FindNext

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search
Vrací další položku, která odpovídá jménu a atributům určeným v předchozím volání FindFirst.
Deklarace
procedure FindNext(var F: TSearchRec);
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Chyby jsou hlášeny v proměnné DosError; jediný možný chybový kód je 18 (žádné další soubory).


Viz také
Konstanty atributů souboru
FileExpand
FindFirst
TSearchRec


Vzorový příklad

{ Findfrst.PAS }
{ Vzorový příklad pro FindFirst a FindNext. }
{ Pro Windows: }
{ uses WinDos,WinCrt; }
uses Dos;
var
 DirInfo: SearchRec;     { Pro Windows použijte TSearchRec }
begin             { Pro Windows použijte faArchive }
 FindFirst('*.PAS', Archive, DirInfo); { Stejné jako DIR *.PAS }
 while DosError = 0 do
 begin
  Writeln(DirInfo.Name);
  FindNext(DirInfo);
 end;
end.