Program pre spr8vu objednßvok żal˙ziÝ.

Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
Kategˇria: Programy v Pascale
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
S˙bor exe: Zaluzie.exe
PotrebnÚ: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorenř pre vnutornÚ potreby firmy KOMA pre spravu objednßvok żal˙ziÝ.

Bliż╣Ý popis jednotlivřch funkciÝ:
F2 - Zal˙zia
Sl˙żi ako nosnß Ŕas╗ celÚho tohto programu daj˙ sa v ˛om zadßva╗ informßcie o objednßvateÁovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLA«IE.
Kv˘li neskor╣Ým rozpisom je możnÚ vyplni╗ (ęTVRź) program sa potom bude třmto riadi╗.
¤alej informßcie o tom kto bol dohadzovaŔ (DEALER), kto odmeriaval żal˙ziu (MERA╚) a nakoniec menß aż troch (MONT┴«NIKOV).
Je możnÚ ´alej vyplni╗ DATUM OBJEDNAVKY, s třm, że program okamżite prepoŔÝta kedy uplyie doba 14 dnÝ na vykonanie montßże (LEHOTA).
Ak je nßm znßma CENA żal˙zie po je vyplnenÝ okamżite vypoŔÝtava DOPLATOK. Po vyplnenÝ ZALOHY je vypoŔÝtanř doplatok znova.
Pri vypl˛ovanÝ mzdovřch nßkladov mßme pribliżnř mzdovř charakter pre jednotlivřch zainteresovanřch.
«al˙zie sa vypň˛aj˙ intuitÝvne priŔom ak nie je zadanß farba nie je możnÚ vyplni╗ żal˙ziu ´al╣iu.

╚ÝselnÝky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA s˙ aktivovanÚ okamżite po stlaŔenÝ klßvesy ENTER. Potom si staŔÝ vybra╗ potrebnÚ a znova stlaŔi╗ ENTER. Ak v╣ak mß użÝvateÁ ŔÝsla v krvi staŔÝ napÝsa╗ priamo ŔÝslo program si uż neako poradÝ sßm.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie ŔÝselnÝka dealerov (meraŔov, montßżnikov farieb). Pohyb ╣ipkami, ESC - koniec prßce, DEL - oznaŔ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie ŔÝselnÝka ulÝc. OstatnÚ ako u DEALER. Ak v╣ak stlacÝte ENTER na polożke vpravo objavÝ sa vßm okno MESTO, kde si vyberiete do akÚho mesta potrÝ ulica. Aj v meste je e╣te możnÚ vybra╗ KRAJ. ( Upozor˛ujem, że nßzvy s˙ pracovnÚ. Znamenß, że ich poużitie m˘że by╗ inÚ).
{ FAX.PAS          Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Rutiny pre pracu s faxom. Posielanie objednavok.         }
{                                  }
{ Datum:19.06.1995              http://www.trsek.com }
 
function getfax(meno:string):longint;
var f:text;
  s:string;
begin
 assign(f,meno);
 {$I-}
 reset(f);
 {$I+}                 { Nenasiel cislo subor s poslednym cislom faxu }
 if ioresult<>0 then begin
  rewrite(f);
  writeln(f,'0');
  getfax:=0;
  end
 else begin
  readln(f,s);
  getfax:=vali(s);
 end;
 close(f);
end;
 
procedure putfax(meno:string;cislo:integer);
var f:text;
  s:string;
begin
 assign(f,meno);
 rewrite(f);
 writeln(f,stri(cislo,1));
 close(f);
end;
 
function vytried(cfax:integer;pfax:string):longint;
const meno_sub='zaluzie.dat';
var cis,mcis:integer;
  err:integer;
  akt,kolko:longint;
  s,meno_o:string;
  i:longint;
  f:text;
  fza:file of tzaluz;
  fza1:file of fzaluz;
  zaluz:tzaluz;
  zaluf:fzaluz;
  bo:boolean;
begin
 if cfax=0 then begin vytried:=0;exit;end;
 hlaska('Hladam dane formulare pre FAX       ',-1);
 assign(f,pfax+'.$$$');
 rewrite(f);
 opendbase(subor);        { vyberie vsetky FAX pre danne cislo }
 for i:=1 to poc do begin
  cit_vety(subor,i);
  if (base[realy_find('ZMAZ')][1]<>'A') then
   if vali(base[realy_find('FAX')])=cfax then
    writeln(f,base[realy_find('ZALUZIA')],':',base[realy_find('S')],base[realy_find('SYMC')]);
   end;
 writeln(f,'0');
 close(f);
 
 assign(f,pfax+'.$$$');
 reset(f);readln(f,s);close(f);
 if vali(s)=0 then begin
  hlaska('Nen jdený žiaden FAXový vstup pod >íslom '+stri(cfax,6)+'.',-1);
  vytried:=0;
  exit;
  end;
 
