Record

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Záznam sdružuje více položek, které mohou být různého typu.


Syntaxe
record
 položka;
 položka;
 ...
 položka
end;

NEBO

record
 položka;
 ...
 case rozlišovací položka: type of
  varianta: ( položka );
  ...
  varianta: ( položka )
end;


Popis
Každá položka je seznam identifikátorů oddělených čárkou, následovaný dvojtečkou a typem.


Příklad

(* definice typu záznam *)
type
 Trida =(Cis, Dat, Retez);
 Datum =record
  D, M, Y: Integer;
 end;
 Fakta =record
  Jmeno: string[10];
  case Typ: Trida of
   Cis: (N: real);
   Dat: (D: Date);
   Retez: (S: string);
 end;


Viz také

záznamové typové konstanty