Game snake in VGA256 mode

Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
Category: KMP (Club of young programmers)
zizala.pngProgram: Sbmp.pasSvga.pasZizala.pas
File exe: Zizala.exe
need: Svga256.bgiZizala.bmp

Game snake in VGA256 mode.
{ SVGA.PAS                    Copyright (c) ... }
{                                  }
{ Unit pro hru zizala. Rutiny pro ovladani graficke karty v modu  }
{ SVGA 256 barev.                          }
{                                  }
{ Author: Neznamy                          }
{ Date : 19.02.2020              http://www.trsek.com }
 
unit Svga;
 
interface
 
uses
 Crt, Dos, Graph;
 
type
   RGB_entry = record
           R, G, B: byte;
         end;
   RGB_palette = array [0..255] of RGB_entry;
 
var
  reg  : registers;
  PathToDriver : String; { Ukládá cestu ke grafickému ovladači }
 
 Procedure Ukonceni;
 Procedure GetPalette(var nova_paleta: RGB_palette);
 Procedure SetPalette(var nova_paleta: RGB_palette);
 Procedure Otevri;
 Procedure StatusLine(Msg : string);
 
implementation
 
var
 GraphDriver : integer; { Ovladač grafického zařízení }
 GraphMode  : integer; { Grafický mód}
 MaxX, MaxY : word;   { Maximální rozlišení obrazovky }
 ErrorCode  : integer; { Oznamuje jakékoli grafické chyby }
 MaxColor  : word;   { Maximální počet barev }
 OldExitProc : Pointer; { Ukládá adresu procedury Exit }
 SVGA256   : Integer; { Číslo 256 barevného ovladače }
 
type
 VgaInfoBlock = record
  VESASignature: array[0..3] of Byte;
  VESAVersion: Word;
  OEMStringPtr: Pointer;
  Capabilities: array[0..3] of Byte;
  VideoModePtr: Pointer;
 end;
 
const
 SVGA256Modes : array[0..2] of Word = ($0102, $0104, $0106);
 
{ Hledá nejvyšší podporované rozlišení této karty }
 
function GetHighestCap(Table: Pointer; Modes: Word; Size: Integer): Integer;
 near; assembler;
asm
    XOR   AX,AX
    LES   DI, Table
@@1:
    MOV   SI, Modes
    ADD   SI, Size
    ADD   SI, Size
    MOV   BX, ES:[DI]
    CMP   BX, 0FFFFH
    JE   @@4
    INC   DI
    INC   DI
    MOV   CX,Size
@@2:
    CMP   BX,[SI]
    JZ   @@3
    DEC   SI
    DEC   SI
    LOOP  @@2
@@3:
    CMP   AX,CX
    JA   @@1
    MOV   AX,CX
    JMP   @@1
@@4:
end;
 
{$IFDEF DPMI}
type
 TRealRegs = record
  RealEDI: Longint;
  RealESI: Longint;
  RealEBP: Longint;
  Reserved: Longint;
  RealEBX: Longint;
  RealEDX: Longint;
  RealECX: Longint;
  RealEAX: Longint;
  RealFlags: Word;
  RealES: Word;
  RealDS: Word;
  RealFS: Word;
  RealGS: Word;
  RealIP: Word;
  RealCS: Word;
  RealSP: Word;
  RealSS: Word;
 end;
 
