Revision history of "Interface"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 23:27, 29 September 2012Zdeno Sekerák (talk | contribs). . (720 bytes) (+720). . (Vytvorená stránka „Část interface jednotky je veřejná část. *Určuje, co je viditelné a přístupné pro jiné moduly, které používají tuto jednotku. *Veřejná část začín...“)