{ DELENIE.PAS Copyright (c) Pheo } { Program na určenie celočíselného podielu a zvyšku pomocou sčítania} { a odčítania. Program určí vačšie, menšie číslo. } { } { Datum:15.04.2003 http://www.trsek.com } program delenie; var a,b,c,d:longint; begin writeln('Zadaj dve nenulove cisla, vydelim ich'); write('a= ');read(a); write('b= ');read(b); if ab) or (c=b) do begin c:=c-b; d:=d+1; end; write('Podiel je ',d,' a zvysok je ',c); writeln; readln; end.