Program editor umoznuje vytvaret, ukladat i nacitat z disku graficke soubory s priponou gra

Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
Kategorija: KMP (Programy mlad˛akoch

Zrobil: Martin KoleŔek
Program: Graeditor.pas
Subor exe: Graeditor.exe
Ukażka: Manual.txt

Program editor umoznuje vytvaret, ukladat i nacitat z disku graficke soubory s priponou gra. Jedna se o muj vlastni format ve kterem je zakodovana grafika 160x200 pixelu s barevnou hloubkou 16 barev vybranych ze 65535ti. Vysledny graficky soubor zabira 9049 bajtu takze je vhodny pro prilinkovavani napr. do her v assembleru. V programu je pouzito zakodovani a rozkodovani. Po rozkodovani zabira stranka 160x200x16 32KB zakodovana 9KB. Program obsahuje napovedu ve ktere je ovladani editoru. Vse je na klavesnici. Mys neni nikde v editoru nijak podporovana. V zadnem pripade s editorem nejdou otevirat soubory gra co byly napr ve starych DOSovych hrach, POZOR tam je struktura jejich gra souboru uplne jina nez ta moje. Podrobnosti o mem formatu gra a o editoru jsou v manualu vcetne kontaktni adresy.
{ GRAEDITOR.PAS            Copyright (c) Martin Kolecek }
{ Program editor umoznuje vytvaret, ukladat i nacitat z disku    }
{ graficke soubory s priponou gra. Jedna se o muj vlastni format  }
{ ve kterem je zakodovana grafika 160x200 pixelu s barevnou hloubkou}
{ 16 barev vybranych ze 65535ti. Vysledny graficky soubor zabira  }
{ 9048 bajtu takze je vhodny pro prilinkovavani napr. do her v   }
{ assembleru.                            }
{                                  }
{ prvnich 8000 bajtu je grafika 160x200 (viz rozkodovani)      }
{ obsahuje same hodnoty 0 1 2 3                   }
{                                  }
{ dalsich 1000 bajtu obsahuje ctverice bajtu pro kazdy ctverecek 8x8}
{ pixelu - zde uz jsou nahrany barvy 0-15              }
{                                  }
{ poslednich 48 bajtu obsahuje barevnou paletu pro prvnich 16 barev.}
{                                  }
{ V programu je pouzito zakodovani a rozkodovani. Po rozkodovani  }
{ zabira stranka 160x200x16 32KB zakodovana 9KB.          }
{                                  }
{ K zakodovani je pouzito prevodu decadickych cisel na binarni.   }
{ Takze 4 pixely zabiraji presne jeden bajt. 00 01 10 11 b     }
{                                  }
{ Program obsahuje napovedu ve ktere je ovladani editoru.      }
{ Vse je na klavesnici.                       }
{                                  }
{ Zname chyby: kdyz se otevira soubor a zada se jmeno neexistujuciho}
{ souboru nebo nejak spatne dojde k padu programu (chybi File not  }
{ found funkce)                           }
{ druha znama chyba: v casti editoru kde se pracuje se schrankou se }
{ obsah schranky napravo zobrazuje spatne ale jinak schranka funguje}
{                                  }
{ Author: Martin Kolecek                      }
{ Datum: 12.05.2009              http://www.trsek.com }
 
Program Editor;
Uses CRT,DOS;
 
Type
 TRGB= Record
     R: Byte;
     G: Byte;
     B: Byte;
    End;
 
Const
 FileNamePripona: string[4] = '.gra';
 
Var
 MMSelect: Byte;
 PalSelect: Byte;
 
 B4X,B4Y: Byte;
 B4X2,B4Y2: Byte;
 B4X3,B4Y3: Integer;
 
 EX,EY: Byte;
 EX2,EY2: Byte;
 Xs,Ys: Integer;
 Color: array[0..3] of Byte;
 
 F: File;
 DirInfo: SearchRec;
 FileName: string[12];
 FileNameJmeno: string[8];
 FileNameDialogOK:Boolean;
 CisloStranky: Byte;
 
 Clipboard: array[0..63] of Byte; {64B 8x8} {0..3}
 Clipboard2: array[0..3] of Byte; {barvy 4} {0..15}
 
 Grafika: array[0..7999] of Byte;
 Barvy4: array[0..999] of Byte;
 Paleta: array[0..47] of Byte;
 Barva: array[0..15] of TRGB;
 
 Buffer32,Buffer2: Pointer;
 BufferSeg32,BufferSeg2: Word;
 
 a7,a6,a5,a4,a3,a2,a1,a0: Byte;
 b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0: Byte;
 
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Procedure NoBeep;
Begin
 While KeyPressed do ReadKey;
End;
 
 
Procedure Init320x200; Assembler;
Asm
 Mov AH, 00h
 Mov AL, 13h
 Int 10h
End;
 
 
Procedure Init80x25; Assembler;
Asm
 Mov AH, 00h
 Mov AL, 03h
 Int 10h
End;
 
 
Procedure WaitRetrace; Assembler;
Asm
  Mov dx,3DAh
@l1:
  In al,dx
  And al,08h
  Jnz @l1
@l2:
  In al,dx
  And al,08h
  Jz @l2
End;
 
 
Procedure WritePixel (X:Word;Y,Barva:Byte);
Begin
 Mem[$A000:Y*320+X]:=Barva;
End;
 
 
Procedure Blok(x1,y1,x2,y2,Barva:Word);
Var x,y: Word;
Begin
  For y:=y1 to y2 do
  For x:=x1 to x2 do WritePixel(x,y,Barva);
End;
 
