Program pre spr8vu objednávok žalúzií.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
Súbor exe: Zaluzie.exe
Potrebné: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorený pre vnutorné potreby firmy KOMA pre spravu objednávok žalúzií.

Bližší popis jednotlivých funkcií:
F2 - Zalúzia
Slúži ako nosná časť celého tohto programu dajú sa v ňom zadávať informácie o objednávateľovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLAŽIE.
Kvôli neskorším rozpisom je možné vyplniť (ŠTVRŤ) program sa potom bude týmto riadiť.
Ďalej informácie o tom kto bol dohadzovač (DEALER), kto odmeriaval žalúziu (MERAČ) a nakoniec mená až troch (MONTÁŽNIKOV).
Je možné ďalej vyplniť DATUM OBJEDNAVKY, s tým, že program okamžite prepočíta kedy uplyie doba 14 dní na vykonanie montáže (LEHOTA).
Ak je nám známa CENA žalúzie po je vyplnení okamžite vypočítava DOPLATOK. Po vyplnení ZALOHY je vypočítaný doplatok znova.
Pri vyplňovaní mzdových nákladov máme približný mzdový charakter pre jednotlivých zainteresovaných.
Žalúzie sa vypĺňajú intuitívne pričom ak nie je zadaná farba nie je možné vyplniť žalúziu ďalšiu.

Číselníky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sú aktivované okamžite po stlačení klávesy ENTER. Potom si stačí vybrať potrebné a znova stlačiť ENTER. Ak však má užívateľ čísla v krvi stačí napísať priamo číslo program si už neako poradí sám.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie číselníka dealerov (meračov, montážnikov farieb). Pohyb šipkami, ESC - koniec práce, DEL - označ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie číselníka ulíc. Ostatné ako u DEALER. Ak však stlacíte ENTER na položke vpravo objaví sa vám okno MESTO, kde si vyberiete do akého mesta potrí ulica. Aj v meste je ešte možné vybrať KRAJ. ( Upozorňujem, že názvy sú pracovné. Znamená, že ich použitie môže byť iné).
{ ZALUZ.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ POmocne rutiny pre program zaluzie.                }
{                                  }
{ Datum:19.06.1995              http://www.trsek.com }
 
function uprav_pol(pol:integer;s:string):string;
var d,m,r:string;
begin
 
 if (hlavy[pol].typep='N') then
  if hlavy[pol].desat>0 then s:=strr(valr(s),hlavy[pol].size)
             else s:=stri(vali(s),hlavy[pol].size);
 
 if (hlavy[pol].typep='D') then begin
   d:=copy(s,7,2);m:=copy(s,5,2);r:=copy(s,1,4);
   if vali(r)<1995 then r:='1995';
   if not(vali(m) in [1..12]) then m:='01';
   if not(vali(d) in [1..31]) then d:='01';
   if (vali(m) in [4,6,9,11]) and (d='31') then d:='30';
   if (vali(m) in [2]) and (vali(copy(s,3,2))>29) then d:='29';
   s:=r+m+d;
  end;
 
 if (hlavy[pol].typep='L') then
  if not(s[1] in ['A','a','N','n']) then s[1]:='N';
 
 s:=s+nothing(80);
 s:=copy(s,1,hlavy[pol].size);
 uprav_pol:=s;
end;
 
function tread2(y:integer;s,old:string;sedy,znak:char):string;
var sp:string;
 d,m,r:integer;
begin
 if hlavy[formular[y].pol].typep='D' then begin
     d:=vali(tread(formular[y].x ,formular[y].y,2,s[1]+s[2],old,sedy,znak));
     m:=vali(tread(formular[y].x+3,formular[y].y,2,s[3]+s[4],old,#255,#32));
     r:=vali(tread(formular[y].x+6,formular[y].y,4,s[5]+s[6]+s[7]+s[8],old,#255,#32));
     sp:=stri(r,4);
     if m<10 then sp:=sp+'0'+stri(m,1)
         else sp:=sp+stri(m,2);
     if d<10 then sp:=sp+'0'+stri(d,1)
         else sp:=sp+stri(d,2);
     tread2:=sp;
  end
  else
   tread2:=tread(formular[y].x,formular[y].y,hlavy[formular[y].pol].size,s,old,sedy,znak);
end;
 
