Program pre spr8vu objednávok ľalúzií.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Programy zos Pascalu
zaluzie.pngProgram: Zaluzie.pasArchiv.pasDealer.pasFarba.pasFax.pasFilter.pasFormul.pasFyzic.pasHelp.pasKniznic.pasMiesto.pasMzdy.pasOption.pasPr_zal.pasRead_dbf.pasRedef.pasSdv.pasTlac.pasTrsek.pasZaluz.pasZostavy.pas
Subor exe: Zaluzie.exe
Muąią mac: Zaluzie.zipHelp.datDealerDealer.$$$Fax.datKumuly.$$$Kumuly.frmKumuly.kumMeracMontazOption.dbfOption.frmOption.indPoradie.datVystup.txtZaluzie.dbfZaluzie.datZaluzie.frmZaluzie.indZaluzie.txtZostava.frm

Program bol vytvorený pre vnutorné potreby firmy KOMA pre spravu objednávok ľalúzií.

Bliľąí popis jednotlivých funkcií:
F2 - Zalúzia
Slúľi ako nosná čas» celého tohto programu dajú sa v ňom zadáva» informácie o objednávateµovi ako jeho MENO, ADRESA, PODLA®IE.
Kvôli neskorąím rozpisom je moľné vyplni» (©TVR«) program sa potom bude týmto riadi».
Ďalej informácie o tom kto bol dohadzovač (DEALER), kto odmeriaval ľalúziu (MERAČ) a nakoniec mená aľ troch (MONTÁ®NIKOV).
Je moľné ďalej vyplni» DATUM OBJEDNAVKY, s tým, ľe program okamľite prepočíta kedy uplyie doba 14 dní na vykonanie montáľe (LEHOTA).
Ak je nám známa CENA ľalúzie po je vyplnení okamľite vypočítava DOPLATOK. Po vyplnení ZALOHY je vypočítaný doplatok znova.
Pri vyplňovaní mzdových nákladov máme pribliľný mzdový charakter pre jednotlivých zainteresovaných.
®alúzie sa vypĺňajú intuitívne pričom ak nie je zadaná farba nie je moľné vyplni» ľalúziu ďaląiu.

Číselníky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sú aktivované okamľite po stlačení klávesy ENTER. Potom si stačí vybra» potrebné a znova stlači» ENTER. Ak vąak má uľívateµ čísla v krvi stačí napísa» priamo číslo program si uľ neako poradí sám.

F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA
Okno pre doplnenie číselníka dealerov (meračov, montáľnikov farieb). Pohyb ąipkami, ESC - koniec práce, DEL - označ dealera na zmazanie.