 
Procedure Ramecek (X1,Y1,X2,Y2,Barva: Word);
Var DelkaX,DelkaY,I: Word;
Begin
 DelkaX := X2-X1; DelkaY := Y2-Y1;
 For I := 0 to DelkaX do WritePixel (X1+I,Y1,Barva);
 For I := 0 to DelkaX do WritePixel (X1+I,Y2,Barva);
 For I := 0 to DelkaY do WritePixel (X1,Y1+I,Barva);
 For I := 0 to DelkaY do WritePixel (X2,Y1+I,Barva);
End;
 
 
Procedure GetPal(Color:Byte; Var R,G,B:Byte);
Begin
  Port[$3c7]:=Color;
  R:=Port[$3c9];
  G:=Port[$3c9];
  B:=Port[$3c9];
End;
 
 
Function GetPalR(Color:Byte): Byte;
Var R,G,B: Byte;
Begin
  Port[$3c7]:=Color;
  R:=Port[$3c9];
  G:=Port[$3c9];
  B:=Port[$3c9];
  GetPalR:=R;
End;
 
 
Function GetPalG(Color:Byte): Byte;
Var R,G,B: Byte;
Begin
  Port[$3c7]:=Color;
  R:=Port[$3c9];
  G:=Port[$3c9];
  B:=Port[$3c9];
  GetPalG:=G;
End;
 
 
Function GetPalB(Color:Byte): Byte;
Var R,G,B: Byte;
Begin
  Port[$3c7]:=Color;
  R:=Port[$3c9];
  G:=Port[$3c9];
  B:=Port[$3c9];
  GetPalB:=B;
End;
 
 
Procedure SetPal(Color:Byte; R,G,B:Byte);
Begin
  Port[$3c8]:=Color;
  Port[$3c9]:=R;
  Port[$3c9]:=G;
  Port[$3c9]:=B;
End;
 
 
Procedure SoundStorno;
Var I,I2:Word;
Begin
 I2:=350;
 For I:=0 to 3 do
 Begin
  Sound(I2);
  Delay(20);
  NoSound;
  Dec(I2,50);
 End;
End;
 
 
Procedure SoundDone;
Var I,I2:Word;
Begin
 I2:=200;
 For I:=0 to 5 do
 Begin
  Sound(I2);
  Delay(20);
  NoSound;
  Inc(I2,50);
 End;
End;
 
 
Procedure InitBuffers;
Var I: Word;
Begin
 GetMem(Buffer32,32000); BufferSeg32:=Seg(Buffer32^);
 GetMem(Buffer2,2000); BufferSeg2:=Seg(Buffer2^);
 For I:=0 to 31999 do mem[BufferSeg32:I]:=0; {vymaz bufferu}
 For I:=0 to 1999 do mem[BufferSeg2:I]:=0;  {vymaz bufferu}
End;
 
 
Procedure ShutdownBuffers;
Begin
 FreeMem(Buffer32,32000);
 FreeMem(Buffer2,2000);
End;
 
 
Function Bin2Dec(b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0: Byte): Byte;
Var I: Byte;
Begin
 I:=0;
 If b7=1 then Inc(I,128);
 If b6=1 then Inc(I,64);
 If b5=1 then Inc(I,32);
 If b4=1 then Inc(I,16);
 If b3=1 then Inc(I,8);
 If b2=1 then Inc(I,4);
 If b1=1 then Inc(I,2);
 If b0=1 then Inc(I,1);
 Bin2Dec:=I;
End;
 
 
Procedure Dec2Bin(DCnum:Byte);
Begin
 If DCnum>=128 then Begin b7:=1; Dec(DCnum,128); End else b7:=0;
 If DCnum>=64 then Begin b6:=1; Dec(DCnum,64); End else b6:=0;
 If DCnum>=32 then Begin b5:=1; Dec(DCnum,32); End else b5:=0;
 If DCnum>=16 then Begin b4:=1; Dec(DCnum,16); End else b4:=0;
 If DCnum>=8  then Begin b3:=1; Dec(DCnum,8);  End else b3:=0;
 If DCnum>=4  then Begin b2:=1; Dec(DCnum,4);  End else b2:=0;
 If DCnum>=2  then Begin b1:=1; Dec(DCnum,2);  End else b1:=0;
 If DCnum>=1  then Begin b0:=1; Dec(DCnum,1);  End else b0:=0;
End;
 
 
Procedure Zakodovat;
Var A,I: Word;
Begin
 A:=0; I:=0;
 Repeat
  Dec2Bin(mem[BufferSeg32:A+0]); a0:=b0; a1:=b1;
  Dec2Bin(mem[BufferSeg32:A+1]); a2:=b0; a3:=b1;
  Dec2Bin(mem[BufferSeg32:A+2]); a4:=b0; a5:=b1;
  Dec2Bin(mem[BufferSeg32:A+3]); a6:=b0; a7:=b1;
  Grafika[I]:=Bin2Dec(a7,a6,a5,a4,a3,a2,a1,a0);
  Inc(A,4);
  Inc(I);
 Until I=8000;
 A:=0; I:=0;
 Repeat
  Dec2Bin(mem[BufferSeg2:A+0]); a0:=b0; a1:=b1; a2:=b2; a3:=b3;
  Dec2Bin(mem[BufferSeg2:A+1]); a4:=b0; a5:=b1; a6:=b2; a7:=b3;
  Barvy4[I]:=Bin2Dec(a7,a6,a5,a4,a3,a2,a1,a0);
  Inc(A,2);
  Inc(I);
 Until I=1000;
 A:=0;
 For I:=0 to 15 do
 Begin
  Paleta[A+0]:=Barva[I].R;
  Paleta[A+1]:=Barva[I].G;
  Paleta[A+2]:=Barva[I].B;
  Inc(A,3);
 End;
End;
 
