{ NAHRADENIE_PISMEN.PAS Copyright (c) Pheo } { Program ktorý v danom súbore nahradí všetky malé písmená veľkými. } { } { Datum:06.04.2005 http://www.trsek.com } program nahradenie_pismen; var s1,s2:Text; c:char; begin assign(s1,'vstup.txt'); reset(s1); assign(s2,'vystup.txt'); rewrite(s2); while not(Eof(s1)) do begin read(s1,c); if (c>='a') and (c<='z') then c:=chr(ord(c)-ord('a')+ord('A')); write(s2,c); end; close(s1); close(s2); writeln('Hotovo.'); readln; end.