Editor for animate

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Ľuboš Saloky
Program: Animacie.pas
File exe: Animacie.exe
need: Mukogr.pasMukoutil.pasMyska.pas

Editor for animate.
{ MUKOUTIL.PAS                           }
{ Grafické utility.                         }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
unit MukoUtil;{MukoSoft graficke utility}
            INTERFACE
uses Dos,Myska,MukoGr,Crt;
{ ----- rozne doplnkove procedury a funkcie ----- }
procedure SuboroveOkno(APosX,APosY:word;Titul,Filter:string;var ASubor:SearchRec);
procedure Citaj(Dlzka,Odtien:byte);       {cita retazec do Ret}
{ ----- procedury pre pracu s priemrovanym pozadim ----- }
procedure PripravPozadie(RozX,RozY:word;Farba:byte;var ObrazUkaz:pointer);
procedure ZlikvidujPozadie(ObrazUkaz:pointer);
procedure PriemerujBitmapu(ObrazUkaz:pointer);
procedure StmavBitmapu(ObrazUkaz:pointer);
{ ----- pomocne procedury pre bitmapy ----- }
procedure PreklopBitmapu(RozX,RozY,Zdroj:word;Smer:shortint);
{-1=okolo hlavnej diagonaly, 1 okolo vedlajsej,2 okolo zvislej osi,-2 okolo vodorovnej}
procedure PosunVRamDole(oKolko:word);
 