 
Procedure Rozkodovat;
Var A,I: Word;
Begin
 A:=0; I:=0;
 Repeat
  Dec2Bin(Grafika[I]);
  mem[BufferSeg32:A+0]:=Bin2Dec(0,0,0,0,0,0,b1,b0);
  mem[BufferSeg32:A+1]:=Bin2Dec(0,0,0,0,0,0,b3,b2);
  mem[BufferSeg32:A+2]:=Bin2Dec(0,0,0,0,0,0,b5,b4);
  mem[BufferSeg32:A+3]:=Bin2Dec(0,0,0,0,0,0,b7,b6);
  Inc(A,4);
  Inc(I);
 Until I=8000;
 A:=0; I:=0;
 Repeat
  Dec2Bin(Barvy4[I]);
  mem[BufferSeg2:A+0]:=Bin2Dec(0,0,0,0,b3,b2,b1,b0);
  mem[BufferSeg2:A+1]:=Bin2Dec(0,0,0,0,b7,b6,b5,b4);
  Inc(A,2);
  Inc(I);
 Until I=1000;
 A:=0;
 For I:=0 to 15 do
 Begin
  Barva[I].R:=Paleta[A+0];
  Barva[I].G:=Paleta[A+1];
  Barva[I].B:=Paleta[A+2];
  Inc(A,3);
 End;
End;
 
 
Procedure FnSave;
Begin
 Assign(F,Filename);
 Reset(F,1);
 Zakodovat;
 BlockWrite(F,Grafika,8000);
 BlockWrite(F,Barvy4,1000);
 BlockWrite(F,Paleta,48);
 BlockWrite(F,CisloStranky,1);
 Close(F);
 SoundDone;
End;
 
 
Procedure PrepareColors;
Var I: Byte;
Begin
 SetPal(251,0,0,0);   {Black}
 SetPal(252,63,63,63); {White}
 SetPal(253,63,0,0);  {Red}
 SetPal(254,0,63,0);  {Green}
 SetPal(255,0,0,63);  {Blue}
 For I:=0 to 15 do
 SetPal(I,Barva[I].R,Barva[I].G,Barva[I].B);
End;
 
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Procedure WriteEPScreen;
Var x,y,I: Word;
Begin
 {Nastaveni palety}
 For I:=0 to 15 do SetPal(I,Barva[I].R,Barva[I].G,Barva[I].B);
 
 {Oramovani}
 x:=0; y:=0; Ramecek(x,y,x+319,y+199,252);
 
 {Editovana barva}
 x:=140; y:=50; Ramecek(x,y,x+100,y+100,252);
 Blok(x+2,y+2,x+98,y+98,PalSelect);
 
 {Barvy + mazani kurzoru}
 x:=12; y:=10;
 For I:=0 to 15 do
 Begin
  Blok(x,y,x+7,y+7,I);
  Ramecek(x-2,y-2,x+9,y+9,252);
  Ramecek(x-4,y-4,x+11,y+11,251);
  Ramecek(x-6,y-6,x+13,y+13,251);
  Inc(x,19);
 End;
 
 {Kurzor}
 x:=12; y:=10; I:=0;
 While I<PalSelect do Begin Inc(x,19); Inc(I); End;
 Ramecek(x-4,y-4,x+11,y+11,252);
 Ramecek(x-6,y-6,x+13,y+13,252);
 
 x:=10; y:=30; Ramecek(x,y,x+62,y+138,252);
 
 {Editor palety + mazani policek RGB}
 x:=12; y:=32; Ramecek(x,y,x+18,y+8,253); Blok(x+2,y+2,x+16,y+6,253);
 x:=32; y:=32; Ramecek(x,y,x+18,y+8,254); Blok(x+2,y+2,x+16,y+6,254);
 x:=52; y:=32; Ramecek(x,y,x+18,y+8,255); Blok(x+2,y+2,x+16,y+6,255);
 x:=12; y:=42; For I:=0 to 62 do Begin Blok(x,y,x+18,y,251); Inc(y,2); End;
 x:=32; y:=42; For I:=0 to 62 do Begin Blok(x,y,x+18,y,251); Inc(y,2); End;
 x:=52; y:=42; For I:=0 to 62 do Begin Blok(x,y,x+18,y,251); Inc(y,2); End;
 
 {Policka s hodnotami RGB}
 x:=12; y:=42; I:=0;
 While I< Barva[PalSelect].R do
 Begin Blok(x,y,x+18,y,253); Inc(y,2); Inc(I); End;
 x:=32; y:=42; I:=0;
 While I< Barva[PalSelect].G do
 Begin Blok(x,y,x+18,y,254); Inc(y,2); Inc(I); End;
 x:=52; y:=42; I:=0;
 While I< Barva[PalSelect].B do
 Begin Blok(x,y,x+18,y,255); Inc(y,2); Inc(I); End;
End;
 