function find_p(znak:char):integer;       { Najdi prvy vyhovujuci CTRL + znak }
var x,y,p:integer;
begin
 y:=1;p:=0;
 repeat
 if formular[y].pol <> 0 then
   if znak=formular[y].rkluc then p:=1;
 y:=y+1;
 until ( (p>0) or (y>max_viet) );
 
 if p>0 then find_p:=y-1
    else find_p:=0;
end;
 
procedure zakazka;
const d_text='PgDn,PgUp F4-Nově F7-Filter Shift+F8-zrus ENTER-ŹĄselnĄk CRTL[znak]-Polo§ka';
var   veta:integer;
 hlada,y,ys:integer;
    i1,p:integer;
     ch:char;
   s1,s2,s:string;
     vst:boolean;
  hore,dole:boolean;
 c_plocha,c_pocet:double;
    prvy:boolean;
  prepocet:boolean;
   filter:boolean;
begin
 farba(pozalu,fozalu);
 okno(1,1,80,24,' Zak zka zad vanie ',d_text,pozalu);
 opendbase(subor);
 cit_vety(subor,1);
 if view_frm(subor)=0 then exit;
 
 veta:=poc;y:=1;vst:=false;          { Pociatocna veta je posledna }
 dole:=true;hore:=false;
 
 if poc=0 then begin             { ak je nahodou ciste DBF }
  poc:=1;veta:=poc;
  for i:=1 to max_viet do base[i]:=nothing(hlavy[i].size);
  s:=stri(poc,hlavy[formular[1].pol].size);
  for i:=1 to length(s) do base[formular[1].pol][i]:=s[i];
  zap_vety(subor,veta);
  end;
 
 cit_vety(subor,veta);
 farba(pnzalu,fnzalu);
 quick_view_all(c_plocha,c_pocet,true);
 prvy:=true;prepocet:=false;filter:=false;
                      { taku vetu nastavi }
                      { Je zapnuty filter }
 if s_exist('filter'+k_index,0) then hlaska('Filter zapnuty !!! Pocet='+stri(poc,3),-1);
 
 repeat
 farba(pvzalu,fvzalu);
 view_pol(y);
 kurzorzap(false);
                    { prvy znamena prejst vsetky kontroly na E }
 if not(prvy) then ch:=readkey;
 
 if ctrl_akt then begin
   farba(pnzalu,fnzalu);view_pol(y);
   ys:=find_p( UpCase( chr(ord(ch)+64) ) );
   if ys<>0 then y:=ys;
   ch:=#1;
  end;
 
 if not(prvy) then           { prvy znamena prejst vsetky kontroly na E }
 if ch=#0 then begin
   ch:=readkey;
   case (ch) of
 
    #72: begin            { sipka hore }
       farba(pnzalu,fnzalu);view_pol(y);
       hore:=true;dole:=false;
       y:=y-1;if y<1 then y:=1;
      end;
 
    #80: begin            { sipka dole }
       farba(pnzalu,fnzalu);view_pol(y);
       y:=y+1;
       hore:=false;dole:=true;
      end;
 
    #81: if not(filter) then begin            { PgDn }
       zap_vety(subor,veta);
       veta:=veta+1;
       cit_vety(subor,veta);
       while ( (base[find('ZMAZ')][1]='A') and (veta<poc) ) do begin
          veta:=veta+1;
          cit_vety(subor,veta);
          end;
       if veta>poc then begin
         veta:=poc;
         hlaska('Posledna veta dalej len cez F4 !!!',20);
        end;
       farba(pnzalu,fnzalu);
       quick_view_all(c_plocha,c_pocet,true);
      end;
 
    #73: if not(filter) then begin            { PgUp }
       zap_vety(subor,veta);
       veta:=veta-1;
       while ( (base[find('ZMAZ')][1]='A') and (veta>1) ) do begin
          veta:=veta-1;
          cit_vety(subor,veta);
          end;
       if veta<1 then begin
         veta:=1;
         hlaska('Toto bola prv veta !!!',20);
        end;
       cit_vety(subor,veta);
       farba(pnzalu,fnzalu);
       quick_view_all(c_plocha,c_pocet,true);
      end;
 
