Program pre spr8vu objednávok žalúzií.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
Súbor exe: Zaluzie.exe
Potrebné: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorený pre vnutorné potreby firmy KOMA pre spravu objednávok žalúzií.

Bližší popis jednotlivých funkcií:
F2 - Zalúzia
Slúži ako nosná časť celého tohto programu dajú sa v ňom zadávať informácie o objednávateľovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLAŽIE.
Kvôli neskorším rozpisom je možné vyplniť (ŠTVRŤ) program sa potom bude týmto riadiť.
Ďalej informácie o tom kto bol dohadzovač (DEALER), kto odmeriaval žalúziu (MERAČ) a nakoniec mená až troch (MONTÁŽNIKOV).
Je možné ďalej vyplniť DATUM OBJEDNAVKY, s tým, že program okamžite prepočíta kedy uplyie doba 14 dní na vykonanie montáže (LEHOTA).
Ak je nám známa CENA žalúzie po je vyplnení okamžite vypočítava DOPLATOK. Po vyplnení ZALOHY je vypočítaný doplatok znova.
Pri vyplňovaní mzdových nákladov máme približný mzdový charakter pre jednotlivých zainteresovaných.
Žalúzie sa vypĺňajú intuitívne pričom ak nie je zadaná farba nie je možné vyplniť žalúziu ďalšiu.

Číselníky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sú aktivované okamžite po stlačení klávesy ENTER. Potom si stačí vybrať potrebné a znova stlačiť ENTER. Ak však má užívateľ čísla v krvi stačí napísať priamo číslo program si už neako poradí sám.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie číselníka dealerov (meračov, montážnikov farieb). Pohyb šipkami, ESC - koniec práce, DEL - označ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie číselníka ulíc. Ostatné ako u DEALER. Ak však stlacíte ENTER na položke vpravo objaví sa vám okno MESTO, kde si vyberiete do akého mesta potrí ulica. Aj v meste je ešte možné vybrať KRAJ. ( Upozorňujem, že názvy sú pracovné. Znamená, že ich použitie môže byť iné).
{ OPTION.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Rutiny pre nacitanie alebo modifikaciu nastaveni programu.    }
{ Obdoba *.ini suboru.                       }
{                                  }
{ Datum:19.06.1995              http://www.trsek.com }
 
procedure default;
begin
  base[realy_find('POMEST')]:=stri(d_pomest,2);
  base[realy_find('FOMEST')]:=stri(d_fomest,2);
  base[realy_find('PNMEST')]:=stri(d_pnmest,2);
  base[realy_find('FNMEST')]:=stri(d_fnmest,2);
  base[realy_find('PVMEST')]:=stri(d_pvmest,2);
  base[realy_find('FVMEST')]:=stri(d_fvmest,2);
  base[realy_find('POZALU')]:=stri(d_pozalu,2);
  base[realy_find('FOZALU')]:=stri(d_fozalu,2);
  base[realy_find('PNZALU')]:=stri(d_pnzalu,2);
  base[realy_find('FNZALU')]:=stri(d_fnzalu,2);
  base[realy_find('PVZALU')]:=stri(d_pvzalu,2);
  base[realy_find('FVZALU')]:=stri(d_fvzalu,2);
  base[realy_find('PVHELP')]:=stri(d_pvhelp,2);
  base[realy_find('FVHELP')]:=stri(d_fvhelp,2);
  base[realy_find('PNHELP')]:=stri(d_pnhelp,2);
  base[realy_find('FNHELP')]:=stri(d_fnhelp,2);
  base[realy_find('PTLAC')]:=stri(d_ptlac,2);
  base[realy_find('FTLAC')]:=stri(d_ftlac,2);
  base[realy_find('FAX_TYP')]:=stri(d_typ_ffax,2);
  base[realy_find('DOBA_DOD')]:=stri(d_doba_dod,3);
  base[realy_find('PORADIE')]:='poradie';
  base[realy_find('POC_FZAL')]:=stri(d_poc_fzal,2);
  base[realy_find('LAV_KRAJ')]:=stri(d_lav_kraj,2);
  base[realy_find('CEN_DEA')]:=stri(d_cen_dea,3);
  base[realy_find('CEN_MER')]:=stri(d_cen_mer,3);
  base[realy_find('CEN_MON')]:=stri(d_cen_mon,3);
end;
 
procedure options(make:byte);
 
var   veta:integer;
 hlada,y,ys:integer;
     ch:char;
   s1,s2,s:string;
     vst:boolean;
  hore,dole:boolean;
     def:double;
begin
 def:=0;
 opendbase(option);
 cit_vety(option,1);
 
 if make=2 then begin
  default;
  zap_vety(option,1);
 end;
 
 if make=1 then begin
 farba(BLUE,YELLOW);
 okno(1,1,80,24,' Nastavenie ',' F4-Default ESC-Exit CRTL[znak]-Polozka ',pozalu);
 if view_frm(option)=0 then exit;
 veta:=poc;y:=1;vst:=false;          { Pociatocna veta je posledna }
 dole:=true;hore:=false;
 