                    { Vybera zname zaluzie }
 hlaska('Selektujem objednan žalúzie       ',-1);
 assign(f,pfax+'.$$$');
 reset(f);
                    { zo suboru zaluz.dat }
 assign(fza,meno_sub);
 {$I-}
 reset(fza);
 err:=ioresult;
 if err<>0 then begin
  rewrite(fza);
   err:=ioresult;
   end;
 {$I+}
 if err<>0 then begin hlaska('Chyba z pisu na disk. Pracovný disk chr nený proti z pisu.',0);exit;end;
 
 assign(fza1,pfax+'.$$1');          { Vyberie vsetky zaluzie }
 rewrite(fza1);
 
 readln(f,s);kolko:=0;
 while (not (eof(f)) ) do begin
 akt:=vali(copy(s,1,pos(':',s)-1));meno_o:=copy(s,pos(':',s)+1,text_obj);
 
 repeat
  seek(fza,akt);read(fza,zaluz);
  if not((zaluz.sirka=0) and (zaluz.vyska=0)) and not(zaluz.del) then begin
   with zaluf do begin
    meno_f:=meno_o;porad:=1;farba:=zaluz.farba;
    sirka:=zaluz.sirka;vyska:=zaluz.vyska;
    end;
   kolko:=kolko+1;
   seek(fza1,kolko);write(fza1,zaluf);
   end;
  akt:=zaluz.zani;
 until (akt=0);
 
 with zaluf do begin
  meno_f:=meno_o;farba:=nothing(SizeOf(zaluf.farba));
  sirka:=0;vyska:=0;porad:=0;
  end;
 
 kolko:=kolko+1;
 seek(fza1,kolko);write(fza1,zaluf);
 readln(f,s);
 bo:=eof(f);
 end;
 
 close(f);
 prikaz('del '+pfax+'.$$$');       { miesto erase }
 close(fza1);
 close(fza);
 vytried:=kolko;
end;
 
procedure zapis_fax(pfax:string);
var f:text;
  i:integer;
begin
 assign(f,pfax);
 append(f);
 fzoz:=prvy;
 for i:=1 to dlzpap do begin
   writeln(f,fzoz^.text);
   if i<>dlzpap then fzoz:=fzoz^.zani;
   end;
 writeln(f,chr(12));
 close(f);
 fzoz:=prvy;
 for i:=1 to dlzpap do begin
   fzoz^.text:=nothing(sirpap);
   if i<>dlzpap then fzoz:=fzoz^.zani;
   end;
end;
 
procedure fgotoxy(x,y:integer);
begin
 fgx:=x;fgy:=y;
end;
 
procedure fwrite(s:string);
var i:integer;
begin
 fzoz:=prvy;
 for i:=2 to fgy do if fzoz^.zani<>NIL then fzoz:=fzoz^.zani;
 for i:=fgx to fgx+length(s)-1 do if i<=sirpap then fzoz^.text[i]:=s[i-fgx+1];
end;
 
procedure fwriteln(s:string);
begin
 fwrite(s);
 fgy:=fgy+1;
end;
 
procedure hlavicka(x,y,typ_fa:integer);
begin
 case typ_fa of
   1: begin
     fgotoxy(x,y );fwriteln('┌──────┬──────┬───┬─────┐');
     fgotoxy(x,y+1);fwriteln('│ šírka│ výška│ ks│color│');
     fgotoxy(x,y+2);fwriteln('├──────┼──────┼───┼─────┤');
     end;
   2: begin
     fgotoxy(x,y );fwriteln('┌──────┬──────┬──────┬───┬─────┐');
     fgotoxy(x,y+1);fwriteln('│objed │ šírka│ výška│ ks│color│');
     fgotoxy(x,y+2);fwriteln('├──────┼──────┼──────┼───┼─────┤');
     end;
   end;
 fgx:=x;
end;
 
procedure paticka(x,y,typ_fa,stred:integer);
begin
 fgotoxy(x,y);
 if (y+3)>dlzpap then begin
   if stred in [1,2,3] then stred:=2
             else stred:=5;
   end;
 