 
           IMPLEMENTATION
procedure SuboroveOkno(APosX,APosY:word;Titul,Filter:string;var ASubor:SearchRec);
const Sirka=120;Vyska=124;
   SipkaHore:array[1..64] of byte=(0 ,0 ,0 ,55,55,0 ,0 ,0 ,
                   0 ,0 ,0 ,55,55,0 ,0 ,0 ,
                   0 ,0 ,55,59,59,55,0, 0 ,
                   0 ,0 ,55,59,59,55,0, 0 ,
                   0 ,55,59,63,63,59,55,0 ,
                   55,59,63,28,28,63,59,55,
                   55,59,63,28,28,63,59,55,
                   0 ,0 ,55,59,59,55,0 ,0 );
   SipkaDole:array[1..64] of byte=(0 ,0 ,55,59,59,55,0 ,0,
                   55,59,63,28,28,63,59,55,
                   55,59,63,28,28,63,59,55,
                   0 ,55,59,63,63,59,55,0 ,
                   0 ,0 ,55,59,59,55,0, 0 ,
                   0 ,0 ,55,59,59,55,0, 0 ,
                   0 ,0 ,0 ,55,55,0 ,0 ,0 ,
                   0 ,0 ,0 ,55,55,0 ,0 ,0 );
{ ----- suradnice RELATIVNE KU APosX,APosY v tvare XMIN,YMIN,XMAX,YMAX ----- }
   AktivIn:array[1..6,1..4]of byte=((4,19,Sirka-4,33),    {ramcek pre meno suboru}
                    (4,36,Sirka-4,96),    {ramcek s nazvami suborov}
                    (Sirka-13,37,Sirka-5,45), {sipka hore}
                    (Sirka-13,87,Sirka-5,95), {sipka dole}
                    (18,108,42,124),     {OK}
                    (46,108,94,124));     {ZAVRI}
var p1,p2,UdalostIn,PocetSub,HornySub,AktSub:integer;
  pomx,pomy:word;
  pomSubor:SearchRec;
  ATlacidla:byte;
  Adresar:array[1..100] of SearchRec;
{ ----- vypis adresara ----- }
 procedure ZmazCiarku;
 var p1:word;
 begin
  VypniKurzorMysi;
  p1:=APosY+45+(42 * (HornySub-1)) div (PocetSub-7);
  Nastav(APosX+Sirka-13,p1,0);
  CiaraVodorovna(8);
  PolozBod(APosX+Sirka-9,p1,59);
  PolozBod(APosX+Sirka-10,p1,59);
  ZapniKurzorMysi;
 end; {SuboroveOkno.ZmazCiarku }
 procedure VypisSubory;
 var p1:word;
 begin
  VypniKurzorMysi;
  Nastav(APosX+Sirka-13,APosY+45+(42* (HornySub-1)) div (PocetSub-7) ,69);
  CiaraVodorovna(8);
  Nastav(APosX+5,APosY+37,0);VyplnPlochu(Sirka-20,58);
  for p1:=1 to 7 do begin
   Nastav(APosX+6,APosY+30+8*p1,0);
   VypisPriehladne(Adresar[p1+HornySub-1].Name,SvetloModra);
  end;
  ZapniKurzorMysi;
 end; { SuboroveOkno.VypisSubory }
 { ----- nacitanie adresara a upravy ----- }
 procedure NacitajSubory(Filter:string);
 var p2:word;
   PomStr,FilStr:string;
 begin
  FillChar(Adresar,SizeOf(Adresar),#0);
  FindFirst('*.*',AnyFile,pomSubor);
  PocetSub:=1;
  while DosError=0 do begin
   FindNext(pomSubor);
   if pomSubor.Attr and Directory=0 then begin{DownCase}
    for p2:=1 to Length(pomSubor.Name) do
     if pomSubor.Name[p2] in ['A'..'Z'] then PomSubor.Name[p2]:=Chr(Ord(PomSubor.Name[p2])+32);
   end else                  {UpCase}
    for p2:=1 to Length(pomSubor.Name) do PomSubor.Name[p2]:=UpCase(PomSubor.Name[p2]);
   PomStr:=Copy(PomSubor.Name,Pos('.',PomSubor.Name)+1,3);
   if (pomSubor.Attr and Directory>0) or (PomStr=Filter) then begin
    Adresar[PocetSub]:=pomSubor;
    Inc(PocetSub);
   end;
  end;
  HornySub:=1;
  Dec(PocetSub);
 end; { Suboroveokno.NacitajSubory }
begin { SuboroveOkno }
{ ----- kreslenie ----- }
 VypniKurzorMysi;
 Nastav(APosX,APosY,15);Obdlznik(Sirka,Vyska);
 Nastav(APosX+1,APosY+1,12);Obdlznik(Sirka-2,Vyska-2);
 Nastav(APosX+Sirka div 2-Length(Titul)*4,APosY+4,0);
 VypisPriehladne(Titul,Zelena);
 Nastav(APosX+1,APosY+14,12);CiaraVodorovna(Sirka-2);
 Nastav(APosX+4,APosY+18,12);Obdlznik(Sirka-8,14);
 Nastav(APosX+4,APosY+36,12);Obdlznik(Sirka-8,60);
 Nastav(APosX+14,APosY+104,12);Ramcek(24,16,99);
 Nastav(APosX+42,APosY+104,12);Ramcek(48,16,99);
 Nastav(APosX+18,APosY+108,0);VypisPriehladne('OK',Zlta);
 Nastav(APosX+46,APosY+108,0);VypisPriehladne('ZAVRI',Zlta);
 Nastav(APosX+Sirka-13,APosY+37,0);PrilepBitmapu(8,8,Ofs(SipkaHore));
 Nastav(APosX+Sirka-13,APosY+87,0);PrilepBitmapu(8,8,Ofs(SipkaDole));
 Nastav(APosX+Sirka-9,APosY+45,59);CiaraZvisla(42);
 Nastav(APosX+Sirka-10,APosY+45,59);CiaraZvisla(42);
 Nastav(APosX+7,APosY+21,0);VypisPriehladne('*.'+Filter,SvetloModra);
 ASubor.Name:='';
 NacitajSubory(Filter);
 VypisSubory;
 ZapniKurzorMysi;
{ ----- cakanie na udalost ----- }
 repeat
  repeat
   ZistiPoziciu(pomx,pomy,ATlacidla);
  until ATlacidla>0;
  pomx:=pomx div 2;
  UdalostIn:=0;
  for p1:=1 to 6 do
   if (pomx>=APosX+AktivIn[p1,1]) and (pomx<=APosX+AktivIn[p1,3]) and
     (pomy>=APosY+AktivIn[p1,2]) and (pomy<=APosY+AktivIn[p1,4]) then UdalostIn:=p1;
{ ----- spracovanie udalosti ----- }
  case UdalostIn of
   1:begin     {natukanie mena suboru}
    VypniKurzorMysi;
    Nastav(APosX+5,APosY+19,0);VyplnPlochu(Sirka-10,12);
    Nastav(APosX+7,APosY+21,0);Citaj(12,SvetloModra);
    for p2:=1 to Length(pomSubor.Name) do    {DownCase}
