Program pre spr8vu objednávok žalúzií.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
Súbor exe: Zaluzie.exe
Potrebné: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorený pre vnutorné potreby firmy KOMA pre spravu objednávok žalúzií.

Bližší popis jednotlivých funkcií:
F2 - Zalúzia
Slúži ako nosná časť celého tohto programu dajú sa v ňom zadávať informácie o objednávateľovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLAŽIE.
Kvôli neskorším rozpisom je možné vyplniť (ŠTVRŤ) program sa potom bude týmto riadiť.
Ďalej informácie o tom kto bol dohadzovač (DEALER), kto odmeriaval žalúziu (MERAČ) a nakoniec mená až troch (MONTÁŽNIKOV).
Je možné ďalej vyplniť DATUM OBJEDNAVKY, s tým, že program okamžite prepočíta kedy uplyie doba 14 dní na vykonanie montáže (LEHOTA).
Ak je nám známa CENA žalúzie po je vyplnení okamžite vypočítava DOPLATOK. Po vyplnení ZALOHY je vypočítaný doplatok znova.
Pri vyplňovaní mzdových nákladov máme približný mzdový charakter pre jednotlivých zainteresovaných.
Žalúzie sa vypĺňajú intuitívne pričom ak nie je zadaná farba nie je možné vyplniť žalúziu ďalšiu.

Číselníky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sú aktivované okamžite po stlačení klávesy ENTER. Potom si stačí vybrať potrebné a znova stlačiť ENTER. Ak však má užívateľ čísla v krvi stačí napísať priamo číslo program si už neako poradí sám.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie číselníka dealerov (meračov, montážnikov farieb). Pohyb šipkami, ESC - koniec práce, DEL - označ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie číselníka ulíc. Ostatné ako u DEALER. Ak však stlacíte ENTER na položke vpravo objaví sa vám okno MESTO, kde si vyberiete do akého mesta potrí ulica. Aj v meste je ešte možné vybrať KRAJ. ( Upozorňujem, že názvy sú pracovné. Znamená, že ich použitie môže byť iné).
{ MZDY.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Rutiny pre vypocet miezd jednotlivych montaznikov/meracov.    }
{                                  }
{ Datum:19.06.1995              http://www.trsek.com }
 
procedure mzdy(meno_s:string;viac:byte);
var  mm:file of temp_deal;
   td:temp_deal;
  polo:tdealer;
 t_polo:temp_deal;
  i,err:integer;
cis,strana,poc_y,cpoc:integer;
  pmzdy:string;
    f:text;
 celkom:real;
  nenul:boolean;
aky_text:string;
begin
 for i:=1 to length(meno_s) do meno_s[i]:=UpCase(meno_s[i]);
 nenul:=true;
 pmzdy:='mzdy\m'+get_realy_date(2)+'.txt';
 if viac=2 then pmzdy:='mzdy.$$$';
 if viac<>1 then begin
  hlaska(meno_s+' len těch >o nie>o majŁ, alebo vçetkěch. Vçetkěch [A/..]',-1);
  if not(readkey in ['a','A']) then nenul:=false;
  hlaska('',-2);
  end;
 
 if meno_s='DEALER' then aky_text:='Dealersk, mzdy KOMA ';
 if meno_s='MERAC' then aky_text:='Mera>sk, mzdy KOMA ';
 if meno_s='MONTAZ' then aky_text:='Mont §nick, mzdy KOMA ';
 
 assign(mm,meno_s+'.$$$');
 rewrite(mm);
 
 assign(fde,meno_s);
 {$I-}
 reset(fde);
 {$I+}
 if IoResult<>0 then begin
  hlaska('SŁbor '+meno_s+' pravdepodobne nejestvuje.',-1);
  exit;
  end;
 
 t_polo.cis_deal:=0;t_polo.mzda:=0;t_polo.priezv:='';t_polo.poc:=0;
 
 if viac<>1 then begin
  hlaska('ZotrieÔujem '+meno_s+'.',-1);
  for i:=1 to FileSize(fde) do begin
   seek(fde,i-1);read(fde,polo);
   t_polo.cis_deal:=polo.cis_deal;
    t_polo.priezv:=polo.priezv;
   seek(mm,i);write(mm,t_polo);
   end;
   close(fde);
  end
  else begin
   for i:=1 to FileSize(fde) do begin
     seek(mm,i);write(mm,t_polo);
    end;
   close(fde);
   i:=round(ddealer('Dealeri  ',meno_s,men,pre,false,0,0));
   textcolor(YELLOW);
   t_polo.cis_deal:=i;t_polo.priezv:=pre;
   seek(mm,i);write(mm,t_polo);
  end;
 
