{ NAHODNE_CIARY.PAS Copyright (c) LEVGJFRKL } { Program nakreslí náhodne rozložené farebné lúče vychádzajúce } { zo zvoleného bodu. } { } { Datum:19.04.2005 http://www.trsek.com } program nahodne_ciary; uses graph,crt; const vgamaxx=639; vgamaxy=479; var r,gd,gm,i:integer; begin gd:=VGA;gm:=vgahi; initgraph(gd,gm,''); i:=0; randomize; repeat setcolor(random(15)); line(340,260,random(640),random(460)); i:=i+5; until i=500; setcolor(1); readln; closegraph; end.