     if Ret[p2] in ['A'..'Z'] then Ret[p2]:=Chr(Ord(Ret[p2])+32);
    ASubor.Name:='';
    for p1:=1 to PocetSub do
     if Ret=Adresar[p1].Name then ASubor:=Adresar[p1];
    if ASubor.Name='' then begin
     Nastav(APosX+5,APosY+19,0);VyplnPlochu(Sirka-10,12);
     Nastav(APosX+7,APosY+21,0);VypisPriehladne('*.'+Filter,SvetloModra);
    end;
    ZapniKurzorMysi;
   end;
   2:begin     {priamy vyber suboru}
    AktSub:=HornySub+(pomy-APosY-36) div 8;
    ASubor:=Adresar[AktSub];
    if ASubor.Attr and Directory=0 then begin
     Nastav(APosX+5,APosY+19,0);VyplnPlochu(Sirka-10,12);
     Nastav(APosX+7,APosY+21,0);VypisPriehladne(Adresar[AktSub].Name,SvetloModra);
    end;
   end;
   3:if HornySub>1 then begin {posun dole}
    ZmazCiarku;
    Dec(HornySub);
    VypisSubory;
   end;
   4:if HornySub<PocetSub-7 then begin {posun hore}
    ZmazCiarku;
    Inc(HornySub);
    VypisSubory;
   end;
  end;
  if (UdalostIn=3) or (UdalostIn=4) then Delay(150);
  if UdalostIn=2 then CakajNaPustenie;
  if ASubor.Attr and Directory>0 then begin
   ZmazCiarku;
   ChDir(ASubor.Name);
   NacitajSubory(Filter);
   VypisSubory;
   ASubor.Name:='';
   ASubor.Attr:=0;
   Nastav(APosX+5,APosY+19,0);VyplnPlochu(Sirka-10,12);
   Nastav(APosX+7,APosY+21,0);VypisPriehladne('*.'+Filter,SvetloModra);
  end;
 until UdalostIn>=5;
 if UdalostIn=6 then ASubor.Name:='';
end;
procedure ZmazKurzor;assembler;
asm
       mov ax,0000h    {zmaz kurzor}
       mov di,Adresa
       mov bx,320*8    {BX - posun offsetu od DI}
@DalsiRiadoQ:sub bx,320
       mov word[es:di+bx],ax
       jnz @DalsiRiadoQ
end;
procedure Citaj(Dlzka,Odtien:byte);assembler;
var Stot,Sek:byte;
asm
       lea si,Ret
       mov byte[si],0
       mov ax,VSeg
       mov es,ax
       cld
       mov Stot,0
       mov Sek,0
       mov si,0
{ ----- hlavny cakaci cyklus ----- }
@Cakaj:   mov ah,1      {if keypressed}
       int 16h      {znak je v AL}
       jnz @VypisPismeno
       mov ah,2Ch     {zisti systemovy cas}
       int 21h
       cmp Sek,dh     {prechod cez zmenu sekund}
       je @Pokracuj0
       add dl,100
@Pokracuj0: cmp Stot,dl
       ja @Cakaj  { ----- navrat do cakania, nic sa nedeje}
{ ----- blikanie kurzora ----- }
       mov Sek,dh
       add Stot,20
       cmp Stot,120
       jb @OK
       mov Stot,0
@OK:     xor si,1      {prekresli kurzor}
       test si,1      {if SI=0}
       je @Zapnuty
       mov ax,0000h    {zmaz kurzor}
       jmp @Pokracuj
@Zapnuty:  mov ax,1F1Fh    {vykresli kurzor}
@Pokracuj:  mov di,Adresa
       mov bx,320*8    {BX - posun offsetu od DI}
@DalsiRiadok:sub bx,320
       mov word[es:di+bx],ax
       jnz @DalsiRiadok
       jmp @Cakaj  { ----- navrat do cakania, bol prepisany kurzor }
{ ----- spracovanie Enter,Esc a nepustenie dalej ----- }
@VypisPismeno:mov ah,0
       int 16h
       cmp al,1Bh {Esc}
       je @Zmaz
       cmp al,0Dh {Enter}
       je @Koniec
       cmp al,08h {BkSp}
       je @SpracujBkSp
       lea si,Ret
       mov dl,byte[si]
       cmp dl,Dlzka
       jae @Cakaj  { ----- navrat do cakania, je vela znakov}
{ ----- vypisovanie pismena ----- }
       lea si,Ret
       inc byte[si]
       mov bl,byte[si]
       xor bh,bh
       mov byte[si+bx],al
       mov cl,al
       call ZmazKurzor
       mov al,cl
@SpracujPism:lea si,Font
       xor ah,ah
       shl ax,6
       add si,ax  {zdrojovy offset pre pismeno}
       mov di,Adresa{cielovy offset}
       mov cx,0
@DalsiBod:  mov al,byte[si]
       and al,$0F
       jz @Nekresli
       mov al,Odtien
       shl al,4
       add al,byte[si]
       mov [es:di],al
@Nekresli:  inc si
       inc di
       inc cx
       test cl,00000111b
       jnz @Pokracuj3
       add di,312
@Pokracuj3: cmp cx,63
       jbe @DalsiBod
       add Adresa,8
       jmp @Cakaj  { ----- navrat do cakania, bolo vypisane pismeno}
{ ----- spracovanie BkSp ----- }
@SpracujBkSp:lea si,Ret
       cmp byte[si],0
       je @Cakaj  { ----- navrat do cakania, uz dalej nie je mozne mazat}
       call ZmazKurzor
       mov bx,8
       mov ax,0
       sub Adresa,8
       mov di,Adresa
@DalsiW:   mov cx,4
     rep stosw
       add di,312
       dec bx
       cmp bx,0
       jne @DalsiW
       lea si,Ret
       dec byte[si]
       jmp @Cakaj { ----- navrat do cakania, zmazany znak}
@Zmaz:    lea si,Ret {zmazanie retazca}
       mov byte[si],0
@Koniec:   call ZmazKurzor
end;
procedure PripravPozadie(RozX,RozY:word;Farba:byte;var ObrazUkaz:pointer);
var ObrazSeg,p1:word;
begin
 GetMem(ObrazUkaz,RozX*RozY+16);
 ObrazSeg:=Seg(ObrazUkaz^)+1;
 MemW[ObrazSeg:0]:=RozX;
 MemW[ObrazSeg:2]:=RozY;
 for p1:=4 to RozX*RozY+4 do Mem[ObrazSeg:p1]:=Random(16)+16*Farba;
end;
 
