Program pre spr8vu objednávok žalúzií.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
Súbor exe: Zaluzie.exe
Potrebné: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorený pre vnutorné potreby firmy KOMA pre spravu objednávok žalúzií.

Bližší popis jednotlivých funkcií:
F2 - Zalúzia
Slúži ako nosná časť celého tohto programu dajú sa v ňom zadávať informácie o objednávateľovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLAŽIE.
Kvôli neskorším rozpisom je možné vyplniť (ŠTVRŤ) program sa potom bude týmto riadiť.
Ďalej informácie o tom kto bol dohadzovač (DEALER), kto odmeriaval žalúziu (MERAČ) a nakoniec mená až troch (MONTÁŽNIKOV).
Je možné ďalej vyplniť DATUM OBJEDNAVKY, s tým, že program okamžite prepočíta kedy uplyie doba 14 dní na vykonanie montáže (LEHOTA).
Ak je nám známa CENA žalúzie po je vyplnení okamžite vypočítava DOPLATOK. Po vyplnení ZALOHY je vypočítaný doplatok znova.
Pri vyplňovaní mzdových nákladov máme približný mzdový charakter pre jednotlivých zainteresovaných.
Žalúzie sa vypĺňajú intuitívne pričom ak nie je zadaná farba nie je možné vyplniť žalúziu ďalšiu.

Číselníky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sú aktivované okamžite po stlačení klávesy ENTER. Potom si stačí vybrať potrebné a znova stlačiť ENTER. Ak však má užívateľ čísla v krvi stačí napísať priamo číslo program si už neako poradí sám.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie číselníka dealerov (meračov, montážnikov farieb). Pohyb šipkami, ESC - koniec práce, DEL - označ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie číselníka ulíc. Ostatné ako u DEALER. Ak však stlacíte ENTER na položke vpravo objaví sa vám okno MESTO, kde si vyberiete do akého mesta potrí ulica. Aj v meste je ešte možné vybrať KRAJ. ( Upozorňujem, že názvy sú pracovné. Znamená, že ich použitie môže byť iné).
{ ZOSTAVY.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Unit pre generovanie textovych zostav. Vysledok je potom mozne  }
{ Vytlacit poslat emailom alebo faxom.               }
{                                  }
{ Datum:19.06.1995              http://www.trsek.com }
 
procedure get_frm_kum(meno:string);
var f,ff:text;
 s,ss:string;
 i,y:integer;
 bezi:boolean;
 
begin
 assign(ff,meno+'.$$$');
 rewrite(ff);
 
 assign(f,meno+'.kum');
 {$I-}
 reset(f);
 {$I+}
 s:='@';poc_kum:=0;bezi:=false;y:=1;ss:=nothing(80);
 for i:=1 to max_kum do begin
   kumulaty[i].meno:='';
   kumulaty[i].x:=0;
   kumulaty[i].y:=0;
   end;
 if IoResult<>0 then exit;
 while (s[1]='@') do readln(f,s);
 
 repeat
 for i:=1 to length(s) do
   if not(bezi) then begin
            if (s[i]='$') and (s[i+1]='(') and (s[i+2]=':') then
              begin
              poc_kum:=poc_kum+1;bezi:=true;
              kumulaty[poc_kum].x:=i;kumulaty[poc_kum].y:=y;
              i:=i+2;
              end
             else ss[i]:=s[i];
            end
          else begin
            if s[i]=')' then bezi:=false
                  else kumulaty[poc_kum].meno:=kumulaty[poc_kum].meno+s[i];
            end;
  readln(f,s);inc(y);
  writeln(ff,ss);ss:=nothing(80);
 until (eof(f));
 close(f);
 close(ff);
end;
 
function ex_kum(nazov:string):integer;
var i:integer;
  s:string;
begin
 ex_kum:=0;s:=strs(nazov,true);
 for i:=1 to max_kum do if s=kumulaty[i].meno then ex_kum:=i;
end;
 