 case stred of
  1:case typ_fa of
    1: fwriteln('├──────┼──────┼───┼─────┤');
    2: fwriteln('├──────┼──────┼──────┼───┼─────┤');
   end;
  2:case typ_fa of
    1: fwriteln('└──────┴──────┴───┴─────┘');
    2: fwriteln('└──────┴──────┴──────┴───┴─────┘');
   end;
  3:case typ_fa of
    1: fwriteln('├──────┴──────┴───┴─────┤');
    2: fwriteln('├──────┴──────┴──────┴───┴─────┤');
   end;
  4:case typ_fa of
    1: fwriteln('├──────┬──────┬───┬─────┤');
    2: fwriteln('├──────┬──────┬──────┬───┬─────┤');
   end;
  5:case typ_fa of
    1: fwriteln('└───────────────────────┘');
    2: fwriteln('└──────────────────────────────┘');
   end;
  end;
end;
 
procedure new_page(cfax,typ_fa,sir:integer;var str:integer;var zavri:boolean;prod:string);
begin
 if zavri then paticka(fgx,fgy,typ_fa,2);
 fgx:=fgx+sir;fgy:=3;zavri:=false;
 
 if fgx+sir>sirpap then begin
  zapis_fax(prod);fgx:=1;fgy:=1;str:=str+1;
  fwriteln('FAXový výstup >.'+stri(cfax,0)+' objedn vky žalúzií. Zo dňa '+get_realy_date(1)+' strana:'+stri(str,0));
  fgy:=fgy+1;
  end;
 hlavicka(fgx,fgy,typ_fa);zavri:=true;
end;
 
procedure fax_text(zdroj,prod:string;cfax,typ_fa:integer);
var f:text;
  fza:file of fzaluz;
  zaluf:fzaluz;
  sir,str:integer;
  i,in_far:integer;
  meno_o:string;
  poc:array[0..vcisla] of integer;
  ploch:array[0..vcisla] of double;
  in_ploch:array[0..vcisla] of double;
  in_poc:array[0..vcisla] of integer;
  zavri:boolean;           { pisat paticku a/n }
begin
 case typ_fa of
  1: sir:=length('└──────┴──────┴───┴─────┘')+1;
  2: sir:=length('└──────┴──────┴──────┴───┴─────┘')+1;
  end;
 fzoz:=NIL;
 fzoz:=zarad(fzoz^,nothing(sirpap));prvy:=fzoz;
 fgx:=1;fgy:=1;str:=1;zavri:=true;
 for i:=2 to dlzpap do fzoz:=zarad(fzoz^,nothing(sirpap));
 
 assign(f,prod);
 rewrite(f);
 close(f);
 
 assign(fza,zdroj);
 reset(fza);
 
 for i:=0 to vcisla do ploch[i]:=0;
 for i:=0 to vcisla do poc[i]:=0;
 for i:=0 to vcisla do in_ploch[i]:=0;
 for i:=0 to vcisla do in_poc[i]:=0;
 
 fwriteln('FAXový výstup >.'+stri(cfax,0)+' objedn vky žalúzií. Zo dňa '+get_realy_date(1)+' strana:'+stri(str,0));
 fgy:=fgy+1;meno_o:=nothing(text_obj);
 hlavicka(fgx,fgy,typ_fa);
 
 read(fza,zaluf);in_far:=vali(zaluf.farba);
 
 while ( not (eof(fza)) ) do begin
  if (fgy+2) > dlzpap then new_page(cfax,typ_fa,sir,str,zavri,prod);
  fgotoxy(fgx,fgy);
  case typ_fa of
  1: fwrite('│'+strr(zaluf.sirka,6)+'│'+strr(zaluf.vyska,6)+'│'+
         stri(zaluf.porad,3)+'│'+strsi(zaluf.farba,farba_sir)+'│');
  2: if meno_o<>zaluf.meno_f then
    fwrite('│'+zaluf.meno_f+'│'+strr(zaluf.sirka,6)+'│'+strr(zaluf.vyska,6)+'│'+
         stri(zaluf.porad,3)+'│'+strsi(zaluf.farba,farba_sir)+'│')
    else
    fwrite('│'+nothing(text_obj)+'│'+strr(zaluf.sirka,6)+'│'+strr(zaluf.vyska,6)+'│'+
         stri(zaluf.porad,3)+'│'+strsi(zaluf.farba,farba_sir)+'│');
  end;
 
  inc(fgy);zavri:=true;
 