 if poc=0 then begin             { ak je nahodou ciste DBF }
  poc:=1;veta:=poc;
  for i:=1 to max_viet do base[i]:=nothing(hlavy[i].size);
  s:=stri(poc,hlavy[formular[1].pol].size);
  for i:=1 to length(s) do base[formular[1].pol][i]:=s[i];
  zap_vety(option,veta);
  end;
 
 farba(pnzalu,fnzalu);
 quick_view_all(def,def,false);
 
 repeat
 farba(pvzalu,fvzalu);
 view_pol(y);
 kurzorzap(false);
 
 ch:=readkey;
 
 if ctrl_akt then begin
   farba(pnzalu,fnzalu);view_pol(y);
   ys:=find_p( UpCase( chr(ord(ch)+64) ) );
   if ys<>0 then y:=ys;
   ch:=#1;
  end;
 
 if ch=#0 then begin
   ch:=readkey;
   case (ch) of
 
    #62: begin
       default;
       farba(pnzalu,fnzalu);
       quick_view_all(def,def,false);
      end;
 
    #72: begin            { sipka hore }
       farba(pnzalu,fnzalu);view_pol(y);
       hore:=true;dole:=false;
       y:=y-1;if y<1 then y:=1;
      end;
 
    #80: begin            { sipka dole }
       farba(pnzalu,fnzalu);view_pol(y);
       y:=y+1;
       hore:=false;dole:=true;
      end;
 
     else begin
       base[formular[y].pol]:=uprav_pol(formular[y].pol,tread2(y,base[formular[y].pol],base[formular[y].pol],#0,ch));
       farba(pnzalu,fnzalu);view_pol(y);vst:=true;
       end;
     end;
   ch:=#0;
   end;
 
                        { vyplnovanie poloziek }
  if (ch in ['0'..'9','A'..'z',#13,#32]) then begin
    s:=strs(hlavy[formular[y].pol].nazov,true);
    vst:=true;
 
    if not (ch in [#13]) then begin
     if ch in ['0'..'9','A'..'z'] then    { bud edituje, alebo cisti polozku pre vyplnovanie }
       base[formular[y].pol]:=uprav_pol(formular[y].pol,tread2(y,nothing(hlavy[formular[y].pol].size),
                       base[formular[y].pol],#13,ch))
      else
       base[formular[y].pol]:=uprav_pol(formular[y].pol,tread2(y,base[formular[y].pol],base[formular[y].pol],#13,ch));
     hlada:=vali(base[formular[y].pol]);
     end
    else hlada:=0;
 
   farba(pnzalu,fnzalu);
   quick_view_all(def,def,false);
   y:=y+1;
  end;
 
  if (formular[y].pol=0) then y:=y-1;
 
  vst:=false;
 until (ch=#27);            { Koniec na ESC=#27   }
 zap_vety(option,veta);
 end;                  { zapis poslednu editovanu vetu do DBF suboru }
 
 pomest:=vali(base[realy_find('POMEST')]);
 fomest:=vali(base[realy_find('FOMEST')]);
 pnmest:=vali(base[realy_find('PNMEST')]);
 fnmest:=vali(base[realy_find('FNMEST')]);
 pvmest:=vali(base[realy_find('PVMEST')]);
 fvmest:=vali(base[realy_find('FVMEST')]);
 pozalu:=vali(base[realy_find('POZALU')]);
 fozalu:=vali(base[realy_find('FOZALU')]);
 pnzalu:=vali(base[realy_find('PNZALU')]);
 fnzalu:=vali(base[realy_find('FNZALU')]);
 pvzalu:=vali(base[realy_find('PVZALU')]);
 fvzalu:=vali(base[realy_find('FVZALU')]);
 pvhelp:=vali(base[realy_find('PVHELP')]);
 fvhelp:=vali(base[realy_find('FVHELP')]);
 pnhelp:=vali(base[realy_find('PNHELP')]);
 fnhelp:=vali(base[realy_find('FNHELP')]);
 ptlac :=vali(base[realy_find('PTLAC')]);
 ftlac :=vali(base[realy_find('FTLAC')]);
 doba_dod:=vali(base[realy_find('DOBA_DOD')])-1;
 sirpap:=vali(base[realy_find('FAX_SIR')]);
 dlzpap:=vali(base[realy_find('FAX_DLZ')]);
 subor:=strs(base[realy_find('ZALU_FOR')],false);
 s_zost:=strs(base[realy_find('ZOST_FOR')],false);
 s_kumu:=strs(base[realy_find('KUMU_FOR')],false);
 poradie:=strs(base[realy_find('PORADIE')],false)+k_por;
 poc_fzal:=vali(base[realy_find('POC_FZAL')]);
 typ_ffax:=vali(base[realy_find('FAX_TYP')]);
 cen_dea:=vali(base[realy_find('CEN_DEA')]);
 cen_mer:=vali(base[realy_find('CEN_MER')]);
 cen_mon:=vali(base[realy_find('CEN_MON')]);
 lav_kraj:=vali(base[realy_find('LAV_KRAJ')]);
 if (strs(base[realy_find('KONIEC')],true)='n') or
  (strs(base[realy_find('KONIEC')],true)='N') then end_yn:=false
                      else end_yn:=true;
end;