Program pre spr8vu objednávok žalúzií.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
Súbor exe: Zaluzie.exe
Potrebné: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorený pre vnutorné potreby firmy KOMA pre spravu objednávok žalúzií.

Bližší popis jednotlivých funkcií:
F2 - Zalúzia
Slúži ako nosná časť celého tohto programu dajú sa v ňom zadávať informácie o objednávateľovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLAŽIE.
Kvôli neskorším rozpisom je možné vyplniť (ŠTVRŤ) program sa potom bude týmto riadiť.
Ďalej informácie o tom kto bol dohadzovač (DEALER), kto odmeriaval žalúziu (MERAČ) a nakoniec mená až troch (MONTÁŽNIKOV).
Je možné ďalej vyplniť DATUM OBJEDNAVKY, s tým, že program okamžite prepočíta kedy uplyie doba 14 dní na vykonanie montáže (LEHOTA).
Ak je nám známa CENA žalúzie po je vyplnení okamžite vypočítava DOPLATOK. Po vyplnení ZALOHY je vypočítaný doplatok znova.
Pri vyplňovaní mzdových nákladov máme približný mzdový charakter pre jednotlivých zainteresovaných.
Žalúzie sa vypĺňajú intuitívne pričom ak nie je zadaná farba nie je možné vyplniť žalúziu ďalšiu.

Číselníky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sú aktivované okamžite po stlačení klávesy ENTER. Potom si stačí vybrať potrebné a znova stlačiť ENTER. Ak však má užívateľ čísla v krvi stačí napísať priamo číslo program si už neako poradí sám.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie číselníka dealerov (meračov, montážnikov farieb). Pohyb šipkami, ESC - koniec práce, DEL - označ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie číselníka ulíc. Ostatné ako u DEALER. Ak však stlacíte ENTER na položke vpravo objaví sa vám okno MESTO, kde si vyberiete do akého mesta potrí ulica. Aj v meste je ešte možné vybrať KRAJ. ( Upozorňujem, že názvy sú pracovné. Znamená, že ich použitie môže byť iné).
{ TRSEK.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Unit pre zobrazovanie na obrazovku, citanie z klavesnice.     }
{                                  }
{ Datum:19.06.1995              http://www.trsek.com }
 
unit TRSEK;
interface
uses kniznic;
 var strana:array[1..2,1..80,1..24] of byte;
 procedure KurzorZap(ZapVyp:boolean);
 procedure farba(x,y:integer);
 function tread(x,y:integer;d:byte;s,old:string;sedy,znak:char):string;
 procedure open_win(xl,yl,xp,yp:integer;text:string;color:integer);
 procedure vezmi(x1,y1,x2,y2:integer);
 procedure poloz(x1,y1,x2,y2:integer);
 procedure koniec(naz_prog,rok:string);
 function get_znak(x,y:byte;var farba:byte):byte;
 procedure put_znak(x,y,farba,znak:byte);
 procedure clear_keyb;
 
 implementation
 uses crt,dos;
 
procedure KurzorZap(ZapVyp:boolean);
 var
  Regs : Registers;
 begin
   with Regs do
   begin
    AH := $03;
    BH := $00;
    Intr($10,Regs);
    If not (Zapvyp) then
    CH := CH or $20
    else
    CH := CH and $DF;
    AH := $01;
    Intr($10,Regs);
   end;
 end;
 
procedure farba(x,y:integer);
begin
 if x in [0..15] then textbackground(x);
 if y in [0..15] then textcolor(y);
end;
 
function tread(x,y:integer;d:byte;s,old:string;sedy,znak:char):string;
 var s1,s2,sz:string;
   st:char;
   x1,i,ins:integer;
   prv:boolean;
   label tam;
 begin
  x1:=x;ins:=1;kurzorZap(true);prv:=true;
  if sedy=#255 then prv:=false;
  s:=copy(s,1,d);
  if length(s)<d then for i:=length(s) to d-1 do s:=s+' ';
  gotoxy(x,y);write(s);sz:=s;
  if (x>0) and (x<81) and (y>0) and (y<25) and(x+d<81) then
               begin
               gotoxy(x,y);
               repeat
               if not(prv) then st:=readkey
                   else begin
                    if sedy=#13 then begin
                      prv:=false;st:=znak;
                      end
                     else st:=sedy;
                   end;
 