procedure ZlikvidujPozadie(ObrazUkaz:pointer);
var RozX,RozY:word;
begin
 RozX:=MemW[Seg(ObrazUkaz^)+1:0];
 RozY:=MemW[Seg(ObrazUkaz^)+1:2];
 FreeMem(ObrazUkaz,RozX*RozY+16);
end;
 
procedure PriemerujBitmapu(ObrazUkaz:pointer);
var RozX,RozY,ObrazSeg:word;
begin
 ObrazSeg:=Seg(ObrazUkaz^)+1;
 RozX:=MemW[ObrazSeg:0];
 RozY:=MemW[ObrazSeg:2];
 asm
       cld
       push ds
       xor bx,bx     {pocitadlo v riadku}
       mov si,4      {cez SI sa citaju body}
       mov di,RozX
       add di,5      {a uklada do bodu s adresou DI }
       mov cx,RozY    {pocitadlo v stlpci}
       sub cx,2
       mov dx,RozX
       mov ax,ObrazSeg
       mov ds,ax
       mov es,ax
@DalsiRiadok:
@DalsiBod:   xor ah,ah
        mov al,byte[si]
        add al,byte[si+1]
        adc ah,0
        add al,byte[si+2]
        adc ah,0
        add si,dx     {na dalsi riadok}
        add al,byte[si]
        adc ah,0
        add al,byte[si+2]
        adc ah,0
        add si,dx     {na dalsi riadok}
        add al,byte[si]
        adc ah,0
        add al,byte[si+1]
        adc ah,0
        add al,byte[si+2]
        adc ah,0
        shr ax,3     {uz je spriemerovane}
 
