PutImage

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Přenese bitový obraz na obrazovku.

Deklarace
procedure PutImage(X, Y: Integer; var BitMap; BitBlt: Word);
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
(X, Y) je levý horní roh obdélníkové oblasti obrazovky. BitMap je parametr bez typu, který obsahuje výšku a šířku oblasti a bitový obrázek, který bude přenesen na obrazovku. BitBlt určuje binární operátor, kterého se k umístění obrázku na obrazovku použije.
Každá konstanta odpovídá binární operaci. Například:
PutImage (X, Y, BitMap, NormalPut)
umístí obrázek uložený v BitMap do (X, Y) pomocí instrukce assembleru MOV pro každý bajt obrázku.
Obdobně PutImage(X, Y, BitMap, XORPut) umístí obrázek uložený v BitMap do (X, Y) pomocí instrukce assembleru XOR pro každý bajt obrázku. Toto je často používaná animační technika pro "vlečení" obrázku po obrazovce.
PutImage(X, Y, BitMap, NotPut) zinvertuje bity v BitMap a poté umístí obrázek uložený v BitMap do (X, Y) pomocí instrukce assembleru [[MOV] pro každý bajt obrázku. Tím se zobrazí inverzní podoba původního obrázku BitMap.
Omezení
Je nutno být v grafickém režimu.
Viz také
GetImage
ImageSize


Vzorový příklad

{Getimage.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru GetImage.}
uses Graph;
var
 Gd, Gm: Integer;
 P: Pointer;
 Size: Word;
begin
 Gd := Detect;
 InitGraph(Gd, Gm, ' ');
 if GraphResult <> grOk then
  Halt(1);
 Bar(0, 0, GetMaxX, GetMaxY);
 Size := ImageSize(10, 20, 30, 40);
 GetMem(P, Size);  { Alokování paměti v haldě }
 GetImage(10, 20, 30, 40, P^);
 Readln;
 ClearDevice;
 PutImage(100, 100, P^, NormalPut);
 Readln;
 CloseGraph;
end.