Sector

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání

Nakreslí a vyplní eliptický sektor (výseč).

Deklarace
procedure Sector(x, y: Integer; StAngle,EndAngle, XRadius, YRadius: Word);
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
Bod (X, Y) je střed, XRadius a YRadius určují horizontální, resp. vertikální poloměr; Sector kreslí od úhlu StAngle do úhlu EndAngle obrys aktuální barvou a vyplní ho vzorkem a barvou, definovanými pomocí SetFillStyle nebo SetFillPattern.
Pro počáteční úhel 0 a koncový úhel 360 vykreslí procedura celou elipsu. Úhly u Arc, Ellipse, FillEllipse, PieSlice a Sector se měří proti směru hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je v poloze "tři hodiny", 90 stupňů v poloze "dvanáct hodin" atd.
Dojde-li během vyplňování sektoru k chybě, GraphResult vrátí hodnotu grNoScanMem.
Omezení
Je nutno být v grafickém režimu.
Viz také
Arc
Circle
Ellipse
GetArcCoords
GetAspectRatio
PieSlice
SetFillPattern
SetFillStyle
SetGraphBufSize


Vzorový příklad

{Sector.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Sector.}
uses Graph;
const R = 50;
var
 Driver, Mode: Integer;
 Xasp, Yasp: Word;
begin
 Driver := Detect;{ Přepnutí do grafického režimu }
 InitGraph(Driver, Mode, ' ');
 if GraphResult < 0 then
  Halt(1);
 Sector(GetMaxX div 2, GetMaxY div 2, 0, 45, R, R);
 GetAspectRatio(Xasp, Yasp);{ Kreslení kruhového sektoru }
 Sector(GetMaxX div 2, GetMaxY div 2,{ Střed }
  180, 135,{ Zrcadlový obraz předchozího }
  R, R * Longint(Xasp) div Yasp);{ Kruhový sektor }
 Readln;
 CloseGraph;
end.