 
Procedure EditorPalety;
Var Ending: Boolean;
Begin
 PalSelect:=1;
 Ending:=False;
 Blok(0,0,319,199,251);
 Repeat
  WaitRetrace;
  WriteEPScreen;
  ReadKey; Delay(100); NoBeep;
  Case Port[$60] of
{Left}   75: Begin If PalSelect>0 then Dec(PalSelect) else PalSelect:=15; End;
{Right}  77: Begin If PalSelect<15 then Inc(PalSelect) else PalSelect:=0; End;
{Insert}  82: Begin If Barva[PalSelect].R>0 then Dec(Barva[PalSelect].R) else Barva[PalSelect].R:=0; End;
{Delete}  83: Begin If Barva[PalSelect].R<63 then Inc(Barva[PalSelect].R) else Barva[PalSelect].R:=63; End;
{Home}   71: Begin If Barva[PalSelect].G>0 then Dec(Barva[PalSelect].G) else Barva[PalSelect].G:=0; End;
{End}   79: Begin If Barva[PalSelect].G<63 then Inc(Barva[PalSelect].G) else Barva[PalSelect].G:=63; End;
{PageUp}  73: Begin If Barva[PalSelect].B>0 then Dec(Barva[PalSelect].B) else Barva[PalSelect].B:=0; End;
{PageDown} 81: Begin If Barva[PalSelect].B<63 then Inc(Barva[PalSelect].B) else Barva[PalSelect].B:=63; End;
{F2}    60: Begin FnSave; End;
{F8}    66: Begin SoundStorno; End;
{F7}    65: Begin SoundStorno; End;
{F6}    64: Begin SoundStorno; End;
{F5}    63: Begin Ending:=True; End;
{Esc}    1: Begin Ending:=True; End;
  End; {Case Port[$60] End}
 Until Ending=True;
 Blok(0,0,319,199,251);
End;
 
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Procedure Setup4Colors;
Var I,X,Y,Offset: Word;
Begin
 X:=Trunc((EX*8+EX2)/8);
 Y:=Trunc((EY*8+EY2)/8);
 Offset:=(Y*20+X)*4;
 For I:=0 to 3 do
 Color[I]:=mem[BufferSeg2:Offset+I];
End;
 
 
Procedure WriteGScreen;
Var I,Xa,Ya,x,y,X1,Y1,Xp,Yp,Offset32,Offset2: Word;
Begin
 Ramecek(160,160,319,199,252);
 
 {Nastaveni spravnych barev 160x200 po krocich 8x8}
 For Ya:=0 to 24 do
 For Xa:=0 to 19 do
 Begin
  For y:=0 to 7 do
  For x:=0 to 7 do
  Begin
   X1:=Trunc((Xa*8+x)/8);
   Y1:=Trunc((Ya*8+y)/8);
   Offset2:=(Y1*20+X1)*4;
   Offset32:=((Ya*8+y)*160)+(Xa*8+x);
   Case mem[BufferSeg32:Offset32] of
    0: WritePixel((Xa*8+x),(Ya*8+y),mem[BufferSeg2:Offset2+0]);
    1: WritePixel((Xa*8+x),(Ya*8+y),mem[BufferSeg2:Offset2+1]);
    2: WritePixel((Xa*8+x),(Ya*8+y),mem[BufferSeg2:Offset2+2]);
    3: WritePixel((Xa*8+x),(Ya*8+y),mem[BufferSeg2:Offset2+3]);
   End; {Case End}
  End;
 End;
 
 {Kurzor 40x40}
 x:=EX*8; y:=EY*8;
 Ramecek(x,y,x+39,y+39,252);
 
 {Vykresleni obsahu 40x40}
 x:=160; y:=0;
 For Y1:=0 to 39 do
 Begin
  x:=160;
  For X1:=0 to 39 do
  Begin
   Xp:=Trunc((EX*8+X1)/8);
   Yp:=Trunc((EY*8+Y1)/8);
   Offset2:=(Yp*20+Xp)*4;
   Offset32:=(EY*8+Y1)*160+(EX*8+X1);
   Case mem[BufferSeg32:Offset32] of
    0: Blok(x+1,y+1,x+2,y+2,mem[BufferSeg2:Offset2+0]);
    1: Blok(x+1,y+1,x+2,y+2,mem[BufferSeg2:Offset2+1]);
    2: Blok(x+1,y+1,x+2,y+2,mem[BufferSeg2:Offset2+2]);
    3: Blok(x+1,y+1,x+2,y+2,mem[BufferSeg2:Offset2+3]);
   End; {Case End;}
   Inc(x,4);
  End;
  Inc(y,4);
 End;
 
 {Vymazavani kurzoru v editacnim poli}
 For Ya:=0 to 39 do
 For Xa:=0 to 39 do
 Begin
  x:=Xa*4+160; y:=Ya*4;
  Ramecek(x,y,x+3,y+3,251);
 End;
 
 {Kurzor v editacnim poli}
 x:=EX2*4+160; y:=EY2*4;
 Ramecek(x,y,x+3,y+3,252);
 
 {4 kreslici barvy ASDF}
 x:=160; y:=160;
 For I:=0 to 3 do
 Begin
  Ramecek(x,y,x+39,y+39,252);
  Blok(x+1,y+1,x+38,y+38,Color[I]);
  Inc(x,40);
 End;
 
End;
 
 
Procedure EditorGrafiky;
Var Ending: Boolean;
Begin
 EX:=0; EY:=0;
 EX2:=0; EY2:=0;
 Ending:=False;
 Blok(0,0,319,199,251);
 Repeat
  Setup4Colors;
  WaitRetrace;
  WriteGScreen;
  ReadKey; Delay(100); NoBeep;
  Case Port[$60] of
{J}   36: Begin If EX2>0 then Dec(EX2) else EX2:=39; End;
{L}   38: Begin If EX2<39 then Inc(EX2) else EX2:=0; End;
{I}   23: Begin If EY2>0 then Dec(EY2) else EY2:=39; End;
{K}   37: Begin If EY2<39 then Inc(EY2) else EY2:=0; End;
 