  { Scitavaj podla farieb   Ak sirka*vyska<0.5 potom plocha=0.5   }
  { Oprava 27.3.96 bolo iba 5000 a pri vacsich cislach nad 32000 blbol }
  { Predpokladal Integer                        }
  if ( zaluf.sirka * zaluf.vyska ) < 5000.0 then begin
    ploch[ in_far ]  :=  ploch[ in_far ] + ( 5000.0 * zaluf.porad );
    in_ploch[ in_far ] := in_ploch[ in_far ] + ( 5000.0 * zaluf.porad );
   end
   else begin
   ploch[ in_far ]  := ploch[ in_far ] + zaluf.sirka * zaluf.vyska * zaluf.porad;
   in_ploch[ in_far ] := in_ploch[ in_far ] + zaluf.sirka * zaluf.vyska * zaluf.porad;
   end;
 
  in_poc[ in_far ] :=  in_poc[ in_far ] + zaluf.porad;
  poc[ in_far ]  :=   poc[ in_far ] + zaluf.porad;
 
  meno_o:=zaluf.meno_f;
  read(fza,zaluf);in_far:=vali(zaluf.farba);
 
  if meno_o<>zaluf.meno_f then begin    { Pre jednu objednavku vypis farby }
   if zavri then paticka(fgx,fgy,typ_fa,3);
   zavri:=false;
 
   for i:=3 to vcisla do in_ploch[2] := in_ploch[2] + in_ploch[i];
   for i:=3 to vcisla do  in_poc[2] :=  in_poc[2] + in_poc[i];
   in_ploch[2] := in_ploch[2] + in_ploch[0];
    in_poc[2] := in_poc[2]  + in_poc[0];
 
   if (fgy+2)>dlzpap then new_page(cfax,typ_fa,sir,str,zavri,prod);
 
   case typ_fa of
     1: fwriteln('│Col='+strri(in_ploch[2]/10000,7,3)+'m2 po>='+stri(in_poc[2],3)+'ks│');
     2: fwriteln('│ Col='+strri(in_ploch[2]/10000,7,3)+' m2 po>et='+stri(in_poc[2],3)+'ks │');
     end;
 
   { Ak je pre farbu 1 }
   if in_ploch[1]<>0 then
   case typ_fa of
     1: fwriteln('│Al='+strri(in_ploch[1]/10000,7,3)+' m2 po>='+stri(in_poc[1],3)+'ks│');
     2: fwriteln('│  Al='+strri(in_ploch[1]/10000,7,3)+' m2 po>et='+stri(in_poc[1],3)+'ks │');
     end;
 
   { Znuluj polia s kumulativnou sumou }
   for i:=0 to vcisla do in_ploch[i]:=0;
   for i:=0 to vcisla do in_poc[i]:=0;
   if fgy+2>=dlzpap then paticka(fgx,fgy,typ_fa,5)
            else paticka(fgx,fgy,typ_fa,4);
   zavri:=false;
   end;
 end;
 close(fza);          { miesto erase(fza); }
 prikaz('del '+zdroj);
 
 if zavri then begin
  paticka(fgx,fgy,typ_fa,3);
 
  for i:=3 to vcisla do in_ploch[2] := in_ploch[2] + in_ploch[i];
  for i:=3 to vcisla do  in_poc[2] :=  in_poc[2] + in_poc[i];
   in_ploch[2]:=in_ploch[2]+in_ploch[0];
   in_poc[2]:=in_poc[2]+in_poc[0];
 
  case typ_fa of
    1: fwriteln('│Col='+strri(in_ploch[2]/10000,7,3)+'m2 po>='+stri(in_poc[2],3)+'ks│');
    2: fwriteln('│ Col='+strri(in_ploch[2]/10000,7,3)+' m2 po>et='+stri(in_poc[2],3)+'ks │');
    end;
 
  if in_ploch[1]<>0 then
  case typ_fa of
    1: fwriteln('│Al='+strri(in_ploch[1]/10000,7,3)+' m2 po>='+stri(in_poc[1],3)+'ks│');
    2: fwriteln('│  Al='+strri(in_ploch[1]/10000,7,3)+' m2 po>et='+stri(in_poc[1],3)+'ks │');
    end;
 
  if not((fgy+1) > dlzpap) and zavri then paticka(fgx,fgy,typ_fa,5);
 end;
 
 fgotoxy(1,dlzpap);
 