        adc al,0
        stosb
 
        sub si,dx     {Ăşprava SI a smycka DalsiBod}
        sub si,dx
        inc si
        inc bx
        cmp bx,dx
        jb @DalsiBod
 
       xor bx,bx      {prechod na dalsi riadok}
       loop @DalsiRiadok
       pop ds
 end;
end;
Procedure StmavBitmapu(ObrazUkaz:pointer);
var ObrazSeg,Kolko:word;
begin
 ObrazSeg:=Seg(ObrazUkaz^)+1;
 Kolko:=MemW[ObrazSeg:0]*MemW[ObrazSeg:2];
 asm
       cld
       mov es,ObrazSeg
       mov di,4
       mov cx,Kolko
@DalsiBod:  mov al,byte[es:di]
       mov ah,al
       and ah,0F0h
       and al,00Fh
       shr al,1
       add al,ah
       stosb
       loop @DalsiBod
 end;
end; { StmavBitmapu }
 
 
procedure PreklopBitmapu(RozX,RozY,Zdroj:word;Smer:shortint);assembler;
asm
       cld      {inicializacia ES,SI,DI,CX,DX}
       mov ax,ds
       mov es,ax
       mov dx,RozY
       mov cx,RozX
       mov si,Zdroj
       mov di,Zdroj
       cmp Smer,-2
       jne @NieVodor
{----- preklapanie okolo vodorovnej osi ----- }
       mov ax,RozX
       mul dx
       sub ax,RozX   {offset ciela}
       add di,ax
       mov dx,RozY
       shr dx,1
@DalsiBod1: mov al,byte[di]
       movsb
       mov byte[si-1],al {vymena a posun indexovych registrov}
       loop @DalsiBod1
       sub di,RozX
       sub di,RozX
       mov cx,RozX
       dec dx
       jnz @DalsiBod1
       jmp @Hotovo
{ ----- preklapanie okolo zvislej osi ----- }
@NieVodor:  cmp Smer,2
       jne @NieZvis
       add di,RozX
       dec di
       shr cx,1  {priprava registrov}
       mov bx,cx
@DalsiBod3: mov al,byte[di]
       movsb
       mov byte[si-1],al
       sub di,2
       loop @DalsiBod3
       add si,RozX
       add di,RozX
       sub si,bx
       add di,bx
       mov cx,bx
       dec dx
       jnz @DalsiBod3
       jmp @Hotovo
{ ----- otacanie proti smeru hodinovych ruciciek ----- }
@NieZvis:  cmp Smer,-1
       jne @ProtiSmeru
       mov bx,Zdroj
@DalsiBod2: mov al,byte[si]
       mov ah,byte[di]
       mov byte[si],ah
       mov byte[di],al
       inc si
       add di,RozX
       loop @DalsiBod2
       add bx,RozX
       inc bx
       mov si,bx   {nova adresa}
       mov di,bx
       mov cx,dx   {presuvaj menej bajtov}
       dec cx
       dec dx
       jnz @DalsiBod2
       jmp @Hotovo
{ ----- preklapanie okolo vedlajsej diagonaly ----- }
@ProtiSmeru: cmp Smer,1
       jne @Hotovo
       add si,RozX {priprava registrov}
       add di,RozX
       dec si
       dec di
       mov bx,di
@DalsiBod4: mov al,byte[si]
       mov ah,byte[di]
       mov byte[si],ah
       mov byte[di],al
       dec si
       add di,RozX
       loop @DalsiBod4
       dec dx
       add si,RozX  {nova adresa SI}
       add si,dx
       mov di,si   {nova adresa DI}
       mov cx,dx   {presuvaj menej bajtov}
       cmp dx,0
       jne @DalsiBod4
@Hotovo:
end;
procedure PosunVRamDole(oKolko:word);assembler;
asm
       std
       push ds
       mov ax,VSeg
       mov es,ax
       mov ds,ax
       mov ax,oKolko
       mov cx,320
       mul cx
       mov si,63998
       sub si,ax
       mov di,63998
       mov cx,32000
       shr ax,1
       mov dx,ax  {odloz si tam pocet bajtov}
       sub cx,dx
     rep movsw
       cld
       mov di,0
       mov cx,dx
       mov ax,0
     rep stosw
       pop ds
end;
 
BEGIN
END.