Program pre spr8vu objednávok žalúzií.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
Súbor exe: Zaluzie.exe
Potrebné: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorený pre vnutorné potreby firmy KOMA pre spravu objednávok žalúzií.

Bližší popis jednotlivých funkcií:
F2 - Zalúzia
Slúži ako nosná časť celého tohto programu dajú sa v ňom zadávať informácie o objednávateľovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLAŽIE.
Kvôli neskorším rozpisom je možné vyplniť (ŠTVRŤ) program sa potom bude týmto riadiť.
Ďalej informácie o tom kto bol dohadzovač (DEALER), kto odmeriaval žalúziu (MERAČ) a nakoniec mená až troch (MONTÁŽNIKOV).
Je možné ďalej vyplniť DATUM OBJEDNAVKY, s tým, že program okamžite prepočíta kedy uplyie doba 14 dní na vykonanie montáže (LEHOTA).
Ak je nám známa CENA žalúzie po je vyplnení okamžite vypočítava DOPLATOK. Po vyplnení ZALOHY je vypočítaný doplatok znova.
Pri vyplňovaní mzdových nákladov máme približný mzdový charakter pre jednotlivých zainteresovaných.
Žalúzie sa vypĺňajú intuitívne pričom ak nie je zadaná farba nie je možné vyplniť žalúziu ďalšiu.

Číselníky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sú aktivované okamžite po stlačení klávesy ENTER. Potom si stačí vybrať potrebné a znova stlačiť ENTER. Ak však má užívateľ čísla v krvi stačí napísať priamo číslo program si už neako poradí sám.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie číselníka dealerov (meračov, montážnikov farieb). Pohyb šipkami, ESC - koniec práce, DEL - označ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie číselníka ulíc. Ostatné ako u DEALER. Ak však stlacíte ENTER na položke vpravo objaví sa vám okno MESTO, kde si vyberiete do akého mesta potrí ulica. Aj v meste je ešte možné vybrať KRAJ. ( Upozorňujem, že názvy sú pracovné. Znamená, že ich použitie môže byť iné).
{ FILTER.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{                                  }
{ Datum:19.06.1995              http://www.trsek.com }
 
procedure clear_pod;
var i:integer;
begin
 for i:=1 to max_viet do podmien[i]:=0;
end;
 
function vyber_pod:byte;
var i,x:integer;
  prvy:boolean;
  pomoc:array[1..2,1..40] of byte;
  oxw1,oxw2,oyw1,oyw2:integer;
begin
 oxw1:=xw1;oxw2:=xw2;oyw1:=yw1;oyw2:=yw2;
 twindow(1,1,80,25);
 for i:=1 to poc_pod*5 do pomoc[i,1]:=get_znak(i,24,pomoc[i,2]);
 farba(pnzalu,fnzalu);gotoxy(4,24);write(' ');
 for i:=1 to poc_pod do write(podmienky[i],' ');
 x:=1;prvy:=true;ch:=#10;
 
 repeat
 if not(prvy) then ch:=readkey;
 farba(pnzalu,fnzalu);
 gotoxy(x*4+2,24);write(podmienky[x]);
 hlaska('',-2);
 twindow(1,1,80,25);
 
   if not(prvy) and (ch=#0) then begin
    ch:=readkey;
    case ch of
     #77: begin           { sipka vpravo }
       x:=x+1;if x>poc_pod then x:=1;
       end;
     #75: begin           { sipka vlavo }
       x:=x-1;if x<1 then x:=poc_pod;
       end;
     end;
    end;
 
 farba(pvzalu,fvzalu);
 gotoxy(x*4+2,24);write(podmienky[x]);
 hlaska(text_podmienky[x],-1);
 twindow(1,1,80,25);
 prvy:=false;
 until (ch=#13);
 
 for i:=1 to poc_pod*5 do put_znak(i,24,pomoc[i,2],pomoc[i,1]);
 hlaska('',-2);
 owindow(oxw1,oyw1,oxw2,oyw2);
 vyber_pod:=x
end;
 
function make_filter:integer;
var   v,i,akt:integer;
     f_base:array[1..max_viet] of string;
      okok:boolean;
    sub_find:SearchRec;
begin
 for i:=1 to max_viet do f_base[i]:=base[i];      { podmienky odloz }
 
 if s_exist('temp'+k_index,0) then prikaz('del temp'+k_index);
 prikaz('copy '+subor+k_index+' '+subor+'1'+k_index+' >nul');
 clear_all_index;
 opendbase(subor);
 
 akt:=0;
 for v:=1 to spoc do begin
   cit_vety(subor,v);
   i:=1;
   okok:=true;
   while ((formular[i].pol<>0) and (i<max_viet)) do begin
   if podmien[formular[i].pol]<>0 then
     case podmien[formular[i].pol] of
     1: if not( f_base[formular[i].pol] = base[formular[i].pol]) then okok:=false;
     2: if pos( strs(f_base[formular[i].pol],false) ,base[formular[i].pol]) =0 then okok:=false;
     3: if not(pos( strs(f_base[formular[i].pol],false) ,base[formular[i].pol]) =0) then okok:=false;
     4: if not( f_base[formular[i].pol] > base[formular[i].pol]) then okok:=false;
     5: if not( f_base[formular[i].pol] < base[formular[i].pol]) then okok:=false;
     6: if not( f_base[formular[i].pol] >= base[formular[i].pol]) then okok:=false;
     7: if not( f_base[formular[i].pol] <= base[formular[i].pol]) then okok:=false;
     end;
     inc(i);
    end;
  if okok then begin
   inc(akt);indexy[akt]:=fyzvet;
   if v>=max_ind then begin
     put_all_index('temp');
     akt:=0;
     end;
   end;
  end;
 
 put_all_index('temp');
 if s_exist('temp'+k_index,1) then begin
   make_filter:=1;
   prikaz('copy temp'+k_index+' '+subor+k_index+' >nul');
   prikaz('del temp'+k_index);
   put_index('filter',1,1);
   end
  else begin
   make_filter:=0;
   if s_exist('filter'+k_index,0) then prikaz('del filter'+k_index);
   end;
end;