    #67: begin           { F9 - zmaz daj clear vstup }
       base[formular[y].pol]:=nothing(length(base[formular[y].pol]));
       end;
 
    #62: if not(filter) then
       if not(s_exist('filter'+k_index,0)) then begin           { F4 - Nova veta }
       zap_vety(subor,veta);
       veta:=spoc+1;
{       poc:=poc+1;veta:=poc;}
       for i:=1 to max_viet do base[i]:=nothing(hlavy[i].size);
       s:=stri(veta,hlavy[realy_find('POR_CIS')].size);
       for i1:=1 to length(s) do base[realy_find('POR_CIS')][i1]:=s[i1];
       farba(pnzalu,fnzalu);
       quick_view_all(c_plocha,c_pocet,true);
       zap_vety(subor,veta);
       y:=1;
       end;
 
    #90: begin               { SHIFT F7- vypni filter }
       if not(filter) then zap_vety(subor,veta);
       prikaz('del '+subor+k_index);
       opendbase(subor);
       veta:=poc;
       cit_vety(subor,veta);
       farba(pnzalu,fnzalu);
       quick_view_all(c_plocha,c_pocet,true);
       hlaska('Filter zruseny ...',-1);
       if s_exist('filter'+k_index,1) then prikaz('del filter'+k_index);
       filter:=false;
       end;
 
    #91: begin               { SHIFT F8- vypni filter o jednu uroven }
       if not(filter) then zap_vety(subor,veta);
       if s_exist(subor+'1'+k_index,1) then begin
                          prikaz('copy '+subor+'1'+k_index+' '+subor+k_index+' >nul');
                          prikaz('del '+subor+'1'+k_index+' >nul')
                          end
                       else hlaska('Nemozno vratit spat !',65);
       opendbase(subor);
       veta:=poc;
       cit_vety(subor,veta);
       farba(pnzalu,fnzalu);
       quick_view_all(c_plocha,c_pocet,true);
       hlaska('Filter vrateny spat ... Pocet='+stri(poc,3),-1)
       end;
 
    #65: begin           { F7 filter }
       if filter then begin
          p:=make_filter;
          farba(pozalu,fozalu);
          clrscr;
          view_frm(subor);
          opendbase(subor);
          veta:=poc;
          cit_vety(subor,veta);
          farba(pnzalu,fnzalu);
          quick_view_all(c_plocha,c_pocet,true);
          if p=1 then hlaska('Filter zapnuty ... Pocet='+stri(poc,3),-1)
              else hlaska('Filter nenasiel nic !!! ',-1);
          filter:=false;
          end
         else begin
          clear_pod;
          zap_vety(subor,veta);
          for i:=1 to max_viet do base[i]:=nothing(hlavy[i].size);
          s:='FILTER';p:=realy_find('POR_CIS');
          for i:=1 to length(s) do base[p][i]:=s[i];
          farba(pnzalu,fnzalu);
          quick_view_all(c_plocha,c_pocet,true);
          filter:=true;
          end;
       end
 
 
     else begin
       base[formular[y].pol]:=uprav_pol(formular[y].pol,tread2(y,base[formular[y].pol],base[formular[y].pol],#0,ch));
       if filter then begin
         podmien[formular[y].pol]:=vyber_pod;
         gotoxy(formular[y].x-2,formular[y].y);
         write(podmienky[podmien[formular[y].pol]]);
         end;
       farba(pnzalu,fnzalu);view_pol(y);vst:=true;
       end;
     end;
   ch:=#0;
   end;
 
