,black,1); SetColor(blue); OutTextXY(55,456,'Software by TRSEK Corp.'); SetFillStyle(0,cyan); Box(20,20,260,140,black,1); { *** Okno score *** } Box(285,20,430,140,darkgray,1); { *** Okno pokusy *** } Box(13,158,437,312,red,4); { *** Okno kocky *** } Box(15,160,435,310,black,1); { *** V nom dalsie o 2 mensie okno *** } Box(25,170,145,300,magenta,4); { *** Kocka 1 *** } Box(165,170,285,300,magenta,4); { *** Kocka 2 *** } Box(305,170,425,300,magenta,4); { *** Kocka 3 *** } end; SetFillStyle(0,cyan); Box(25,335,470,435,white,1); { *** Okno vyhra *** } Box(495,20,600,405,green,3); { *** Okno Videostop/Premia *** } box(490,420,622,475,green,1); dakujem(491,421); SetColor(yellow); SetTextStyle(0,0,4); { *** Do posledneho okna text videostop *** } for i:=1 to 9 do OutTextXY(538,5+40*i,nazov[i]); SetColor(blue); for i:=1 to 9 do OutTextXY(540,3+40*i,nazov[i]); { *** Nadefinuj si pocet bodov *** } if (pocpo>0) and (pocpo<30) then body:=pocpo-1 else begin body:=round(random(5))+9; pocpo:=body+1; end; end; { *** Hraj hudbu 0- nedavaj nosound 1-davaj nosound za kazdym *** } procedure hraj_hudbu( tt,typ:Integer ); var i:integer; begin for i:=1 to dlz_hud do begin if (hudba[tt,i,2]<>0) then begin { *** Iba ak je nenulova dlzka *** } tsound(hudba[tt,i,1]); tDelay(hudba[tt,i,2]); end; if typ=0 then nosound; end; nosound; end; { *** Vystraja pri premii *** } procedure premia; var i,ii:integer; begin Box(495,20,600,405,red,3); for ii:=1 to 3 do begin SetTextStyle(0,0,4);SetColor(white); for i:=1 to 6 do OutTextXY(535,60*i-10,prem[i]); tDelay(100); SetTextStyle(0,0,4);SetColor(green); for i:=1 to 6 do OutTextXY(535,60*i-10,prem[i]); tDelay(100); for i:=1 to dlz_hud_p do begin if (hudba_p[i,2]<>0) then begin { *** Iba ak je nenulova dlzka *** } tsound(hudba_p[i,1]); tDelay(hudba_p[i,2]); end; end; nosound; tDelay(100); end; tDelay(500); uvod(1); { *** Znaovu zavolaj uvod *** } end; { *** Vykresli kocku na pozicii, hodnota cis *** } procedure kocka( poz,cis,tt:integer); var i:integer; begin por[poz]:=cis; Box(-115+poz*140,170,5+poz*140,300,white,1); get_mys_but; SetColor(magenta); SetTextStyle(0,0,3); get_mys_but; for i:=1 to 7 do if (hod[cis,i]=1) then begin OutTextXY((poz-1)*140+16+bod[1,i],156+bod[2,i],chr(3)); get_mys_but; end; if tt=0 then tDelay(pause); hraj_hudbu(1,1); end; { *** Spravne uhadol, vypise co vyhral *** } procedure vyhral(v:integer); begin Box(25,335,470,435,white,1); SetColor(darkgray); SetTextStyle(0,0,5); OutTextXY(50,365,ceny[v]); SetTextStyle(0,0,3); SetColor(red); end; { *** Nahodny vyber cisla *** } function cislo:integer; var s:string; begin pokus:=pokus+1; if (pokus>56) then pokus:=pokus-28; if (pokus=1) then randomize; if (pokus>28) then cislo:=pok[pokus-28] else begin pok[pokus]:=random(6)+1; cislo:=pok[pokus]; end; end; { *** Bodovanie podla toho ci uhadol, alebo nie *** } procedure bodovanie(body:integer); var s:string; i:integer; begin pocpo:=pocpo-1; { Zniz pocet pokusov } Box(285,20,430,140,lightred,1); SetTextStyle(0,0,7); SetColor(darkgray); str(pocpo/100:2:2,s); delete(s,1,2); OutTextXY(310,57,s); Box(20,20,260,140,black,1); str(body/10000:4:4,s); delete(s,1,2); OutTextXY(35,57,s); for i:=1 to 7 do if (body>bceny[i]) and (body0 then error:=-1; if Error <> grOk then begin textcolor(white);textbackground(black); window(1,1,80,24); clrscr; writeln(' Chyba pri inicializacii grafickej karty.'); repeat until tKeyPressed; halt(0); end; kx:=getmaxx/640;ky:=getmaxy/480; px:=0;py:=0; defarby(gd); end; { *** Vrat cislo z retazca *** } function vali(s:string):integer; var v,err:integer; begin val(s,v,err); while ( (length(s)>0) and (err<>0) ) do begin delete(s,err,1); val(s,v,err); end; vali:=v+1; end; { *** Vyber dalsi z config bez komentara *** } function dalsi( var f:text ): string; var s:string; begin repeat readln(f,s); until not((s[1]=';') and not(eof(f)) ); dalsi:=s; end; { *** Vyber potrebne ceny z disku *** } procedure zdisku; var f:text; s:string; a:integer; begin pause:=dpause; assign(f,cesta+'video.dat'); {$I-} reset(f); {$I+} if ioresult=0 then begin for i:=1 to 7 do begin ceny[i]:=copy(dalsi(f),1,10); bceny[i]:=vali(dalsi(f)); if (i>1) then if bceny[i-1]>bceny[i] then bceny[i]:=bceny[i-1]+1; end; repeat s:=dalsi(f); if copy(s,1,4)='POK=' then pocpo:=vali(s); if copy(s,1,4)='DEL=' then pause:=vali(s); until (eof(f)); close(f); end; end; { *** Vytvorenie default suboru VIDEO.DAT *** } procedure default; var f:text; i:integer; begin writeln('Vytvaram default subor VIDEO.DAT'); Assign(f,cesta+'video.dat'); ReWrite(f); for i:=1 to 7 do begin writeln(f,ceny[i]); writeln(f,bceny[i]); end; writeln(f,'POK=12'); writeln(f,'DEL=',dpause); close(f); halt(0); end; { *** Help - ak zadal ako parameter programu /h *** } procedure help; begin writeln; writeln('Videostop ver 3.1'); writeln('-----------------'); writeln; writeln('Parametre:'); writeln(' /h - tento help'); writeln(' /u - bez uvodneho chaosu'); writeln(' /s - bez zvuku'); writeln(' /b20 - s poctom pokusov 20'); writeln(' /d - vytvorenie default suboru VIDEO.DAT'); writeln(' Software by TRSEK'); halt(0); end; { *** S akymi parametrami bol spustany *** } procedure get_param; var i:integer; par:string; begin text_u_b:=true; beep:=true; for i:=1 to ParamCount do begin par:=paramstr(i); if (par='/u') or (par='/U') then text_u_b:=false; if (UpCase(par[2])='B') then pocpo:=vali(par); if (par='/s') or (par='/S') then beep:=false; if (par='/h') or (par='/H') then help; if (par='/d') or (par='/D') then default; end; end; { *** Odkial spustil Videostop *** } procedure get_cesta; var i:integer; begin i:=length(cesta); while ((i>1) and (cesta[i]<>'\')) do dec(i); cesta:=copy(cesta,1,i); end; BEGIN cesta:=paramstr(0); get_cesta; mous:=init_mys; put_mous:=false; defarby(9); { Aby textovy uvod bolo vydiet } get_param; zdisku; { *** Bez uvodu *** } if text_u_b then text_uvod; defkartu; repeat uvod(0); { *** Kazdy uvod nadefinuje aj pocbo *** } vyhral(1); bodovanie(body); pokus:=0; ch:=tReadkey; if ch=#27 then begin closegraph; window(1,1,80,25); koniec('VideoStop v.3.1','95'); halt(0); end; kocka(1,cislo,1);kocka(2,cislo,1);kocka(3,cislo,1); repeat repeat clear_keyb; get_mys_but; kocka((pokus mod 3)+1,cislo,0); get_mys_but; until tKeyPressed; body:=kontrola; randomize; bodovanie(body); pokus:=0; until (ch=#27) or (body<1) or (pocpo<1); until zaver; closegraph; window(1,1,80,25); koniec('VideoStop v.3.1','95'); END.