Kategorie:Typové konstanty

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Typové konstanty lze srovnat s inicializovanými proměnnými, jejichž hodnota je definována již od začátku jejich bloku. Od netypových konstant se liší tím, že jejich deklarace určuje kromě hodnoty i typ. Typové konstanty mohou být použity stejně jako proměnné shodných typů a mohou se objevit i na levé straně přiřazovacího příkazu. Pozn Typové konstanty jsou inicializovány pouze jednou -- na začátku programu. Při každém vstupu do procedury a funkce nejsou lokálně deklarované typové konstanty znovu inicializovány. Navíc k normálním konstantním výrazům může být hodnota typové konstanty určena konstantním adresovým výrazem.

Příklady

(* Deklarace typových konstant *)
type
  Bod = record X, Y: real end;
const
  Minimum: Integer = 0;
  Maximum: Integer = 9999;
  Faktorial: array[1..7] of Integer = (1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040);
  HexCislice: set of Char = ['0'..'9', 'A'..'Z', 'a'..'z'];
  Pocatek: Bod = (X: 0.0; Y: 0.0);