{A}   30: Begin mem[BufferSeg32:((EY*8+EY2)*160)+(EX*8+EX2)]:=0; End;
{S}   31: Begin mem[BufferSeg32:((EY*8+EY2)*160)+(EX*8+EX2)]:=1; End;
{D}   32: Begin mem[BufferSeg32:((EY*8+EY2)*160)+(EX*8+EX2)]:=2; End;
{F}   33: Begin mem[BufferSeg32:((EY*8+EY2)*160)+(EX*8+EX2)]:=3; End;
 
{Left} 75: Begin If EX>0 then Dec(EX) else EX:=15; End;
{Right} 77: Begin If EX<15 then Inc(EX) else EX:=0; End;
{Up}  72: Begin If EY>0 then Dec(EY) else EY:=20; End;
{Down} 80: Begin If EY<20 then Inc(EY) else EY:=0; End;
 
{F2}  60: Begin FnSave; End;
{F8}  66: Begin SoundStorno; End;
{F7}  65: Begin SoundStorno; End;
{F6}  64: Begin SoundStorno; End;
{F5}  63: Begin Ending:=True; End;
{Esc}  1: Begin Ending:=True; End;
  End; {Case Port[$60] End}
 Until Ending=True;
 Blok(0,0,319,199,251);
End;
 
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Procedure WriteE4Screen;
Var x,y,X1,Y1,I,I2: Word;
Begin
 Ramecek(160,0,319,199,252);
 
 {Vymazavani kurzoru - vyber barvy}
 x:=160; y:=0; I:=0;
 For Y1:=0 to 3 do
 Begin
  x:=160;
  For X1:=0 to 3 do
  Begin
   Ramecek(x+2,y+2,x+37,y+37,251);
   Blok(x+6,y+6,x+33,y+33,I);
   inc(x,40); Inc(I);
  End;
  Inc(y,40);
 End;
 
 {Kurzor - vyber barvy}
 x:=160+B4X2*40; y:=B4Y2*40;
 Ramecek(x+2,y+2,x+37,y+37,252);
 
 {nahled 4 vybranych barev}
 x:=160; y:=160;
 For I:=0 to 3 do
 Begin
  Ramecek(x,y,x+39,y+39,252);
  Blok(x+2,y+2,x+37,y+37,mem[BufferSeg2:B4Y3*20+B4X3+I]);
  Inc(x,40);
 End;
 
 {Vymazavani kurzoru a vykresleni 4barvy}
 x:=0; y:=0; I:=0;
 For Y1:=0 to 24 do
 Begin
  x:=0;
  For X1:=0 to 19 do
  Begin
   Ramecek(x,y,x+7,y+7,251);
   Blok(x+2,y+2,x+3,y+3,mem[BufferSeg2:I+0]);
   Blok(x+4,y+2,x+5,y+3,mem[BufferSeg2:I+1]);
   Blok(x+2,y+4,x+3,y+5,mem[BufferSeg2:I+2]);
   Blok(x+4,y+4,x+5,y+5,mem[BufferSeg2:I+3]);
   inc(x,8); Inc(I,4);
  End;
  Inc(y,8);
 End;
 
 {Kurzor}
 x:=B4X*8; y:=B4Y*8;
 Ramecek(x,y,x+7,y+7,252);
 
End;
 
 
Procedure Editor4Barvy;
Var Ending: Boolean;
  I: Word;
Begin
 B4X:=0; B4Y:=0;
 B4X2:=0; B4Y2:=0;
 B4X3:=0; B4Y3:=0;
 Ending:=False;
 Blok(0,0,319,199,251);
 Repeat
  WaitRetrace;
  WriteE4Screen;
  ReadKey; Delay(100); NoBeep;
  Case Port[$60] of
{J}   36: Begin
       If B4X>0 then Dec(B4X) else B4X:=19;
       If B4X3>0 then Dec(B4X3,4) else B4X3:=76;
      End;
{L}   38: Begin
       If B4X<19 then Inc(B4X) else B4X:=0;
       If B4X3<76 then Inc(B4X3,4) else B4X3:=0;
      End;
{I}   23: Begin
       If B4Y>0 then Dec(B4Y) else B4Y:=24;
       If B4Y3>0 then Dec(B4Y3,4) else B4Y3:=96;
      End;
{K}   37: Begin
       If B4Y<24 then Inc(B4Y) else B4Y:=0;
       If B4Y3<96 then Inc(B4Y3,4) else B4Y3:=0;
      End;
 
{A}   30: Begin mem[BufferSeg2:(B4Y3*20+B4X3)+0]:=B4Y2*4+B4X2; End;
{S}   31: Begin mem[BufferSeg2:(B4Y3*20+B4X3)+1]:=B4Y2*4+B4X2; End;
{D}   32: Begin mem[BufferSeg2:(B4Y3*20+B4X3)+2]:=B4Y2*4+B4X2; End;
{F}   33: Begin mem[BufferSeg2:(B4Y3*20+B4X3)+3]:=B4Y2*4+B4X2; End;
 
{Left} 75: Begin If B4X2>0 then Dec(B4X2) else B4X2:=3; End;
{Right} 77: Begin If B4X2<3 then Inc(B4X2) else B4X2:=0; End;
{Up}  72: Begin If B4Y2>0 then Dec(B4Y2) else B4Y2:=3; End;
{Down} 80: Begin If B4Y2<3 then Inc(B4Y2) else B4Y2:=0; End;
{F2}  60: Begin FnSave; End;
{F8}  66: Begin SoundStorno; End;
{F7}  65: Begin SoundStorno; End;
{F6}  64: Begin SoundStorno; End;
{F5}  63: Begin Ending:=True; End;
{Esc}  1: Begin Ending:=True; End;
  End; {Case Port[$60] End}
 Until Ending=True;
 Blok(0,0,319,199,251);
End;
 
