Editor hudby pre programy v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Martin Koleček
Program: Editsnd.pasSpeaker.pas
Mušiš mac: Manual_snd.txt

S programem EditSnd.exe je mozne generovat soubory s priponou SND. Tyto soubory maji slouzit k ozvuceni programu na profesionalni urovni pomoci PC Speakeru. Vyuziva se k tomu preruseni od casovace nastavene na 100Hz tzn. vzorkovaci frekvence prehravanych zvuku je 100Hz. Nedochazi ke zhrouceni hodin vse je osetreno tak aby sly prehravat zvuky, aby spravne sly hodiny a zaroven aby program mohl vykonavat jine ulohy. Vse bezi na pozadi pres int8 viz. unit speaker.pas.
{ SPEAKER.PAS             Copyright (c) Martin Kolecek }
{ Tato unita nastavuje novou obsluhu preruseni 8 (timer) a nastavuje}
{ frekvenci timeru na 100Hz. Pak na pozadi hraje hudbu pres speaker.}
{                                  }
{ Author: Martin Kolecek                      }
{ Datum: 18.05.2009              http://www.trsek.com }
 
Unit Speaker;
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Interface
 
 Procedure InitSound;
 Procedure ShutdownSound;
 Procedure LoadSNDFile(Filename:String);
 Procedure PlaySound(Sample:Byte);
 Function FPS2s: Boolean; {pomoc pri vypoctu fps pomoci timeru}
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Implementation
Uses Crt,Dos;
{$F+}
Var
 BIOSTimerHandler: procedure;
 clock_ticks,counter: longint;
 F: File;
 SoundData: array[0..1999] of Word;
 ZvukTab: array[0..99] of Word;
 PrehravatZvuk: Boolean;
 CisloZvuku:Byte;
 Posuv: Word;
 fps_helper: Byte;
 
 
Procedure TimerHandler; Interrupt;
Begin
 {prehravani}
 If PrehravatZvuk=True then
 Begin
  If SoundData[ZvukTab[CisloZvuku*2]+Posuv]>0
  then Sound(SoundData[ZvukTab[CisloZvuku*2]+Posuv])
  else NoSound;
  Inc(Posuv);
  If Posuv>ZvukTab[CisloZvuku*2+1] then {prehrali jsme celou delku zvuku}
  Begin
   PrehravatZvuk:=False;
   Posuv:=0;
   NoSound;
  End
 End;
 
 {helper pro vypocet fps kazde 2 sekundy}
 If fps_helper<200 then Inc(fps_helper)
          else fps_helper:=0;
 
 clock_ticks:=clock_ticks+counter;
 {volat BIOS obsluhu preruseni ?}
 If clock_ticks>=$10000 then
  Begin
   clock_ticks:=clock_ticks-$10000;
   asm pushf end;
   BIOSTimerHandler;
  End
  else Port[$20]:=$20; {konec preruseni}
End;
 
 
Procedure InitSound;
Begin
 fps_helper:=0;
 clock_ticks:=0;
 counter:=$1234DD div 100;
 GetIntVec(8,@BIOSTimerHandler);
 SetIntVec(8,Addr(TimerHandler));
 Port[$43]:=$34;
 Port[$40]:=counter mod 256;
 Port[$40]:=counter div 256;
 PrehravatZvuk:=False;
End;
 
 
Procedure ShutdownSound;
Begin
 Port[$43]:=$34;
 Port[$40]:=0;
 Port[$40]:=0;
 SetIntVec(8, @BIOSTimerHandler);
 PrehravatZvuk:=False;
End;
 
 
Procedure LoadSNDFile(Filename:String);
Begin
 Assign(F,Filename);
 Reset(F,1);
 BlockRead(F,SoundData,4000);
 BlockRead(F,ZvukTab,200);
 Close(F);
End;
 
 
Procedure PlaySound(Sample:Byte);
Begin
 PrehravatZvuk:=True; {sdelime handleru int8 ze chceme prehravat}
 CisloZvuku:=Sample; {predame ktery zvuk se ma hrat}
 Posuv:=0;      {nastavime na zacatek zvuku}
End;
 
 
Function FPS2s: Boolean;
Begin
 If fps_helper<100 then FPS2s:=False {false v prvni vterine}
          else FPS2s:=True; {true ve druhe vterine}
End;
 
 
{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Begin End.