GetBkColor

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vrací index aktuální barvy pozadí v paletě.

Deklarace
function GetBkColor: Word;
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
V závislosti na aktuálním driveru a aktuálním grafickém režimu nabývají barvy pozadí hodnot od 0 do 15.
GetBkColor vrátí 0, pokud byla nultá položka palety změněna zavoláním SetPalette nebo SetAllPalette.
Viz také
GetColor
GetPalette
InitGraph
SetAllPalette
SetBkColor
SetColor
SetPalette


Vzorový příklad

{Getbkcol.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci GetBkColor.}
uses Crt, Graph;
var
 Gd, Gm: Integer;
 Color: Word;
 Pal: PaletteType;
begin
 Gd := Detect;
 InitGraph(Gd, Gm, ' ');
 if GraphResult <> grOk then
  Halt(1);
 Randomize;
 GetPalette(Pal);
 if Pal.Size <> 1 then
 begin
  repeat  { Střídání barev }
   Color := Succ(GetBkColor);
   if Color > Pal.Size-1 then
    Color := 0;
   SetBkColor(Color);
   LineTo(Random(GetMaxX), Random(GetMaxY));
  until KeyPressed;
 end
 else
  Line(0, 0, GetMaxX, GetMaxY);
 Readln;
 CloseGraph;
end.