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Procedure Copy2ClipBoard;
Var Offset32,Offset2,X1,Y1,Xe,Ye,x,y,I: Word;
Begin
 {kopirovani do schranky 64B 8x8}
 x:=Xs*8; y:=Ys*8; I:=0;
 For Ye:=0 to 7 do
 Begin
  For Xe:=0 to 7 do
  Begin
   Offset32:=((y+Ye)*160)+(x+Xe);
   Clipboard[I]:=mem[BufferSeg32:Offset32];
   Inc(I);
  End;
 End;
 
 {kopirovani do schranky barvy 4}
 x:=0; y:=0;
 X1:=Trunc((Xs*8+x)/8);
 Y1:=Trunc((Ys*8+y)/8);
 Offset2:=(Y1*20+X1)*4;
 For I:=0 to 3 do Clipboard2[I]:=mem[BufferSeg2:Offset2+I];
 
End;
 
 
Procedure RestoreFromClipBoard;
Var Offset32,Offset2,X1,Y1,Xe,Ye,x,y,I: Word;
Begin
 {vylozeni ze schranky 64B}
 x:=Xs*8; y:=Ys*8; I:=0;
 For Ye:=0 to 7 do
 Begin
  For Xe:=0 to 7 do
  Begin
   Offset32:=((y+Ye)*160)+(x+Xe);
   mem[BufferSeg32:Offset32]:=Clipboard[I];
   Inc(I);
  End;
 End;
 {vylozeni ze schranky barvy 4}
 x:=0; y:=0;
 X1:=Trunc((Xs*8+x)/8);
 Y1:=Trunc((Ys*8+y)/8);
 Offset2:=(Y1*20+X1)*4;
 For I:=0 to 3 do mem[BufferSeg2:Offset2+I]:=Clipboard2[I];
 
End;
 
 
Procedure WriteEScreen;
Var Offset32,Offset2,Xa,Ya,X1,Y1,x,y,I,BarvaVeSchrance: Word;
Begin
 Ramecek(160,0,319,199,252);
 
 {Nastaveni spravnych barev 160x200 po krocich 8x8}
 For Ya:=0 to 24 do
 For Xa:=0 to 19 do
 Begin
  For y:=0 to 7 do
  For x:=0 to 7 do
  Begin
   X1:=Trunc((Xa*8+x)/8);
   Y1:=Trunc((Ya*8+y)/8);
   Offset2:=(Y1*20+X1)*4;
   Offset32:=((Ya*8+y)*160)+(Xa*8+x);
   Case mem[BufferSeg32:Offset32] of
    0: WritePixel((Xa*8+x),(Ya*8+y),mem[BufferSeg2:Offset2+0]);
    1: WritePixel((Xa*8+x),(Ya*8+y),mem[BufferSeg2:Offset2+1]);
    2: WritePixel((Xa*8+x),(Ya*8+y),mem[BufferSeg2:Offset2+2]);
    3: WritePixel((Xa*8+x),(Ya*8+y),mem[BufferSeg2:Offset2+3]);
   End; {Case End}
  End;
 End;
 
 {Kurzor 8x8}
 x:=Xs*8; y:=Ys*8;
 Ramecek(x,y,x+7,y+7,252);
 
 
 {zobrazeni obsahu schranky - nahled barev}
 x:=194; y:=140;
 For I:=0 to 3 do
 Begin
  Blok(x,y,x+9,y+9,ClipBoard2[I]);
  Inc(x,10);
 End;
 
 {zobrazeni obsahu schranky - 8x8}
 Ramecek(194,49,276,131,252);
 x:=195; y:=50; I:=0;
 For Y1:=0 to 7 do
 Begin
  For X1:=0 to 7 do
  Begin
   Case Clipboard[I] of
    0: BarvaVeSchrance:=Clipboard2[0];
    1: BarvaVeSchrance:=Clipboard2[1];
    2: BarvaVeSchrance:=Clipboard2[2];
    3: BarvaVeSchrance:=Clipboard2[3];
   End;
   Blok(x+1,y+1,x+9,y+9,BarvaVeSchrance);
   inc(x,10); Inc(I);
  End;
  x:=195; Inc(y,10);
 End;
 
End;
 
Procedure FnEditor;
Var Ending: Boolean;
Begin
 Init320x200;
 PrepareColors;
 Ending:=False;
 Repeat
  WaitRetrace;
  WriteEScreen;
  ReadKey; Delay(100); NoBeep;
  Case Port[$60] of
{Left} 75: Begin If Xs>0 then Dec(Xs) else Xs:=19; End;
{Right} 77: Begin If Xs<19 then Inc(Xs) else Xs:=0; End;
{Up}  72: Begin If Ys>0 then Dec(Ys) else Ys:=24; End;
{Down} 80: Begin If Ys<24 then Inc(Ys) else Ys:=0; End;
{C}   46: Begin Copy2ClipBoard; End;
{V}   47: Begin RestoreFromClipBoard; End;
{F2}  60: Begin FnSave; End;
{F6}  64: Begin EditorGrafiky; End;
{F7}  65: Begin Editor4Barvy; End;
{F8}  66: Begin EditorPalety; End;
{Esc}  1: Begin Ending:=True; End;
  End; {Case Port[$60] End}
 Until Ending=True;
 Init80x25;
End;
 