 close(mm);
 reset(mm);
 hlaska('',-2);
 
 hlaska('Prepo>Ątav m mzdy ...',-1);
 z_sound:=false;
 opendbase(subor);
 for i:=1 to poc do begin
 cit_vety(subor,i);
 hlaska('Prepo>Ątav m mzdy pre >:'+stri(i,3)+' z celkov,ho po>tu:'+stri(poc,3)+
     '. Percentu lne:'+stri(round(100*(i/poc)),3)+'%',-1);
 
 if meno_s='DEALER' then begin
   cis:=vali(base[realy_find('DEALER')]);
   if cis>0 then begin
    seek(mm,cis);read(mm,t_polo);
    t_polo.mzda:=t_polo.mzda+valr(base[realy_find('NAKL_D')]);
    inc(t_polo.poc);
    seek(mm,cis);write(mm,t_polo);
    end;
   end;
 
 if meno_s='MERAC' then begin
   cis:=vali(base[realy_find('MERAC')]);
   if cis>0 then begin
    seek(mm,cis);read(mm,t_polo);
    t_polo.mzda:=t_polo.mzda+valr(base[realy_find('NAKL_M')]);
    inc(t_polo.poc);
    seek(mm,cis);write(mm,t_polo);
    end;
   end;
 
 if meno_s='MONTAZ' then begin
   cis:=vali(base[realy_find('M1')]);
   if cis>0 then begin
    seek(mm,cis);read(mm,t_polo);
    t_polo.mzda:=t_polo.mzda+valr(base[realy_find('NAKL_M1')]);
    inc(t_polo.poc);
    seek(mm,cis);write(mm,t_polo);
    end;
 
   cis:=vali(base[realy_find('M2')]);
   if cis>0 then begin
    seek(mm,cis);read(mm,t_polo);
    t_polo.mzda:=t_polo.mzda+valr(base[realy_find('NAKL_M2')]);
    inc(t_polo.poc);
    seek(mm,cis);write(mm,t_polo);
    end;
 
   cis:=vali(base[realy_find('M3')]);
   if cis>0 then begin
    seek(mm,cis);read(mm,t_polo);
    t_polo.mzda:=t_polo.mzda+valr(base[realy_find('NAKL_M3')]);
    inc(t_polo.poc);
    seek(mm,cis);write(mm,t_polo);
    end;
   end;
 
  if keypressed then if readkey=#27 then begin
   hlaska('',-2);
   hlaska('Preruçen, u§Ąvate-om !!!',-1);
   i:=poc;
   end;
 
 end;         { end od main cyklu }
 
 close(mm);
 reset(mm);
 assign(f,pmzdy);   { Otvori textovy subor pre zostavu }
 rewrite(f);
 close(f);
 
 strana:=0;poc_y:=0;celkom:=0;cpoc:=0;
 z_hlava(strana,poc_y,f,aky_text);
 for i:=1 to FileSize(mm)-1 do begin
   seek(mm,i);
   read(mm,t_polo);
   if t_polo.cis_deal>0 then begin
     if not( (t_polo.mzda=0) and not(nenul)) then
     writeln(f,' '+t_polo.priezv+nothing(SizeOf(t_polo.priezv)-length(t_polo.priezv))+' '+strr(t_polo.mzda,11)+
          '   '+strr(t_polo.poc,6)+' objedn vok');
     celkom:=celkom+t_polo.mzda;
     cpoc:=cpoc+t_polo.poc;
     end;
   if poc_y>dlzpap then z_hlava(strana,poc_y,f,aky_text);
   end;
 
 if viac<>1 then begin
   writeln(f,'--------------------------------------------------------------------');
   writeln(f,' Celkom '+nothing(SizeOf(t_polo.priezv)-6)+strr(celkom,11)+
        '   '+strr(cpoc,6)+' objedn vok');
   end;
 
 close(mm);
 prikaz('del '+meno_s+'.$$$');
 writeln(f,chr(12));close(f);
 if viac<>2 then view_text(pmzdy,lav_kraj,ftlac,ptlac,prin);
 hlaska('',-2);
end;