Program pre spr8vu objednávok žalúzií.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
Súbor exe: Zaluzie.exe
Potrebné: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorený pre vnutorné potreby firmy KOMA pre spravu objednávok žalúzií.

Bližší popis jednotlivých funkcií:
F2 - Zalúzia
Slúži ako nosná časť celého tohto programu dajú sa v ňom zadávať informácie o objednávateľovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLAŽIE.
Kvôli neskorším rozpisom je možné vyplniť (ŠTVRŤ) program sa potom bude týmto riadiť.
Ďalej informácie o tom kto bol dohadzovač (DEALER), kto odmeriaval žalúziu (MERAČ) a nakoniec mená až troch (MONTÁŽNIKOV).
Je možné ďalej vyplniť DATUM OBJEDNAVKY, s tým, že program okamžite prepočíta kedy uplyie doba 14 dní na vykonanie montáže (LEHOTA).
Ak je nám známa CENA žalúzie po je vyplnení okamžite vypočítava DOPLATOK. Po vyplnení ZALOHY je vypočítaný doplatok znova.
Pri vyplňovaní mzdových nákladov máme približný mzdový charakter pre jednotlivých zainteresovaných.
Žalúzie sa vypĺňajú intuitívne pričom ak nie je zadaná farba nie je možné vyplniť žalúziu ďalšiu.

Číselníky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sú aktivované okamžite po stlačení klávesy ENTER. Potom si stačí vybrať potrebné a znova stlačiť ENTER. Ak však má užívateľ čísla v krvi stačí napísať priamo číslo program si už neako poradí sám.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie číselníka dealerov (meračov, montážnikov farieb). Pohyb šipkami, ESC - koniec práce, DEL - označ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie číselníka ulíc. Ostatné ako u DEALER. Ak však stlacíte ENTER na položke vpravo objaví sa vám okno MESTO, kde si vyberiete do akého mesta potrí ulica. Aj v meste je ešte možné vybrať KRAJ. ( Upozorňujem, že názvy sú pracovné. Znamená, že ich použitie môže byť iné).
{ FORMUL.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Pre pracu s formularmi vo formate stanovenom v T602.       }
{                                  }
{ Datum:19.06.1995              http://www.trsek.com }
 
function find(s:string):integer;
begin
 find:=0;
 for i:=1 to max_viet do begin
  if (formular[i].pol<>0) then
   if ( hlavy[formular[i].pol].nazov[1]=s[1] ) then
     if ( strs(hlavy[formular[i].pol].nazov,true)=s ) then
      begin find:=formular[i].pol;i:=max_viet;end;
  end;
end;
 
function form_find(s:string):integer;
begin
 form_find:=0;
 for i:=1 to max_viet do begin
  if (formular[i].pol<>0) then
   if ( hlavy[formular[i].pol].nazov[1]=s[1] ) then
     if ( strs(hlavy[formular[i].pol].nazov,true)=s ) then
      begin form_find:=i;i:=max_viet;end;
  end;
end;
 
function view_frm(meno:string):integer;
var f:text;
  i,i1,x,y,p:integer;
  s,sprem:string;
  prem:boolean;
  pom:formul;
 
begin
 for x:=1 to max_viet do begin
   formular[x].x:=0;formular[x].y:=0;
   formular[x].pol:=0;formular[x].rkluc:=' ';
   end;
 
 assign(f,meno+k_form);
 {$I-}
 reset(f);
 {$I+}
 if IOResult<>0 then begin
   hlaska(' Neexistuje subor s formularom '+meno+k_form,0);
   view_frm:=0;
   exit;
  end;
 s:='@';
 while ( not(eof(f)) and (s[1]='@')) do readln(f,s);
 
 gotoxy(1,1);prem:=false;y:=1;p:=0;sprem:='';
 while ( not(eof(f)) and (y<23) ) do begin
  writeln;
  for x:=1 to length(s) do
    if prem then begin
      if s[x]<>')' then sprem:=sprem+s[x]
        else begin
        prem:=false;i:=0;
        while ( (i<=max_viet) and (formular[p].pol=0) ) do begin
             i:=i+1;
             formular[p].pol:=i;
             for i1:=1 to length(sprem) do
             if hlavy[i].nazov[i1]<>sprem[i1] then formular[p].pol:=0;
            end;
        sprem:='';
        end;
       end
      else begin
       if s[x] in ['A'..'Z'] then formular[p+1].rkluc:=s[x];
       if copy(s,x,3)='$(:' then begin prem:=true;x:=x+2;p:=p+1;
         formular[p].x:=x-2;
         formular[p].y:=y;
        end
        else begin gotoxy(x,y);write(s[x]);end;
       end;
  readln(f,s);prem:=false;sprem:='';y:=y+1;
  while (s[1]='@') do readln(f,s);
 end;
 close(f);
 
 view_frm:=1;
 
 assign(f,poradie);                { Ak existuje subor poradie nacita ho }
 {$I-}
 reset(f);
 {$I+}
 if IOResult<>0 then exit;
 x:=1;
 
 while not(eof(f)) do begin
  readln(f,s);x:=x+1;
  y:=form_find(s);
  if (y<>0) and (formular[x].pol<>0) then begin
    pom.x:=formular[x].x;
    pom.y:=formular[x].y;
   pom.pol:=formular[x].pol;
  pom.rkluc:=formular[x].rkluc;
 
    formular[x].x:=formular[y].x;
    formular[x].y:=formular[y].y;
   formular[x].pol:=formular[y].pol;
  formular[x].rkluc:=formular[y].rkluc;
 
    formular[y].x:=pom.x;
    formular[y].y:=pom.y;
   formular[y].pol:=pom.pol;
  formular[y].rkluc:=pom.rkluc;
   end;
  end;
 close(f);
 
end;
 
procedure view_pol(pol:integer);
var s:string;
begin
 gotoxy(formular[pol].x,formular[pol].y);
 if hlavy[formular[pol].pol].typep='D' then
   write(ask_date(base[formular[pol].pol]))
  else write(base[formular[pol].pol]);
 gotoxy(formular[pol].x,formular[pol].y);
end;
 
function realy_find(s:string):integer;
begin
 realy_find:=0;
 for i:=1 to max_viet do begin
  if ( hlavy[i].nazov[1]=s[1] ) then
   if ( strs(hlavy[i].nazov,true)=s ) then
     begin realy_find:=i;i:=max_viet;end;
  end;
end;
 
procedure quick_view_all(var c_plocha,c_pocet:double;p_zal:boolean);
var i:integer;
begin
 i:=1;
 for i:=1 to max_viet do
  if (formular[i].pol<>0) then begin
    gotoxy(formular[i].x,formular[i].y);
    if hlavy[formular[i].pol].typep='D' then
        write(ask_date(base[formular[i].pol]))
     else write(base[formular[i].pol]);
   end;
 if p_zal then i:=proc_zaluz(base[realy_find('ZALUZIA')],true,c_plocha,c_pocet);
end;