 
Procedure LoadError(CisloChyby:Byte);
Var ErrorMSG: array[1..8] of String;
  X,Y,I,I2:Byte;
Begin
 ErrorMSG[1]:='Nenalezen soubor';
 ErrorMSG[2]:='Nenalezena cesta';
 ErrorMSG[3]:='Přístup zamítnut';
 ErrorMSG[4]:='Neplatný deskriptor';
 ErrorMSG[5]:='Nedostatek paměti';
 ErrorMSG[6]:='Neplatné prostředí';
 ErrorMSG[7]:='Neplatný formát';
 ErrorMSG[8]:='Soubor nenalezen';
 {Vypisujeme Error MSG yellow}
 X:=27; Y:=12; {souradnice ErrorMSG}
 TextColor(14); {Zluty ramecek ErrorMSG}
 For I:=0 to 22 do Begin GotoXY(X+I,Y); Write('▄'); End;
 For I:=0 to 22 do Begin GotoXY(X+I,Y+3); Write('▀'); End;
 GotoXY(X,Y+1);   Write('█');
 GotoXY(X+22,Y+1); Write('█');
 GotoXY(X,Y+2);   Write('█');
 GotoXY(X+22,Y+2); Write('█');
 TextBackground(4); {Cervene pozadi ramecku}
 For I2:=1 to 2 do {vypln}
 For I:=0 to 20 do Begin GotoXY(X+1+I,Y+I2); Write(' '); End;
 GotoXY(X+2,Y+1); Write('CHYBA   ESC=EXIT');
 {Vypisujeme vzniklou chybu}
 GotoXY(X+2,Y+2);
 Case CisloChyby of
  1: Write(ErrorMSG[1]);
  2: Write(ErrorMSG[2]);
  3: Write(ErrorMSG[3]);
  4: Write(ErrorMSG[4]);
  5: Write(ErrorMSG[5]);
  6: Write(ErrorMSG[6]);
  7: Write(ErrorMSG[7]);
  8: Write(ErrorMSG[8]);
 End;
 Repeat Until Port[$60]=1; {Cekej na ESC}
 TextColor(7); TextBackground(0); {Set puvodni}
 GotoXY(X,Y);  ClrEol; {Smazat ErrorMSG Okno}
 GotoXY(X,Y+1); ClrEol; {Smazat ErrorMSG Okno}
 GotoXY(X,Y+2); ClrEol; {Smazat ErrorMSG Okno}
 GotoXY(X,Y+3); ClrEol; {Smazat ErrorMSG Okno}
End;
 
 
Function FileNameDialog: Byte;
Begin
 TextColor(7); TextBackground(0);
 GotoXY(53,3); Write('────────');
 GotoXY(39,2); Write('jmeno souboru=');
 ReadLN(FileNameJmeno);
 FileName:=FileNameJmeno+FileNamePripona;
 FindFirst(FileName,Archive,DirInfo);
 If DosError>0 then Begin
            FileNameDialogOK:=False;
            Case DosError of
             2: LoadError(1); {Nenalezen soubor}
             3: LoadError(2); {Nenalezena cesta}
             5: LoadError(3); {Přístup zamítnut}
             6: LoadError(4); {Neplatný deskriptor}
             8: LoadError(5); {Nedostatek paměti}
            10: LoadError(6); {Neplatné prostředí}
            11: LoadError(7); {Neplatný formát}
            18: LoadError(8); {Soubor nenalezen}
            End;
           End
        else FileNameDialogOK:=True; {DosError=0 tzn. zadna chyba}
 GotoXY(53,3); ClrEol;
 GotoXY(39,2); ClrEol;
End;
 
 
Procedure FnLoad;
Begin
 FileNameDialog;
 If FileNameDialogOK=True then
 Begin
  Assign(F,Filename);
  Reset(F,1);
  BlockRead(F,Grafika,8000);
  BlockRead(F,Barvy4,1000);
  BlockRead(F,Paleta,48);
  BlockRead(F,CisloStranky,1);
  Rozkodovat;
  Close(F);
  SoundDone;
 End
 else FileName:='none';
End;
 
 
Procedure FnCreate;
Var I: Byte;
Begin
 FileNameDialog;
 Assign(F,Filename);
 ReWrite(F,1);
 BlockWrite(F,Grafika,8000);
 BlockWrite(F,Barvy4,1000);
 BlockWrite(F,Paleta,48);
 BlockWrite(F,CisloStranky,1);
 Close(F);
 {vytvoreni 16ti mono barev}
 For I:=0 to 15 do
 Begin
  Barva[I].R:=I*4;
  Barva[I].G:=I*4;
  Barva[I].B:=I*4;
 End;
 SoundDone;
End;
 
