Hra autíčko - musíte se vyhýbat příšerám

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
auticko.pngAuthor: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Auticko.pasAutoo.pas
File exe: Auticko.exeAutoo.exe
need: Rose.dat

Zde můžete krásně vydět, jak se hra postupně vyvýjela od textovky ke hře v grafickém módu VGA 320x200x256.
Nejprve textová verze této hry - autoo.pas
A zde je verze ve VGA grafice s poutavým intrem ;o) auticko.pas. K tomu si stáhněte fonty jinak to nespustíte rose.dat.
{ AUTOO.PAS                Copyright (c) Ales Kucik }
{ Hra auticko v textovem rezimu - musite se vyhybat priseram.    }
{                                  }
{ Datum:29.11.2002               http://www.trsek.com }
 
program Auticko;
uses Crt;
const
 Zhora=10;
 Sirka= 20;
 Delka= 20;  {Zalezi na grafickem modu}
 XxLoop=20;
 Wait=7;
 RelX=30; {Vzdalenost od leveho kraje obrazovky}
 Hustota=20; {Cislo udava s jakou pravdepodobnosti padne zed 1:Hustota}
 Dvoji=0;
 TextCode=C80 + Font8x8;
type
 tBunka=(empty, wall);
 tHLmenu=(start,credit,konci);
 tOvladani=(levo,pravo,esc);
 tAuto=record
     xStary,x,y:byte;
    end;
 tPlocha=array[1..Delka, 1..Sirka] of tBunka;
 
var
 konec:boolean;
 
procedure Game;
var
 loopG:integer;
 GameOver:boolean;
 Auto:tAuto;
 Plocha:tPlocha;
{*************** Procedurky a Fce ****************}
 
 procedure initFirst(var xAuto:tAuto; var xPlocha:tPlocha);
 var i,j:byte;
 begin
  xAuto.x:=10;
  xAuto.xStary:=xAuto.x;
  xAuto.y:=Delka;
  for i:=1 to delka do
   begin
    xPlocha[i,1] :=wall;
    xPlocha[i,sirka]:=wall;
    for j:=2 to sirka-1 do xPlocha[i,j]:=empty;
   end;
 end;
 
 procedure ZobrazG (var xPlocha:tPlocha);
 var i,j:byte;
 begin
  for i:=1 to delka do
   begin
    gotoXY(Relx+1,i+Zhora);
    for j:=1 to sirka do
     case xPlocha[i,j] of
      wall : write('*');
      empty: write(' ');
     end;
   end;
 end;
 
 procedure ZobrazA (var xAuto:tAuto);
 begin
  if xAuto.x <> xAuto.xStary then
   begin
    gotoxy(RelX+xAuto.xStary,delka+Zhora);
    write(' ');
   end;
  gotoxy(RelX+xAuto.x,delka+Zhora);
  write(chr(30));
  xAuto.xStary:=xAuto.x;
 end;
 
 procedure Vlevo (var xAuto:tAuto; var xPlocha:tPlocha);
 begin
  if xPlocha[xAuto.y,xAuto.x-1]=empty then xAuto.x:=xAuto.x-1;
 end;
 
 procedure Vpravo(var xAuto:tAuto; var xPlocha:tPlocha);
 begin
  if xPlocha[xAuto.y,xAuto.x+1]=empty then xAuto.x:=xAuto.x+1;
 end;
 
 procedure Dalsi (var xPlocha:tPlocha);
 var i,j:byte;
 begin
  for i:=delka downto 2 do
   for j:= 2 to sirka-1 do xPlocha[i,j]:=xPlocha[i-1,j];
  for j:=2 to sirka-1 do
   begin
    if random(Hustota)=0 then xPlocha[1,j]:=wall
    else xPlocha[1,j]:=empty;
   end;
 end;
 
 
 function Ovladani:tOvladani;
 var
  Znak:char;
 begin
  Znak:=readkey;
  if ord(Znak)=Dvoji then   {Cteni znaku s dvojim nacitanim}
   begin
    Znak:=readkey;
    case ord(Znak) of
     75: Ovladani:= levo;
     77: Ovladani:= pravo;
    end;
   end
  else
   if ord(Znak)= 27 then Ovladani:= Esc;
 end;
 
 procedure KonecHrac;
 begin
  clrscr;
  writeln('******************************************');
  writeln('*******   !!! KONEC !!!    *******');
  writeln('******************************************');
  repeat until keypressed;
 end;
 
 
 function Koncis(xAuto:tAuto;xPlocha:tPlocha):boolean;
 begin
  if xPlocha[delka-1,xAuto.x]= wall then koncis:=true
  else koncis:= false;
 end;
 
 
begin   {Main GAME}
 clrscr;
 initFirst(Auto,Plocha);
 GameOver:=false;
 repeat
  ZobrazG(Plocha);
  for loopG:=1 to XxLoop do
   begin
    ZobrazA(Auto);
    if keypressed then
     begin
      case Ovladani of
       levo : Vlevo (Auto,Plocha);
       pravo: Vpravo(Auto,Plocha);
       esc : GameOver:=true;
      end;
     end;
    delay(Wait);
   end;
  if GameOver then KonecHrac{Ukonceno uzivatelem}
  else
   if Koncis(Auto,Plocha) then
    begin
     GameOver:=true; {Uzivatel prohral}
     writeln('Ha Ha NARAZILS !!!!');
     repeat until keypressed;
    end
   else Dalsi(Plocha); {Pokracovani hry}
 until GameOver;
 
end;   {Main GAME}
 
 
procedure Intro;
begin
 Writeln('Tohle je ale uchylna hra');
 delay(3000);
end;
 
procedure Outro;
begin
 writeln('Uz toho mas plny zuby co?????');
 delay(3000);
end;
 
procedure JaJenJA;
begin
 writeln('Nechci se chlubyt ale tohle jsem udelal JAAAAAAAAaaaaaa');
 repeat until keypressed;
end;
 
procedure ZobrazHLm;
begin
 writeln('Start hry.........s');
 writeln('Credits...........c');
 writeln('Konec...........ESC');
end;
 
function HLmenu:tHLmenu;
var
 Znak:char;
begin
 Znak:=readkey;
 case Znak of
  's','S': HLmenu:= start;
  'c','C': HLmenu:= credit;
  chr(27): HLmenu:= konci;
 end;
end;
 
 
 
 
begin
 clrscr;
 intro;
 
 randomize;
 TextMode(TextCode);
 repeat
  clrscr;
  ZobrazHLm;
  case HLmenu of
   start : Game;
   credit: JaJenJA;
   konci : konec:=true;
  end;
 until konec;
 outro;
end.