                        { vyplnovanie poloziek }
  if (ch in ['0'..'9','-','+','.','A'..'ý',#13,#32]) and not(prvy) then begin
    s:=strs(hlavy[formular[y].pol].nazov,true);
    vst:=true;
 
    if not (ch in [#13]) then begin
     if ch in ['0'..'9','-','+','.','A'..'z'] then    { bud edituje, alebo cisti polozku pre vyplnovanie }
       base[formular[y].pol]:=uprav_pol(formular[y].pol,tread2(y,nothing(hlavy[formular[y].pol].size),
                       base[formular[y].pol],#13,ch))
      else
       base[formular[y].pol]:=uprav_pol(formular[y].pol,tread2(y,base[formular[y].pol],base[formular[y].pol],#13,ch));
 
     hlada:=vali(base[formular[y].pol]);
     end
    else hlada:=0;
                        { prechod do ciselnikov }
    if (s='STVRT') then begin
     base[formular[y].pol]:=stri(dmiesto('miesto',base[find('SSTVRT')],base[find('SMESTO')],true,hlada),
                 hlavy[formular[y].pol].size);
     base[find('SSTVRT')]:=copy(base[find('SSTVRT')],1,hlavy[find('SSTVRT')].size);
     base[find('SMESTO')]:=copy(base[find('SMESTO')],1,hlavy[find('SMESTO')].size);
     y:=y+1;
     end;
 
    if (s='DEALER') then begin
     base[formular[y].pol]:=stri(ddealer('Dealeri  ',s,s1,s2,false,hlada,vali(base[formular[y].pol])),
                        hlavy[formular[y].pol].size);
     base[find('M'+s)]:=copy(s2,1,hlavy[find('M'+s)].size);
     prepocet:=true;
     end;
 
    if (s='MERAC') then begin
     base[formular[y].pol]:=stri(ddealer('Meraci  ',s,s1,s2,false,hlada,vali(base[formular[y].pol])),
                        hlavy[formular[y].pol].size);
     base[find('M'+s)]:=copy(s2,1,hlavy[find('M'+s)].size);
     prepocet:=true;
     end;
 
    if (s='M1') or (s='M2') or (s='M3') then begin
     base[formular[y].pol]:=stri(ddealer('Mont §nici','montaz',s1,s2,false,hlada,vali(base[formular[y].pol])),
                        hlavy[formular[y].pol].size);
     base[find('M'+s)]:=copy(s2,1,hlavy[find('M'+s)].size);
     prepocet:=true;
     end;
 
    if (s='M1') or (s='M2') or (s='M3') or (s='DEALER') or
     (s='MERAC') or (s='STVRT') then begin
     farba(pozalu,fozalu);
     okno(1,1,80,24,' Zak zka zad vanie ',d_text,pozalu);
     i:=view_frm(subor);
     farba(pnzalu,fnzalu);
     quick_view_all(c_plocha,c_pocet,true);
     end;
 
    if filter then begin
     podmien[formular[y].pol]:=vyber_pod;
     gotoxy(formular[y].x-2,formular[y].y);
     write(podmienky[podmien[formular[y].pol]]);
     end;
   end;
 
  if vst and not(filter) then begin      { iba ak prebehol vstup a nie je filter }
   s:=strs(hlavy[formular[y].pol].nazov,true);
   if (s = 'ZALOHA') then           { vypocita DOPLATKY = CENA - ZALOHA }
     base[find('DOPLATKY')]:=strr(valr(base[find('CENA')])-valr(base[formular[y].pol]),hlavy[formular[y].pol].size);
 
   if (s = 'DOPLATKY') then          { vypocita CENA = ZALOHA - DOPLATKY }
     base[find('CENA')]:=strr(valr(base[find('ZALOHA')])+valr(base[formular[y].pol]),hlavy[formular[y].pol].size);
 
   if (s = 'CENA') then            { vypocita DOPLATKY = CENA - ZALOHA }
     base[find('DOPLATKY')]:=strr(valr(base[formular[y].pol])-valr(base[find('ZALOHA')]),hlavy[formular[y].pol].size);
 
   if (copy(s,1,5)='NAKUP') then       { Prepocita datum LEHOTA podla NAKUPU }
     base[find('LEHOTA')]:=get_date(poc_dni(base[formular[y].pol])+doba_dod);
 
   farba(pnzalu,fnzalu);
   quick_view_all(c_plocha,c_pocet,true);
   y:=y+1;
  end;
 
  if not(filter) then         { Ak je filter mozny vstup pre podmienku }
  repeat               { Nasledovne polozky preskakuj podla }
   ys:=y;               { toho aky bol predosli pohyb ci dole}
                    { ci hore }
 