procedure zostava(nazov,aky_text:string);
const d_text='';
var err,x,y,i,p:integer;
   pom:byte;
  poc_y,dlz_y,strana:integer;         { pocet riadkov na 1 vypis, pocet stran }
  z_str:array[1..23] of string[80];      { pomocna strana na vypis do pamete - co viac[string,char] }
   kumy:array[1..max_kum] of real;
  dkumy:array[1..2,1..max_kum] of string[8];
 z_text,s,ss:string;
  f,ff:text;
 len_kum:boolean;
begin
 z_text:='zostavy\'+'z'+get_realy_date(2)+'.txt';    { Tam sa nachadza text }
 okno(1,1,80,24,' Zostavy formul r ',d_text,pozalu);
 opendbase(subor);
 cit_vety(subor,1);
 if view_frm(nazov)=0 then exit;
 get_frm_kum(nazov);
 writeln;dlz_y:=wherey-1;
 
 len_kum:=false;
 if s_exist(nazov+'.kum',0) then begin
   hlaska('Len kumulacie, alebo celu zostavu. Celu zostavu [A/..]',-1);
   if not(readkey in ['a','A']) then len_kum:=true;
   hlaska('',-2);
  end;
 
 for y:=1 to max_kum do begin
   kumy[y]:=0;
   dkumy[1,y]:='20001230';dkumy[2,y]:='00000000';
   end;
 
 for y:=1 to dlz_y do begin
 z_str[y]:='';
 for x:=1 to 79 do z_str[y]:=z_str[y]+' ';
 end;
 
 for y:=1 to dlz_y do begin
 for x:=1 to 79 do
  z_str[y][x]:=char(get_znak(x,y,pom));
 end;
 
 assign(f,z_text);
 {$I-}
 rewrite(f);
 err:=ioresult;
 {$I+}
 if err<>0 then begin hlaska('Chyba z pisu na disk. Pracovně disk chr neně proti z pisu.',0);exit;end;
 close(f);
 
 strana:=0;z_sound:=false;
 z_hlava(strana,poc_y,f,aky_text);
 
 for x:=1 to poc do begin
 hlaska('Veta >:'+stri(x,3)+' z celkov,ho po>tu:'+stri(poc,3)+
     '. Percentu lne:'+stri(round(100*(x/poc)),3)+'%',-1);
 cit_vety(subor,x);
 
 for i:=1 to max_kum do begin
  y:=realy_find(kumulaty[i].meno);
  if y>0 then
   if hlavy[y].typep='D' then begin
     s:=ask_date(base[y]);
     if s[1]<>' ' then begin
      if dkumy[1,i]>base[y] then dkumy[1,i]:=base[y];
      if dkumy[2,i]<base[y] then dkumy[2,i]:=base[y];
      end;
     end
    else begin
     kumy[i]:=kumy[i]+valr(base[y]);
     end;
  end;
 
 for i:=1 to max_viet do
  if (formular[i].pol<>0) then begin
    if hlavy[formular[i].pol].typep='D' then s:=ask_date(base[formular[i].pol])
                      else s:=base[formular[i].pol];
    for p:=1 to length(s) do z_str[formular[i].y][formular[i].x+p]:=s[p];
   end;
 
  {$I-}
  append(f);
  err:=ioresult;
  {$I+}
  if err<>0 then begin hlaska('Chyba z pisu na disk. Pracovně disk chr neně proti z pisu.',0);exit;end;
 
  if not(len_kum) then begin
   for y:=1 to dlz_y do writeln(f,z_str[y]);
   poc_y:=poc_y+dlz_y;
   if poc_y+dlz_y>dlzpap then z_hlava(strana,poc_y,f,aky_text);
   end;
  close(f);
 
  if keypressed then if readkey=#27 then begin
   hlaska('',-2);
   hlaska('Preruçen, u§Ąvate-om !!!',-1);
   x:=poc;
   end;
 end;
 
 append(f);               { Este bude dokladat }
 assign(ff,nazov+'.$$$');
 {$I-}
 reset(ff);
 {$I+}
 y:=0;
 if IoResult=0 then begin
  repeat
   readln(ff,s);inc(y);
   for i:=1 to max_kum do
     if kumulaty[i].y=y then begin
      if dkumy[2,i]<>'00000000' then
        ss:=ask_date(dkumy[1,i])+' - '+ask_date(dkumy[2,i])
        else ss:=strr(kumy[i],9);
      for p:=1 to length(ss) do s[kumulaty[i].x+p]:=ss[p];
      end;
   writeln(f,s);
  until (eof(ff));
  close(ff);
  end;
 
 prikaz('del '+nazov+'.$$$');
 writeln(f,chr(12));close(f);
 view_text(z_text,lav_kraj,ftlac,ptlac,prin);
 hlaska('',-2);
end;