     if (st=#27) or (st=#8) or (st=#0) or (st=#13) then
         begin if st=#0 then
              begin
               if prv then st:=znak
                   else st:=readkey;
               prv:=false;
               if st=#59 then s:=old;
               if st=#75 then x1:=x1-1;
               if st=#77 then x1:=x1+1;
               if st=#71 then x1:=x;
               if st=#79 then begin
                        i:=d+1;x1:=x+d;
                        repeat
                        i:=i-1;
                        s1:=copy(s,i,1);
                        if (s1=' ') then x1:=x+i-1;
                        until (i=0) or (not(s1=' '));
                       st:=#0;
                       end;
              end;
            if st=#27 then begin gotoxy(x,y);write(sz);kurzorZap(false);tread:=sz;exit;end;
            if st=#8 then begin s1:=copy(s,1,x1-x-1);
                       s2:=copy(s,x1-x+1,d-x1+x);
                       s:=s1+s2+' ';
                       x1:=x1-1;
                    end;
            if st=#83 then begin s1:=copy(s,1,x1-x);
                       s2:=copy(s,x1-x+2,d-x1+x);
                       s:=s1+s2+' ';
                    end;
            if st=#82 then begin if ins=2 then ins:=1
                           else ins:=2;
                    end;
 
         end
         else begin
               s1:=copy(s,1,x1-x);
               s2:=copy(s,x1+ins-x,d-x1+x);
               s:=s1+copy(st,1,1)+s2;
               s:=copy(s,1,d);st:='a';
               x1:=x1+1;if (x1>x+d) then x1:=x+d;
           end;
    if x1<x then x1:=x;
    if x1>x+d then x1:=x+d;
    s:=copy(s,1,d);
    gotoxy(x,y);write(s);gotoxy(x1,y);
   until ( (st in [#13,#72,#80]) or ( ((x1-x) >= d) and (st in ['0'..'9','-','+','.','A'..'z'])) );
  tread:=s;farba(0,15);kurzorZap(false);
  end;
 end;
 
procedure open_win(xl,yl,xp,yp:integer;text:string;color:integer);
 var i,xs,ys:integer;
  p:real;
 begin
 owindow(xl,yl,xp,yp);
 p:=(yp-yl)/(xp-xl);
 xs:=round((xp-xl)/2)+xl;
 ys:=round((yp-yl)/2)+yl-1;
 textbackground(color);
 for i:=1 to round((xp-xl)/2) do begin
  owindow(xs-i,ys-round(i*p-0.6),xs+i,ys+round(i*p));
  clrscr;
  kurzorzap(false);
  delay(8);
  end;
 owindow(1,1,80,24);
 for i:=xl to xp do begin
  gotoxy(i,yl);write('Í');end;
 gotoxy(xp,yl);write('ť');
 for i:=yl+1 to yp do begin
  gotoxy(xp,i);write('ş');end;
 gotoxy(xp,yp);write('ź');
 for i:=xp-1 downto xl do begin
  gotoxy(i,yp);write('Í');end;
 gotoxy(xl,yp);write('Č');
 for i:=yp-1 downto yl do begin
  gotoxy(xl,i);write('ş');end;
 gotoxy(xl,yl);write('É');
 gotoxy(xs-(length(text) div 2),yl);write(' ',text,' ');
 owindow(xl+1,yl+1,xp-1,yp-1);
end;
 
procedure vezmi(x1,y1,x2,y2:integer);
var i,y:integer;
  reg:registers;
begin
 owindow(1,1,80,25);
 for i:=x1 to x2 do
 for y:=y1 to y2 do begin
  gotoxy(i,y);
  reg.ah:=8;
  reg.bh:=0;
  intr($10,reg);
  strana[1,i,y]:=reg.ah;
  strana[2,i,y]:=reg.al;
  end;
end;
 
procedure poloz(x1,y1,x2,y2:integer);
var i,y:integer;
  reg:registers;
begin
 owindow(1,1,80,25);
 for i:=x1 to x2 do
 for y:=y1 to y2 do begin
  gotoxy(i,y);
  reg.ah:=$9;
  reg.bh:=0;
  reg.al:=strana[2,i,y];
  reg.bl:=strana[1,i,y];
  reg.cx:=1;
  intr($10,reg);
  end;
end;
 
procedure koniec(naz_prog,rok:string);
begin
 farba(BLACK,-1);
 clrscr;
 farba(BLUE,YELLOW);
 writeln;
 writeln(copy(naz_prog+'        ',1,15)+
     ' Software by TRSEK. All right reserved, copyright TRSEK (c) '+rok+'.');
end;
 
function get_znak(x,y:byte;var farba:byte):byte;
var reg:registers;
  xo,yo:integer;
begin
 xo:=wherex;yo:=wherey;
 gotoxy(x,y);
 reg.ah:=8;
 reg.bh:=0;
 intr($10,reg);
 get_znak:=reg.al;
 farba:=reg.ah;
 gotoxy(xo,yo);
end;
 
procedure put_znak(x,y,farba,znak:byte);
var reg:registers;
  xo,yo:integer;
begin
 xo:=wherex;yo:=wherey;
 gotoxy(x,y);
 reg.ah:=$9;
 reg.bh:=0;
 reg.al:=znak;
 reg.bl:=farba;
 reg.cx:=1;
 intr($10,reg);
 gotoxy(xo,yo);
end;
 
procedure clear_keyb;
var Reg:Registers;
begin
 Reg.AX:=$C06;
 Reg.DL:=$FF;
 intr($21,Reg);
end;
 
end.