{ PRIEMER5CISEL.PAS } { Program po zadaní piatich reálnch čisel, vypočíta priemer na } { tri desatinné miesta. } { } { Datum:11.12.2009 http://www.trsek.com } program priemer5cisel; uses crt; var xa, xb, xc, xd, xe:real; var i:real; begin clrscr; writeln('Napis 5 cisel z ktorych bude vypocitany priemer'); writeln; writeln('Cislo 1'); readln(xa); writeln('Cislo 2'); readln(xb); writeln('Cislo 3'); readln(xc); writeln('Cislo 4'); readln(xd); writeln('Cislo 5'); readln(xe); i:=(xa+xb+xc+xd+xe)/5; writeln; writeln('Priemer zo zadanych cisel je ',i:5:3); readln; end.