Program pre spr8vu objednávok žalúzií.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
Súbor exe: Zaluzie.exe
Potrebné: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorený pre vnutorné potreby firmy KOMA pre spravu objednávok žalúzií.

Bližší popis jednotlivých funkcií:
F2 - Zalúzia
Slúži ako nosná časť celého tohto programu dajú sa v ňom zadávať informácie o objednávateľovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLAŽIE.
Kvôli neskorším rozpisom je možné vyplniť (ŠTVRŤ) program sa potom bude týmto riadiť.
Ďalej informácie o tom kto bol dohadzovač (DEALER), kto odmeriaval žalúziu (MERAČ) a nakoniec mená až troch (MONTÁŽNIKOV).
Je možné ďalej vyplniť DATUM OBJEDNAVKY, s tým, že program okamžite prepočíta kedy uplyie doba 14 dní na vykonanie montáže (LEHOTA).
Ak je nám známa CENA žalúzie po je vyplnení okamžite vypočítava DOPLATOK. Po vyplnení ZALOHY je vypočítaný doplatok znova.
Pri vyplňovaní mzdových nákladov máme približný mzdový charakter pre jednotlivých zainteresovaných.
Žalúzie sa vypĺňajú intuitívne pričom ak nie je zadaná farba nie je možné vyplniť žalúziu ďalšiu.

Číselníky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sú aktivované okamžite po stlačení klávesy ENTER. Potom si stačí vybrať potrebné a znova stlačiť ENTER. Ak však má užívateľ čísla v krvi stačí napísať priamo číslo program si už neako poradí sám.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie číselníka dealerov (meračov, montážnikov farieb). Pohyb šipkami, ESC - koniec práce, DEL - označ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie číselníka ulíc. Ostatné ako u DEALER. Ak však stlacíte ENTER na položke vpravo objaví sa vám okno MESTO, kde si vyberiete do akého mesta potrí ulica. Aj v meste je ešte možné vybrať KRAJ. ( Upozorňujem, že názvy sú pracovné. Znamená, že ich použitie môže byť iné).
{ PR_ZAL.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Funkcionalita prepoctu zaluzii. Sluzi na kumulovanie zaluzii s  }
{ rovnakymi rozmermi tak, aby sa ulahcila a zlacnila ich vyroba.  }
{                                  }
{ Datum:19.06.1995              http://www.trsek.com }
 
function ctrl_akt:boolean;
begin
 if (mem[0:$417] and 4) > 0 then ctrl_akt:=true
              else ctrl_akt:=false;
end;
 
procedure stav_riad(plocha,pocet:double);
begin
 twindow(53,23,78,24);
 farba(pozalu,fozalu);
 write(' Plocha =',plocha/10000:7:3,' poc=',pocet:3:0);
 twindow(53,23-poc_fzal,78,22);
end;
 
function prepocet(sirka,vyska:real):real;
begin
 if (sirka=0) or (vyska=0) then begin prepocet:=0;end
 else
 if sirka*vyska<5000 then prepocet:=5000.0
           else prepocet:=sirka*vyska;
end;
 
function proc_zaluz(kolka:string;olist:boolean;var in_plocha,in_pocet:double):LongInt;
const subor='zaluzie.dat';
var err:integer;
  i,ir,x,poc:integer;
  ch:char;
  prv:boolean;
  index:array[1..vcisla] of integer;
  fza:file of tzaluz;
  zaluz:tzaluz;
  prva,akt,zani,pred:longint;
begin
 prva:=vali(kolka);akt:=prva;
 twindow(53,23-poc_fzal,78,22);
 farba(pozalu,16);
 clrscr;
 farba(pomest,fomest);
 assign(fza,subor);
 {$I-}
 reset(fza);
 err:=ioresult;
 if err<>0 then begin
   rewrite(fza);
   err:=ioresult;
   end;
 {$I+}
 if err<>0 then begin hlaska('Chyba z pisu na disk. Pracovně disk chraneně proti z pisu.',0);exit;end;
 
 farba(pnmest,fnmest);ir:=1;
 in_plocha:=0;in_pocet:=0;
 if prva=0 then begin
   prva:=filesize(fza);akt:=prva;
   zaluz.pred:=0;zaluz.zani:=0;zaluz.farba:=nothing(farba_sir);
   zaluz.sirka:=0;zaluz.vyska:=0;zaluz.del:=false;
   seek(fza,akt);write(fza,zaluz);
   end
  else begin
   seek(fza,akt);read(fza,zaluz);akt:=zaluz.zani;
   while (zaluz.zani<>0) do begin
    if not(zaluz.del) then begin
      if ( ir<=poc_fzal ) then begin        { vypisuj len prvych osem }
       gotoxy(2,ir);write(zaluz.sirka:6:2,' x ',zaluz.vyska:6:2,'  ',zaluz.farba:farba_sir);
       end;
 
      in_plocha := in_plocha + prepocet(zaluz.sirka,zaluz.vyska);
      in_pocet:=in_pocet+1;inc(ir);
      end;
    seek(fza,akt); read(fza,zaluz);
    akt:=zaluz.zani;
   end;
   stav_riad(in_plocha,in_pocet);
  end;
 
 proc_zaluz:=prva;
 if olist then begin
   close(fza);owindow(xw1,yw1,xw2,yw2);exit;end;
 
 poc:=i;i:=1;ch:=#1;x:=0;prv:=true;ch:=#13;
 akt:=prva;
 repeat
  if not(prv) then begin
   ch:=readkey;
   if ctrl_akt then ch:=#27;
   end;
 