function DetectSVGA256: Integer; far; assembler;
var
 Segment, Selector, VesaCap: Word;
asm
{$IFOPT G+}
    PUSH  0000H
    PUSH  0100H
{$ELSE}
    XOR   AX,AX
    PUSH  AX
    INC   AH
    PUSH  AX
{$ENDIF}
    CALL  GlobalDosAlloc
    MOV   Segment,DX
    MOV   Selector,AX
    MOV   DI,OFFSET RealModeRegs
    MOV   WORD PTR [DI].TRealRegs.RealSP, 0
    MOV   WORD PTR [DI].TRealRegs.RealSS, 0
    MOV   WORD PTR [DI].TRealRegs.RealEAX, 4F00H
    MOV   WORD PTR [DI].TRealRegs.RealES, DX
    MOV   WORD PTR [DI].TRealRegs.RealEDI, 0
    MOV   AX,DS
    MOV   ES,AX
    MOV   AX,0300H
    MOV   BX,0010H
    XOR   CX,CX
    INT   31H
    MOV   DI,OFFSET RealModeRegs
    MOV   AX,grError
    PUSH  AX
    CMP   WORD PTR [DI].TRealRegs.RealEAX,004FH
    JNZ   @@Exit
    POP   AX
    MOV   ES,Selector
    XOR   DI,DI
    CMP   ES:[DI].VgaInfoBlock.VESASignature.Word[0], 'EV'
    JNZ   @@Exit
    CMP   ES:[DI].VgaInfoBlock.VESASignature.Word[2], 'AS'
    JNZ   @@Exit
    MOV   AX,0000
    MOV   CX,1
    INT   31H
    MOV   VesaCap,AX
    MOV   DX,ES:[DI].VgaInfoBlock.VideoModePtr.Word[2]
    MOV   CX,4
    XOR   AX,AX
@@Convert:
    SHL   DX,1
    RCL   AX,1
    LOOP  @@Convert
    ADD   DX,ES:[DI].VgaInfoBlock.VideoModePtr.Word[0]
    ADC   AX,0
    MOV   CX,AX
    MOV   BX,VesaCap
    MOV   AX,0007H
    INT   31H
    INC   AX
    XOR   CX,CX
    MOV   DX,0FFFFH
    INT   31H
    MOV   ES,BX
    PUSH  ES
    PUSH  DI
{$IFOPT G+}
    PUSH  OFFSET SVGA256Modes
    PUSH  0003H
{$ELSE}
    MOV   SI, OFFSET SVGA256Modes
    PUSH  SI
    MOV   AX, 5
    PUSH  AX
{$ENDIF}
    CALL  GetHighestCap
    PUSH  AX
    MOV   BX,VesaCap
    MOV   AX,0001H
    INT   31H
@@Exit:
    PUSH  Selector
    CALL  GlobalDosFree
    POP   AX
end;
{$ELSE}
function DetectSVGA256: Integer; far; assembler;
var
 VesaInfo: array[0..255] of Byte;
asm
    MOV   AX,SS
    MOV   ES,AX
    LEA   DI,VesaInfo
    MOV   AX,4F00H
    INT   10H
    CMP   AX,004FH
    MOV   AX,grError
    JNZ   @@Exit
    CMP   ES:[DI].VgaInfoBlock.VESASignature.Word[0], 'EV'
    JNZ   @@Exit
    CMP   ES:[DI].VgaInfoBlock.VESASignature.Word[2], 'AS'
    JNZ   @@Exit
    LES   DI,ES:[DI].VgaInfoBlock.VideoModePtr
    PUSH  ES
    PUSH  DI
    MOV   AX, OFFSET SVGA256Modes
    PUSH  AX
    MOV   AX,3
    PUSH  AX
    CALL  GetHighestCap
@@Exit:
end;
{$ENDIF}
 
{$F+}
procedure Ukonceni;
begin
 ExitProc := OldExitProc; { Obnoví adresu procedury Exit }
 CloseGraph;       { Vypne grafický systém }
end; { Ukončení }
{$F-}
 
 
procedure SetPalette (var nova_paleta: RGB_palette);
  begin
   with reg do
   begin
    ah := $10;
    al := $12;
    bx := 0;
    cx := 256;
    dx := ofs(nova_paleta);
    es := seg(nova_paleta);
   end;
   intr($10, reg);
  end;
 
 procedure GetPalette (var nova_paleta: RGB_palette);
  begin
   with reg do
    begin
     ah := $10;
     al := $17;
     bx := 0;
     cx := 255;
     dx := ofs(nova_paleta);
     es := seg(nova_paleta);
    end;
   intr($10, reg);
  end;
 
 
 
procedure Otevri;
{ Inicializuje grafiku a oznamuje chyby, které mohou nastat }
var
 InGraphicsMode : boolean; { Flags initialization of graphics mode }
begin
 { when using Crt and graphics, turn off Crt's memory-mapped writes }
 DirectVideo := False;
 OldExitProc := ExitProc;        { save previous exit proc }
 ExitProc := @Ukonceni;        { insert our exit proc in chain }
 repeat
 
 
  SVGA256 := InstallUserDriver('SVGA256', @DetectSVGA256);
 
{$IFDEF Use8514}             { check for Use8514 $DEFINE }
  GraphDriver := IBM8514;
  GraphMode := IBM8514Hi;
{$ELSE}
  GraphDriver := Detect;        { použij autodetekci }
{$ENDIF}
  InitGraph(GraphDriver, GraphMode, PathToDriver);
  ErrorCode := GraphResult;       { Načte informace o chybách }
  if ErrorCode <> grOK then       { Chyba? }
  begin
   Writeln('Graphics error: ', GraphErrorMsg(ErrorCode));
   if ErrorCode = grFileNotFound then { Nemohu najít soubor s ovladačem }
   begin
    Writeln('Napiste prosim celou cestu k ovladaci svga256.bgi');
    WriteLn('<Ctrl-Break> pro ukonceni : ');
    Readln(PathToDriver);
    Writeln;
   end
   else
    Halt(1);             { Nějaké dalčí chyby: Ukonči }
  end;
 until ErrorCode = grOK;
 MaxColor := GetMaxColor; { Načítá maximální počet kreslících barev }
 MaxX := GetMaxX;     { Načítá max. rozlišení }
 MaxY := GetMaxY;
end; { Otevri }
 
procedure StatusLine(Msg : string);
{ Zobrazí spodní řádku s textem }
begin
 SetTextStyle(DefaultFont, HorizDir, 1);
 SetTextJustify(CenterText, TopText);
 SetLineStyle(SolidLn, 0, NormWidth);
 SetFillStyle(EmptyFill, 0);
 Bar(0, MaxY-(TextHeight('M')+4), MaxX, MaxY);   { Přepíše starou řádku }
 Rectangle(0, MaxY-(TextHeight('M')+4), MaxX, MaxY);
 OutTextXY(MaxX div 2, MaxY-(TextHeight('M')+2), Msg);
end; { StatusLine }
 
BEGIN
END.