 
Procedure FnHelp;
Var I: Byte;
  Ending: Boolean;
Begin
 GotoXY(1,8); For I:=1 to 80 do Write('▄');
 GotoXY(1,24); For I:=1 to 80 do Write('▀');
 GotoXY(1,9); For I:=9 to 23 do Begin GotoXY(1,I); Write('█'); End;
 GotoXY(80,9); For I:=9 to 23 do Begin GotoXY(80,I); Write('█'); End;
 GotoXY(3,10); Write('Editor 8x8 - šipky=kurzor  C=kopírovat  V=vložit ze schránky   ESC=EXIT');
 GotoXY(3,11); Write('       F6=Editor40x40  F7=Nastavení barev  F8=Míchání barev     ');
 GotoXY(3,13); Write('Editor 40x40 - šipky=velký kurzor IJKL=malý kurzor ASDF=kreslení     ');
 GotoXY(3,15); Write('Nastavení barev - šipky=velký kurzor IJKL=malý kurzor ASDF=Nastavení barev ');
 GotoXY(3,17); Write('Míchání barev - šipky doleva,doprava=výběr barvy              ');
 GotoXY(3,18); Write('        Insert,Delete=přidat,ubrat červenou             ');
 GotoXY(3,19); Write('        Home,End=přidat,unbrat zelenou               ');
 GotoXY(3,20); Write('        PageUp,PageDown=přidat,ubrat modrou             ');
 GotoXY(3,22); Write('Toto menu - šipky nahoru,dolů=výběr položky ENTER=potvrzení         ');
 GotoXY(3,23); Write('      PgUp,PgDn=nastavení čísla stránky ,klav. zkratky=F1 F2 F3 F4 F5 ');
 Ending:=False;
 Repeat
  ReadKey; Delay(100); NoBeep;
  Case Port[$60] of
{ESC}  1: Begin Ending:=True; End;
  End; {Case End}
 Until Ending=True;
 For I:=8 to 24 do Begin GotoXY(1,I); ClrEol; End;
End;
 
 
Procedure MMFunction; {enter in menu function}
Begin
 Case MMSelect of
  0: Begin SoundStorno;                    End; {NIC}
  1: Begin If FileName='none' then FnCreate Else SoundStorno; End; {NEW}
  2: Begin If FileName='none' then SoundStorno Else FnSave;  End; {SAVE}
  3: Begin If FileName='none' then FnLoad Else SoundStorno;  End; {OPEN}
  4: Begin If FileName='none' then SoundStorno Else FnEditor; End; {EDITOR}
  5: Begin FnHelp;                      End; {HELP}
 End;
End;
 
 
Procedure WriteNabidka;
Begin
 TextColor(14); TextBackground(1);
 GotoXY(1,2); Write('vytvořit F4');
 GotoXY(1,3); Write('uložit  F2');
 GotoXY(1,4); Write('otevřít F3');
 GotoXY(1,5); Write('editor  F5');
 GotoXY(1,6); Write('nápověda F1');
 TextColor(7); TextBackground(0);
 GotoXY(80,25);
End;
 
 
Procedure WriteLista;
Var I: Byte;
Begin
 TextColor(14); TextBackground(1);
 GotoXY(1,1); For I:=1 to 79 do Write(' ');
 GotoXY(2,1); Write('╔MENU╗');
 GotoXY(14,1); Write('EDITOR GRAFIKY');
 GotoXY(34,1); Write('soubor=',FileName);
 GotoXY(58,1); Write('Stránka=',CisloStranky);
 GotoXY(73,1); Write('F10=EXIT');
 TextColor(7); TextBackground(0);
 GotoXY(80,25);
End;
 
 
Procedure WriteMenu;
Begin
 WriteLista; If MMSelect>0 then WriteNabidka;
 Case MMSelect of
  0: Begin
     TextColor(7); TextBackground(0);
     GotoXY(1,2); ClrEol;
     GotoXY(1,3); ClrEol;
     GotoXY(1,4); ClrEol;
     GotoXY(1,5); ClrEol;
     GotoXY(1,6); ClrEol;
     GotoXY(80,25);
    End;
  1: Begin
     TextColor(2); TextBackground(4);
     GotoXY(1,2); Write('vytvořit F4');
     TextColor(7); TextBackground(0);
    End;
  2: Begin
     TextColor(2); TextBackground(4);
     GotoXY(1,3); Write('uložit  F2');
     TextColor(7); TextBackground(0);
    End;
  3: Begin
     TextColor(2); TextBackground(4);
     GotoXY(1,4); Write('otevřít F3');
     TextColor(7); TextBackground(0);
    End;
  4: Begin
     TextColor(2); TextBackground(4);
     GotoXY(1,5); Write('editor  F5');
     TextColor(7); TextBackground(0);
    End;
  5: Begin
     TextColor(2); TextBackground(4);
     GotoXY(1,6); Write('nápověda F1');
     TextColor(7); TextBackground(0);
    End;
 End;{Case End}
End;
 
 
Procedure MainMenu;
Var Ending: Boolean;
Begin
 ClrScr;
 MMSelect:=0;
 Ending:=False;
 Repeat
  WriteMenu;
  ReadKey; Delay(100); NoBeep;
  Case Port[$60] of
{ESC}  1: Begin MMSelect:=0; End;
{UP}  72: Begin If MMSelect>1 then Dec(MMSelect) Else MMSelect:=5; End;
{DOWN} 80: Begin If MMSelect<5 then Inc(MMSelect) Else MMSelect:=1; End;
{ENTER} 28: Begin MMFunction; End;
{PgUp} 73: Begin If FileName='none' then SoundStorno Else
         If CisloStranky<7 then Inc(CisloStranky);End;
{PgDn} 81: Begin If FileName='none' then SoundStorno Else
         If CisloStranky>0 then Dec(CisloStranky); End;
{F1}  59: Begin FnHelp; End;
{F2}  60: Begin If FileName='none' then SoundStorno Else FnSave; End;
{F3}  61: Begin If FileName='none' then FnLoad Else SoundStorno; End;
{F4}  62: Begin If FileName='none' then FnCreate Else SoundStorno; End;
{F5}  63: Begin If FileName='none' then SoundStorno Else FnEditor; End;
{F10}  68: Begin Ending:=True; End;
  End; {Case End}
 Until Ending=True;
End;
 
 
Procedure Main;
Begin
 InitBuffers;
 FileName:='none';
 CisloStranky:=0;
 MainMenu;
 ShutdownBuffers;
 ClrScr;
End;
 
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Begin Main; End.