Game snake in VGA256 mode

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
zizala.pngProgram: Sbmp.pasSvga.pasZizala.pas
File exe: Zizala.exe
need: Svga256.bgiZizala.bmp

Game snake in VGA256 mode.
{ SBMP.PAS                    Copyright (c) ... }
{                                  }
{ Unit pro hru zizala. Rutiny pro vykrslovani BMP obrazku      }
{ grafickem modu.                          }
{                                  }
{ Author: Neznamy                          }
{ Date : 19.02.2020              http://www.trsek.com }
 
unit SBmp;
 
interface
 
 Uses Dos,Graph,Crt;
 
 Procedure Obrazek(sX,sY:integer;Nazev:String);
 
implementation
 
 
 Procedure Obrazek(sX,sY:integer;Nazev:String);
 type
   RGB_entry = record
           R, G, B: byte;
         end;
   RGB_palette = array [0..255] of RGB_entry;
  var
  reg  : registers;
  Barva : Byte;
 
 procedure SetPalette (var nova_paleta: RGB_palette);
  begin
   with reg do
   begin
    ah := $10;
    al := $12;
    bx := 0;
    cx := 256;
    dx := ofs(nova_paleta);
    es := seg(nova_paleta);
   end;
   intr($10, reg);
  end;
 
 procedure GetPalette (var nova_paleta: RGB_palette);
  begin
   with reg do
    begin
     ah := $10;
     al := $17;
     bx := 0;
     cx := 255;
     dx := ofs(nova_paleta);
     es := seg(nova_paleta);
    end;
   intr($10, reg);
  end;
 
 
 Var f:Text;
  B:Byte;
  Znak:Char;
  X,Y,MaxX,MaxY,X1:Integer;
  Paleta: RGB_Palette;
 Begin
  DirectVideo:=False; { Moznost vypisu textu na obrazovku pri graf.rezimu}
  Assign(f,Nazev); { Otevreni zdrojoveho souboru }
  Reset(f);               { Otevreni pro cteni }
 
  { -- Nacteni Hlavicky -- }
 
  For X:=1 to 19 do Read(F,Znak);
 
    { Zjisteni maximalni x-ove souradnice }
  X:=Ord(Znak);
  Read(F,Znak);
  MaxX:=((256*Ord(Znak))+X)+sX;
 
  For X:=1 to 3 do
    begin
    Read(F,Znak);
    end;
 
    { Zjisteni maximalni Y-onove souradnice }
  Y:=Ord(Znak);
  Read(F,Znak);
  MaxY:=((256*Ord(Znak))+Y);
 
  For X:=1 to 29 do Read(F,Znak);
 
  GetPalette(Paleta);
  For X:=0 to 255 do
    With Paleta[X] do
    begin
    B:=0;
    G:=0;
    R:=0;
    end;
  SetPalette(Paleta);
 
  For X:=0 to 255 do           { Vlastni cteni palety }
  begin
   Read(F,Znak);
   Read(F,Znak);
   Paleta[X].B:=Ord(Znak) div 4;
   Read(F,Znak);
   Paleta[X].G:=Ord(Znak) div 4;
   Read(F,Znak);
   Paleta[X].R:=Ord(Znak) div 4;
  end;
 
  X:=sX;Y:=sY+MaxY;
 
  Repeat
   Read(F,Znak);         { Cti znak }
   Barva:=Ord(Znak);       { Barva je rovna cisle znaku v ASCII }
   PutPixel(X,Y,Barva);     { Kresli ze zdola nahoru }
   X:=X+1;
   If X=MaxX then begin X:=sX; Y:=Y-1; end;
  Until (Y<sY);       { Ukonci, jestli bude obrazek mimo obrazovku}
 
  Close(F);          { Zavri soubor }
 
 
  SetPalette(Paleta);            { Nastaveni palety }
 
  end;
 
END.