{ BMI.PAS Copyright (c) Pavel Patak } { Po zadani vysky v cm a vahy v kg vypocte BMI index } { } { Datum:28.10.2004 http://www.trsek.com } Program BMI; Var Vyska, Vaha, PomocProm : Real; Begin Write('Zadej svou vysku v cm : '); Readln(Vyska); Write('Nyni udej svou vahu (v kg) : '); Readln(Vaha); Vyska:=Vyska/100; {Prevedeme na metry} PomocProm:=Vyska*Vyska; Writeln('Vase BMI je ',Vaha/PomocProm:5:2); Readln; End.