F4 - ULICA
Okno pre doplnenie číselníka ulíc. Ostatné ako u DEALER. Ak vąak stlacíte ENTER na poloľke vpravo objaví sa vám okno MESTO, kde si vyberiete do akého mesta potrí ulica. Aj v meste je eąte moľné vybra» KRAJ. ( Upozorňujem, ľe názvy sú pracovné. Znamená, ľe ich pouľitie môľe by» iné).
{ ZALUZIE.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{                                  }
{ Program bol vytvoreně pre vnutorn‚ potreby firmy KOMA      }
{ pre spravu objedn vok §alŁziˇ.                  }
{                                  }
{ Bli§çˇ popis jednotlivěch funkciˇ:                }
{ F2 - ZalŁzia                           }
{     SlŁ§i ako nosn  źasś cel‚ho tohto programu dajŁ sa v ĺom }
{   zad vaś inform cie o objedn vate–ovi ako jeho         }
{   MENO, ADRESA, PODLA¦IE.                    }
{     Kv“li neskorçˇm rozpisom je mo§n‚ vyplniś (ćTVR›)    }
{   program sa potom bude těmto riadiś.              }
{     Ňalej inform cie o tom kto bol dohadzovaź (DEALER), kto }
{   odmeriaval  §alŁziu (MERA¬)  a nakoniec  men  a§ troch }
{   (MONTµ¦NIKOV).                        }
{     Je mo§n‚ Ôalej vyplniś DATUM OBJEDNAVKY, s těm, §e }
{   program okam§ite prepoźˇta kedy uplyie doba 14 dnˇ na }
{   vykonanie mont §e (LEHOTA).                  }
{     Ak je n m zn ma CENA §alŁzie po je vyplnenˇ okam§ite }
{   vypoźˇtava DOPLATOK.  Po vyplnenˇ ZALOHY  je vypoźˇtaně }
{   doplatok znova.                        }
{     Pri vyplĺovanˇ mzdověch n kladov m me pribli§ně mzdově }
{   charakter pre jednotlivěch zainteresovaněch.         }
{     ¦alŁzie sa vyp’ĺajŁ intuitˇvne priźom ak nie je zadan  }
{   farba nie je mo§n‚ vyplniś §alŁziu Ôalçiu.          }
{                                  }
{   ¬ˇselnˇky pre STVRT, DEALER, MERAC, MONTAZNIK, FARBA sŁ   }
{   aktivovan‚ okam§ite po stlaźenˇ kl vesy ENTER. Potom si staźˇ }
{   vybraś potrebn‚ a znova stlaźiś ENTER.            }
{   Ak vçak m  u§ˇvate– źˇsla v krvi staźˇ napˇsaś priamo źˇslo }
{   program si u§ neako poradˇ s m.                }
{                                  }
{ F3 - DEALER, F5 - MERAC, F6 - MONTAZ, F4 - FARBA         }
{     Okno  pre  doplnenie  źˇselnˇka  dealerov (meraźov, }
{   mont §nikov farieb).                     }
{   Pohyb çipkami, ESC - koniec pr ce, DEL - oznaź dealera na }
{   zmazanie.                           }
{                                  }
{ F4 - ULICA                            }
{     Okno pre doplnenie źˇselnˇka ulˇc. Ostatn‚ ako u  }
{   DEALER.                            }
{   Ak vçak stlacˇte ENTER na polo§ke vpravo objavˇ sa v m okno }
{   MESTO, kde si vyberiete do ak‚ho mesta potrˇ ulica. Aj v }
{   meste je eçte mo§n‚ vybraś KRAJ. ( Upozorĺujem, §e n zvy sŁ }
{   pracovn‚. Znamen , §e ich pou§itie m“§e byś in‚).       }
{                                  }
{ Datum:19.06.1995              http://www.trsek.com }
 
{$M 32192,0,65360}
program Evidencia_Zaluzii;
uses crt,dos,kniznic,trsek,read_dbf,tlac;
 
const vcisla=999;
   option='option';
    shelp='help.dat';
   dsubor='zaluzie.dat';
    prin='LPT1';
    nfax='fax';
    k_por='.dat';
   s_index='index';          { meno indexoveho suboru .sd }
   k_form='.frm';
   max_kum=10;            { pocet kumulovanych     }
   dlz_kum=20;            { dlzka stringu       }
  farba_sir=5;
  text_obj=6;
 d_poc_fzal=9;
  dlz_mesto=30;
 d_doba_dod=21;
 d_typ_ffax=2;
  d_cen_dea=25;
  d_cen_mer=10;
  d_cen_mon=19;
 d_lav_kraj=6;
 
 { ********** Farby **************}
   d_pomest=LIGHTGRAY;
   d_fomest=WHITE;
   d_pnmest=LIGHTGRAY;
   d_fnmest=WHITE;
   d_pvmest=RED;
   d_fvmest=BLACK;
   d_pozalu=DARKGRAY;
   d_fozalu=CYAN;
   d_pnzalu=LIGHTGRAY;
   d_fnzalu=DARKGRAY;
   d_pvzalu=RED;
   d_fvzalu=WHITE;
   d_pvhelp=LIGHTGRAY;
   d_fvhelp=YELLOW;
   d_pnhelp=BLACK;
   d_fnhelp=WHITE;
   d_ptlac=BLACK;
   d_ftlac=WHITE;
 
   poc_pod=8;            { Ohladom podmienok }
   podmienky:array[1..poc_pod] of string[2]=
        ('= ','=*','<>','< ','> ','<=','>=',' ');
 text_podmienky:array[1..poc_pod] of string=
   ('rovna sa  ','vyskytuje sa','je rozne od ','je mensie  ','je vacsie  ',
    'mensie rovne','vacsie rovne','zrus podmien');
 
 text_uvod=' F1-Help F2-Zak zka F3-¬ˇselnˇky F4-Mzdy F5-Zostavy F6-Option F7-Disk_op ';
 
type cislo=0..vcisla;
 
type tdealer = record      { Ciselnik Dealerov }
   cis_deal:cislo;
    priezv:string[32];
     del:boolean;
     end;
 
type temp_deal = record     { Ciselnik pre mzdy }
   cis_deal:cislo;
    priezv:string[32];
     mzda:real;
     poc:integer;
     end;
 