  if (ch=#0) or prv then begin
   farba(pnmest,fnmest);
   gotoxy(2,i);write(zaluz.sirka:6:2,' x ',zaluz.vyska:6:2,'  ',zaluz.farba:farba_sir);
   if not(prv) then ch:=readkey;
   prv:=false;
   case ch of
    #83:begin                { DEL }
      in_plocha := in_plocha - prepocet(zaluz.sirka,zaluz.vyska);
      in_pocet:=in_pocet-1;
      zaluz.del:=true;farba(pozalu,16);delline;
      zani:=zaluz.zani;pred:=zaluz.pred;
      zaluz.pred:=0;zaluz.zani:=0;
      seek(fza,akt);write(fza,zaluz);
      akt:=zani;
      if akt=0 then akt:=pred;
      if pred=0 then proc_zaluz:=zani;
      if akt=0 then proc_zaluz:=0;
      if pred<>0 then begin
        seek(fza,pred);read(fza,zaluz);
        zaluz.zani:=zani;
        seek(fza,pred);write(fza,zaluz);
        end;
      if zani<>0 then begin
        seek(fza,zani);read(fza,zaluz);
        zaluz.pred:=pred;
        seek(fza,zani);write(fza,zaluz);
        end;
      end;
    #72:begin x:=x-1;            { sipka hore }
      if x<1 then begin
        x:=3;i:=i-1;
        if (i<1) then begin
         if (zaluz.pred<>0) then begin
           gotoxy(1,1);farba(pozalu,16);insline;i:=1;
           akt:=zaluz.pred;
           end
           else begin i:=1;prv:=true;ch:=#27;end;
       end
       else akt:=zaluz.pred;
      end;
      end;
    #80:begin x:=x+1;if x>3 then      { sipka dole }
        if zaluz.farba=nothing(farba_sir) then begin
         hlaska(' Ňalej nem"§eç najprv vyplĺ farbu',70);
         twindow(53,23-poc_fzal,78,22);
         x:=3;
         end
           else begin
            x:=1;i:=i+1;
            if i>poc_fzal then begin
             gotoxy(1,1);farba(pozalu,16);delline;i:=poc_fzal;end;
            if zaluz.zani=0 then begin
             zaluz.zani:=filesize(fza);
             seek(fza,akt);write(fza,zaluz);
             zaluz.pred:=akt;
             akt:=zaluz.zani;
             zaluz.zani:=0;
             zaluz.sirka:=0;
             zaluz.vyska:=0;
             zaluz.farba:=nothing(farba_sir);
             zaluz.del:=false;
             seek(fza,akt);write(fza,zaluz);
             in_pocet:=in_pocet+1;
             end
             else akt:=zaluz.zani;
            end;
            end;
    else begin
{       if x=1 then zaluz.sirka:=valr(tread( 2,i,6,strr(zaluz.sirka,6),#0,ch));
       if x=2 then zaluz.vyska:=valr(tread(11,i,6,strr(zaluz.vyska,6),#0,ch));
       if x=3 then begin
             zaluz.farba:=tread(20,i,farba_sir,zaluz.farba,#0,ch);
             twindow(53,16,78,23);
             end; }
       ch:=#80;prv:=true;
       end;
    end;
   if not(prv) then ch:=#0;
   end;
 
   seek(fza,akt);read(fza,zaluz);           { najprv odcita od globalou }
   in_plocha := in_plocha - prepocet(zaluz.sirka,zaluz.vyska);
   in_pocet:=in_pocet-1;
 
   farba(pnmest,fnmest);
   gotoxy(2,i);write(zaluz.sirka:6:2,' x ',zaluz.vyska:6:2,'  ',zaluz.farba:farba_sir);
 
   farba(pvmest,fvmest);
   if x=1 then begin gotoxy( 2,i);write(zaluz.sirka:6:2);gotoxy( 2,i);end;
   if x=2 then begin gotoxy(11,i);write(zaluz.vyska:6:2);gotoxy(11,i);end;
   if x=3 then begin gotoxy(20,i);write(zaluz.farba:farba_sir);gotoxy(20,i);end;
 
   if (ch in ['0'..'9','A'..'z','-','+','.',#32,#13]) then begin
    if x=1 then zaluz.sirka:=valr(tread( 2,i,6,'','',#13,ch));
    if x=2 then zaluz.vyska:=valr(tread(11,i,6,'','',#13,ch));
                      { bud hada cislo zaluzie alebo ciselnik }
    if x=3 then zaluz.farba:=tread(20,i,farba_sir,'','',#13,ch);
    ch:=#80;prv:=true;
 
    farba(pvmest,fvmest);
    if x=1 then begin gotoxy( 2,i);write(zaluz.sirka:6:2);gotoxy( 2,i);end;
    if x=2 then begin gotoxy(11,i);write(zaluz.vyska:6:2);gotoxy(11,i);end;
    if x=3 then begin gotoxy(20,i);write(zaluz.farba:farba_sir);gotoxy(20,i);end;
    end;
                       { potom pricita ku globalom }
  in_plocha := in_plocha + prepocet(zaluz.sirka,zaluz.vyska);
  in_pocet:=in_pocet+1;
  stav_riad(in_plocha,in_pocet);
  seek(fza,akt);write(fza,zaluz);
  until (ch in [#27,#9]);
  close(fza);
  farba(pnmest,fnmest);
  gotoxy(2,i);write(zaluz.sirka:6:2,' x ',zaluz.vyska:6:2,'  ',zaluz.farba:farba_sir);
  owindow(xw1,yw1,xw2,yw2);
end;