Program umožňuje zadávať časy jednotlivým bežcom

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Program: Bezci1.pas
File exe: Bezci1.exe

Program umožňuje zadávať časy jednotlivým bežcom.
{ BEZCI1.PAS                            }
{ Program umoznuje zadavat casy jednotlivym bezcom.         }
{                                  }
{ Datum:02.12.2008               http://www.trsek.com }
 
program BEZCI1;
uses crt;
type
  zavodnik=record
   jmeno:string[15];
   prijmeni:string[15];
   cas:real;
  end;
 
var
  bezec:zavodnik;
  f,g:file of zavodnik;
  i,vel:integer;
  odpoved:char;
  zadani:string[15];
  soubor:string;
  trideno:boolean;
 
procedure inicializace;
 begin
 clrscr;
 write('Zadejte jmeno suboru: ');
 readln(soubor);
 assign(f,soubor);
 {$I-}
 reset(f);
 {$I+}
 if ioresult<>0 then rewrite(f);
 close(f);
end;
procedure trid;
 var a,b,p:zavodnik;
 prohoz:boolean;
begin
 reset(f);
 vel:=filesize(f);
 close(f);
 repeat
 prohoz:=false;
 for i:=0 to (vel-2)do begin
  reset(f);
  seek(f,i);
  read(f,a);
  read(f,b);
  close(f);
  if a.cas>b.cas then begin
   p:=b;
   b:=a;
   a:=p;
   prohoz:=true;
  end;
  reset(f);
  seek(f,i);
  write(f,a);
  write(f,b);
  close(f);
  end;
 until prohoz=false;
 trideno:=true;
 end;
procedure vypis;
 begin
  clrscr;
  if not trideno then trid;
  reset(f);
  for i:=1 to filesize(f) do begin
  read(f,bezec);
  with bezec do begin
  write(cas:8:2);
  write(jmeno:15);
  writeln(prijmeni:15);
  end;
 end;
 close(f);
 repeat until keypressed;
 end;
 
 procedure pridat;
  begin
  reset(f);
  seek(f,filesize(f));
 
  repeat
   clrscr;
   with bezec do begin
    write('Zadajte cas bezce: ');
    readln(cas);
    write('Zadajte jmeno bezce: ');
    readln(jmeno);
    write('Zadaj prijmeni bezce: ');
    readln(prijmeni);
   end;
   write(f,bezec);
   writeln;
   writeln('Dalsi zaznam? A/N');
  until upcase(readkey)<>'A';
 
  close(f);
  trideno:=false;
  end;
 
procedure vyhledat;
 begin
  clrscr;
  reset(f);
  write('Zadajte prijmeni hladaneho: ');
  readln(zadani);
  writeln;
  writeln('Vysledok hladani: ');
 
  for i:=1 to filesize(f) do begin
   read(f,bezec);
   if zadani=bezec.prijmeni then
    with bezec do begin
     write(prijmeni:15);
     write(jmeno:15);
     writeln(cas:8:2);
     end;
   end;
 
   close(f);
   repeat until keypressed;
  end;
 
procedure odstranit;
 begin
  clrscr;
  assign(g,'tmp.tmp');
  write('Zadejte prijmeni: ');
  readln(zadani);
  writeln;
  reset(f);
  rewrite(g);
  for i:=1 to filesize(f) do begin
   read(f,bezec);
   if bezec.prijmeni=zadani then
   writeln('Bezec ',bezec.prijmeni,' byl odstranen ze zeznamu')
   else write(g,bezec);
  end;
 
  close(f);
  close(g);
  rewrite(f);
  reset(g);
 
  for i:=1 to filesize(g) do begin
   read(g,bezec);
   write(f,bezec);
   end;
 
   close(f);
   close(g);
   erase(g);
   repeat until keypressed;
   end;
 
begin
  inicializace;
  trideno:=false;
  repeat
  clrscr;
  writeln('Soubor: ',soubor);
  writeln('----------------------');
  writeln('Vypisat vysledky ... V');
  writeln('Ini subor .......... I');
  writeln('----------------------');
  writeln('Pridat zaznam ...... P');
  writeln('Hladat zaznam ...... H');
  writeln('Odstratin zaznam ... O');
  writeln('----------------------');
  writeln('Koniec ........... Esc');
 
  odpoved:=upcase(readkey);
 
  case odpoved of
   'V':vypis;
   'I':inicializace;
   'P':pridat;
   'H':vyhledat;
   'O':odstranit;
   end;
  until odpoved=chr(27);
  end.