type tmiesto = record      { Ciselnik miest }
   typ_miest:cislo;
    miesto:string[dlz_mesto];
    cis_obl:cislo;
    oblast:string[dlz_mesto];
      del:boolean;
      end;
 
type tfarba = record      { Ciselnik farieb }
{   typ_far:cislo;}
    typ_far:string[farba_sir];
      del:boolean;
      end;
 
type formul = record      { Ciselnik zaluzii }
      x:byte;
      y:byte;
     pol:byte;
    rkluc:char;
     end;
 
type kumul = record      { pre kumulovane }
    meno:string[dlz_kum];
      x:byte;
      y:byte;
     end;
 
type tzaluz = record      { zaluzie.dat }
     pred:longint;
     zani:longint;
    sirka:real;
    vyska:real;
    farba:string[farba_sir];
    del:boolean;
    end;
 
type fzaluz = record      { zaluzie ako zlucene DBF+zaluzie.dat }
    meno_f:string[text_obj];
    porad:cislo;
    sirka:real;
    vyska:real;
    farba:string[farba_sir];
    end;
 
var pomest,fomest,pnmest,fnmest,pvmest,fvmest,pozalu,fozalu,pnzalu,fnzalu,
   pvzalu,fvzalu,pvhelp,fvhelp,pnhelp,fnhelp,ptlac,ftlac,doba_dod:byte;
   dlzpap,sirpap,poc_fzal,typ_ffax,cen_dea,cen_mer,cen_mon,lav_kraj:byte;
   subor,poradie,s_zost,s_kumu:string;
   formular:array[1..max_viet] of formul;
   kumulaty:array[1..max_kum ] of kumul;
   podmien:array[1..max_viet] of byte;
   men,pre:string;
      po:integer;
   poc_kum:integer;     { pocet kumulovanych premennych }
     fde:file of tdealer;
    miesto:tmiesto;
    strana:array[1..4,1..80,1..22] of byte;
    ffarba:tfarba;
     ffa:file of tfarba;
    ftext:text;
    meno_s:string;
    x,y,i:integer;
   fgx,fgy:integer;     { globalne x,y pre fax }
     fzoz:^tzoz;
     prvy:pointer;
    do_go:real;
      ch:char;
  size,size2:longint;
    end_yn:boolean;     { Koncit otazkou A/N }
      s:string;
 
{$I dealer.pas }
{ farba.pas  bola ale sme vyhodili ??? }
{$I miesto.pas }
{$I pr_zal.pas }
{$I formul.pas }
{$I filter.pas }
{$I zaluz.pas  }
{$I help.pas  }
{$I fax.pas   }
{$I option.pas }
{$I zostavy.pas }
{$I mzdy.pas  }
{$I redef.pas  }
{$I archiv.pas }
 
procedure m_ciselniky;
const text_ciselnik=' ESC-Sp"? F2-Dealery F3-Mera>i F4-Mont,ri ';
   vypl=' ¬ˇselnˇky 12345 ';
begin
 okno(2,2,80,24,text_ciselnik,' Software by TRSEK ',BLUE);
 vypln(vypl);
 repeat
 z_sound:=true;
 ch:=readkey;
 if ch=#0 then begin
  ch:=readkey;
  case ch of
   #59:help(0);
   #60:po:=ddealer('Dealeri  ','dealer',men,pre,false,0,0);
   #61:po:=ddealer('Mera>i  ','merac',men,pre,false,0,0);
   #62:po:=ddealer('Mont §nici','montaz',men,pre,false,0,0);
   end;
  textbackground(BLUE);
  textcolor(YELLOW);
  owindow(1,1,80,25);
  okno(2,2,80,24,text_ciselnik,' Software by TRSEK ',BLUE);
  vypln(vypl);
  end;
 until (ch=#27);
end;
 