 { Nakoniec vypis globalne pre kumulovane sumy farieb }
 for i:=3 to vcisla do ploch[2] := ploch[2] + ploch[i];
 ploch[2]:=ploch[2]+ploch[0];
 for i:=3 to vcisla do  poc[2] :=  poc[2] +  poc[i];
 poc[2]:=poc[2]+poc[0];
 
 fwrite(' Al ='+strri(ploch[1]/10000,7,3)+' m2 po>et='+stri(poc[1],6)+' ks  '+
    ' Col='+strri(ploch[2]/10000,7,3)+' m2 po>et='+stri(poc[2],6)+' ks ');
 
 zapis_fax(prod);
 
 fzoz:=prvy;               { Vycisti po sebe pamat }
 repeat
 fzoz:=vyrad(fzoz^);
 until (fzoz=NIL);
end;
 
function fax(cfax,typ_fa:integer):string;
var cis,err:integer;
  kolko:longint;
  fza,fza1:file of fzaluz;
  zaluz,zalu2:fzaluz;
  pfax:string;
  prv,dru:longint;
  f:text;
  i:word;
begin
 farba(ptlac,ftlac);pfax:='f'+get_realy_date(2);
 hlaska('',-2);
 okno(5,10,75,15,' Podmienka ','',ptlac);
 writeln(' ( Buď zad š existujúce >íslo, alebo 0 vytvor ďalší z nezaradených.) ');
 writeln('    Zadaj >íslo faxu :       Posledný mal >íslo :'+stri(getfax(nfax+'.dat'),6));
 if cfax=0 then cfax:=vali('0'+tread(30,3,5,stri(cfax,5),'',#0,#0));
 if cfax=0 then begin              { Ak je nula tak vytvori novy FAX }
   cis:=getfax(nfax+'.dat')+1;
 
   hlaska('Priradzujem nov, >íslo FAXu = '+stri(cis,5)+'      ',-1);
   opendbase(subor);
   i:=0;
   repeat
   i:=i+1;
   cit_vety(subor,i);
   if vali(base[realy_find('FAX')])=0 then begin
     base[realy_find('FAX')]:=stri(cis,hlavy[realy_find('FAX')].size);
     zap_vety(subor,i);
    end;
   until (i>=poc);
  end
  else cis:=cfax;
 
 kolko:=vytried(cis,pfax);              { Najdi vsetky pre danny FAX }
 if kolko=0 then begin
  {$I-}
  assign(f,pfax+'.txt');
  reset(f);
  {$I+}
  if IoResult=0 then prikaz('del '+pfax+'.txt');
  exit;
  end;
                        { Vytriedy zhodne }
 hlaska('H-ad m, ktor m"žem posp ja? !?!       ',-1);
 assign(fza,pfax+'.$$1');
 reset(fza);
 prv:=1;dru:=1;
 seek(fza,prv);read(fza,zaluz);
 
 repeat
 dru:=dru+1;
 seek(fza,dru);read(fza,zalu2);        { Nasiel co mu vyhovuje dve zhodne !!! }
 if (zaluz.sirka=zalu2.sirka) and (zaluz.vyska=zalu2.vyska) and
   (zaluz.farba=zalu2.farba) and (zaluz.porad<>0) then begin
   zaluz.porad:=zaluz.porad+1;
   zalu2.porad:=0;
   seek(fza,prv);write(fza,zaluz);
   seek(fza,dru);write(fza,zalu2);
   end;
                        { Presiel vsetky kontroly }
 if (vali(zalu2.farba)=0) then begin
   prv:=prv+1;
   seek(fza,prv);read(fza,zaluz);
   while ( (zaluz.farba=nothing( SizeOf(zalu2.farba))) and not(eof(fza)) ) do begin
      prv:=prv+1;
      seek(fza,prv);read(fza,zaluz);
      end;
   dru:=prv;
   end;                    { Je koniec suboru zaluzii }
 until ( (eof(fza) ));
 close(fza);
 
                        { Prefiltruj zaluzie }
 hlaska('Filtrujem n jdene ...       ',-1);
 assign(fza,pfax+'.$$1');
 reset(fza);
 assign(fza1,pfax+'.$$2');
 rewrite(fza1);
 seek(fza,1);
 read(fza,zaluz);
 while ( not (eof(fza)) ) do begin
   if (zaluz.porad<>0) then write(fza1,zaluz);
   read(fza,zaluz);
   end;
 
 write(fza1,zaluz);
 close(fza);                  { miesto erase(fza);}
 prikaz('del '+pfax+'.$$1');
 close(fza1);
                        { Vytvor textovy subor }
 hlaska('Vytv ram textovú zostavu.',40);
 fax_text(pfax+'.$$2','faxy\'+pfax+'.txt',cis,typ_fa);
 hlaska('',-2);
 if getfax(nfax+'.dat')<cis then putfax(nfax+'.dat',cis);
 view_text('faxy\'+pfax+'.txt',lav_kraj,ftlac,ptlac,prin);
end;