Zapuzdrenie

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Zapuzdrenie (enkapsulácia) stálo pri samom zrode objektovo orientovaného programovania. Zapuzdrenie zvýši kompaktnosť údajovej štruktúry a bezpečnosť práce s ňou. Historicky najstaršie zapuzdrenie bolo realizované zavedením typového druhu záznam - record. Najstaršie jazyky (Fortran, Algol 60) poznali len štruktúru pole (array).


Deklarácie položiek (budúceho typu record) mohli byť krížom – krážom rozhádzané po pamäti, ak sme chceli mať viacej entít (budúceho typu record) bola situácia ešte neprehľadnejšia. Zavedenie typového druhu záznam umožnilo “zabaliť” k sebe patriace položky do kompaktného celku.


Zdokonalenie druhu record na druh object zlepšilo kompaktnosť a ochranu položiek explicitným vymenovaním a deklarovaním operácií, ktoré sa môžu s položkami robiť. Tieto operácie – procedúry a funkcie objektu sa volajú “metódy objektu”, údajové položky sa volajú “vlastnosti objektu”.