procedure m_mzdy;
const text_mzdy=' ESC-Sp"? F2/F5-Dealery F3/F6-Mera>i F4/F7-Mont,ri F8-Vçetci ';
   vypl=' --- Mzdy sk+ ';
begin
 okno(2,2,80,24,text_mzdy,' Software by TRSEK ',BLUE);
 vypln(vypl);
 repeat
 z_sound:=true;
 ch:=readkey;
 if ch=#0 then begin
  ch:=readkey;
  case ch of
   #59:help(0);
   #60:mzdy('dealer',0);
   #61:mzdy('merac',0);
   #62:mzdy('montaz',0);
   #63:mzdy('dealer',1);
   #64:mzdy('merac',1);
   #65:mzdy('montaz',1);
   #66:begin
     mzdy('montaz',2);
     prikaz('copy mzdy.$$$ mzdy\mzdy.tx1 >nul');
     mzdy('merac' ,2);
     prikaz('copy mzdy.$$$ + mzdy\mzdy.tx1 mzdy\mzdy.tx2 >nul');
     mzdy('dealer',2);
     prikaz('copy mzdy.$$$ + mzdy\mzdy.tx2 mzdy\mzdy.txt >nul');
 
     prikaz('del mzdy.$$$ >nul');
     prikaz('del mzdy\mzdy.tx1 >nul');
     prikaz('del mzdy\mzdy.tx2 >nul');
 
     view_text('mzdy\mzdy.txt',lav_kraj,ftlac,ptlac,prin);
     end;
   end;
  textbackground(BLUE);
  textcolor(YELLOW);
  owindow(1,1,80,25);
  okno(2,2,80,24,text_mzdy,' Software by TRSEK ',BLUE);
  vypln(vypl);
  end;
 until (ch=#27);
end;
 
procedure m_zostavy;
const text_zostavy=' ESC-Sp"? F2-Kumul_zostavy F3-Zostavy F4-FAX ';
   vypl=' Zostavy -| ';
begin
 okno(2,2,80,24,text_zostavy,' Software by TRSEK ',BLUE);
 vypln(vypl);
 repeat
 z_sound:=true;
 ch:=readkey;
 if ch=#0 then begin
  ch:=readkey;
  case ch of
   #59:help(0);
   #60:zostava(s_kumu,'Finan>n, zostavy.');
   #61:zostava(s_zost,'Pl n mont §ˇ.');
   #62:s:=fax(0,typ_ffax);
   end;
  textbackground(BLUE);
  textcolor(YELLOW);
  owindow(1,1,80,25);
  okno(2,2,80,24,text_zostavy,' Software by TRSEK ',BLUE);
  vypln(vypl);
  end;
 until (ch=#27);
end;
 
procedure sys_op;
const text_ciselnik=' ESC-Sp"? F2-Archiv F3-Vrat archiv F4-Redefinicia ';
   vypl=' Diskove operacie';
begin
 okno(2,2,80,24,text_ciselnik,' Software by TRSEK ',BLUE);
 vypln(vypl);
 repeat
 z_sound:=true;
 ch:=readkey;
 if ch=#0 then begin
  ch:=readkey;
  case ch of
   #59:help(0);
   #60:archiv(1);
   #61:archiv(2);
   #62:redef;
   end;
  textbackground(BLUE);
  textcolor(YELLOW);
  owindow(1,1,80,25);
  okno(2,2,80,24,text_ciselnik,' Software by TRSEK ',BLUE);
  vypln(vypl);
  end;
 until (ch=#27);
end;
 
begin
 farba(BLACK,-1);
 clrscr;
 farba(BLUE,YELLOW);
 okno(1,1,80,24,text_uvod,' Software by TRSEK ',BLUE);
 vypln(' ¦alŁzie evidencia '); options(9);
 prikaz('type zaluzie.dat > nul');
 prikaz('type '+subor+'.dbf >nul');
 if s_exist(subor+k_index,0) then prikaz('del '+subor+k_index);
 if s_exist('filter'+k_index,0) then prikaz('del filter'+k_index);
 
 repeat
 z_sound:=true;
 ch:=readkey;
 if ch=#0 then begin
  ch:=readkey;
  case ch of
   #59:help(0);
   #60:zakazka;
   #61:m_ciselniky;
   #62:m_mzdy;
   #63:m_zostavy;
   #64:options(1);
   #65:sys_op;
   end;
  textbackground(BLUE);
  textcolor(YELLOW);
  owindow(1,1,80,25);
  okno(1,1,80,24,text_uvod,' Software by TRSEK ',BLUE);
  vypln(' ¦alŁzie evidencia ');
  ch:=#10;
  end;
 if end_yn and (ch=#27) then begin
  hlaska('Skonci? program A/..',-1);
  if readkey in ['a','A'] then ch:=#27
              else ch:=' ';
  hlaska('',-2);
  end;
 
 until (ch=#27);
 owindow(1,1,80,25);
 koniec('  ¦alŁzie 4.1','1995');
end.