   farba(pnzalu,fnzalu);       { predtym zrusi farebne oznacenie }
   view_pol(y);
 
   s:=strs(hlavy[formular[y].pol].nazov,true);
   if (s='POR_CIS') or (s='LEHOTA') or (s='FAX') or (s='DOPLATKY') or
    (s='NAKLADY') or (s='SSTVRT') or (s='MESTO') or (s='SMESTO') or
    (s='ZMAZ') or (s='MDEALER') or (s='MMERAC') or
    (copy(s,1,2)='MM') or (copy(s,1,4)='NAKL') then begin
    if dole then y:=y+1
        else y:=y-1;
    if y<1 then begin
      y:=1;dole:=true;prvy:=true;
      end;
    end
    else prvy:=false;
  until (ys=y);
                     { ak uz formular konci prejdi na zaluzie }
  if ((ch=#9) or (formular[y+1].pol=0)) and not(ch=#27) and not(filter) then begin
    farba(pnzalu,fnzalu);
    while ((formular[y].pol = 0) and (y>1)) do y:=y-1;
    view_pol(y);
 
    p:=realy_find('ZALUZIA');
    base[p]:=stri(proc_zaluz(base[p],false,c_plocha,c_pocet),hlavy[p].size);
    prepocet:=true;
 
    farba(pvzalu,fvzalu);
    if y<1 then y:=1;
    view_pol(y);
    prvy:=true;dole:=false;ch:=#10;
    prepocet:=true;
    end;
 
  if prepocet then begin
    farba(pnzalu,fnzalu);
    if valr(base[find('DEALER')])<>0 then                        { Dealer 25 / hod}
      base[find('NAKL_D')] :=strr(cen_dea,hlavy[find('NAKL_D')].size)
      else
      base[find('NAKL_D')] :=strr(0,hlavy[find('NAKL_D')].size);
 
    if valr(base[find('MERAC')])<>0 then                    { iba ak je nevyplneny =Merac 10* m2 }
     base[find('NAKL_M')] :=strr(cen_mer*c_plocha/10000,hlavy[find('NAKL_M')].size)
     else
     base[find('NAKL_M')] :=strr(0,hlavy[find('NAKL_M')].size);
 
    base[find('NAKL_M1')]:=strr(0,hlavy[find('NAKL_M1')].size);
    base[find('NAKL_M2')]:=strr(0,hlavy[find('NAKL_M2')].size);
    base[find('NAKL_M3')]:=strr(0,hlavy[find('NAKL_M3')].size);
 
    if valr(base[find('M1')])<>0 then
    if valr(base[find('M2')])<>0 then begin
     if valr(base[find('M3')])<>0 then begin
         base[find('NAKL_M1')]:=strr(cen_mon*c_pocet/3,hlavy[find('NAKL_M1')].size);
         base[find('NAKL_M2')]:=strr(cen_mon*c_pocet/3,hlavy[find('NAKL_M2')].size);
         base[find('NAKL_M3')]:=strr(cen_mon*c_pocet/3,hlavy[find('NAKL_M3')].size);
         end
       else begin
         base[find('NAKL_M1')]:=strr(cen_mon*c_pocet/2,hlavy[find('NAKL_M1')].size);
         base[find('NAKL_M2')]:=strr(cen_mon*c_pocet/2,hlavy[find('NAKL_M2')].size);
         end;
     end
     else base[find('NAKL_M1')]:=strr(cen_mon*c_pocet,hlavy[find('NAKL_M1')].size);
 
    { Scitaj pre vsetkych }
    base[find('NAKLADY')]:=strr(valr(base[find('NAKL_D')])+valr(base[find('NAKL_M')])+
         valr(base[find('NAKL_M1')])+valr(base[find('NAKL_M2')])+valr(base[find('NAKL_M3')])
         ,hlavy[find('NAKLADY')].size);
    quick_view_all(c_plocha,c_pocet,true);
    prepocet:=false;
   end;
 
  vst:=false;
  clear_keyb;
 until (ch=#27);            { Koniec na ESC=#27   }
 if not(filter) then
  zap_vety(subor,veta);        { zapis poslednu editovanu vetu do DBF suboru }
end;