GetFillPattern

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací poslední vyplňovací vzorek, nastavený předchozím voláním SetFillStyle nebo SetFillPattern.

Deklarace
procedure GetFillPattern(var FillPattern: FillPatternType);
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
Jestliže nebyla dosud uživatelem volána procedura SetFillPattern, GetFillPattern vrátí matici vyplněnou hodnotami $FF.
Omezení
Je nutno být v grafickém režimu.
Viz také
GetFillSettings


Vzorový příklad

 {GetFPatt.PAS}
 { Vzorový příklad pro GetFillPattern a SetFillPattern }
 uses Graph;
 const
  Gray50 : FillPatternType = ($AA, $55, $AA, $55, $AA, $55, $AA, $55);
 var
  Gd, Gm : Integer;
  OldPattern : FillPatternType;
 begin
  Gd := Detect; InitGraph(Gd, Gm, ' ');
  if GraphResult <> grOk then Halt(1);
  GetFillPattern(OldPattern);
  SetFillPattern(Gray50, White);

  { Kreslí čtverec v 50% šedé }
  Bar(0, 0, 100, 100);
  ReadLn;
  SetFillPattern(OldPattern,White);

  { Nakreslí čtverec s původním vzorkem }
  { (obyčejně vyplněn $FF        }
  { při spuštění)            }
  Bar(0, 0, 100, 100);
  ReadLn;
  CloseGraph;
 end.